Tillväxtverket

Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism

Är ni ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill ni utveckla er produkt och eller ställa om er verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och den digitala strukturomvandlingen? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av utvecklings­checkar.

Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om er verksamhet. Utvecklingschecken kan exempelvis användas till rådgivningsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, affärs- och produktutveckling eller hållbarhetscertifieringar av verksamheten. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och ni kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för ert projekt. Ansökningar tas in löpande till och med 30 juni 2021 eller så länge pengarna räcker.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag. Företag inom besöksnäringen är hårt pressade av rådande pandemi. De behöver stöd i att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin för med sig. Samtidigt accelererar behovet av klimatomställning och digital strukturomvandling vilket ställer ytterligare krav på företagens utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till små företag inom natur- och ekoturism i hela Sverige som erbjuder produkter/tjänster till besökare och har en hållbar inriktning (det vill säga bidrar till miljömässig, social och ekonomisk utveckling). Även enskilda firmor kan söka stödet.

Ni kan söka utvecklingscheck om ert företag

 • bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor
 • har en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro
 • hade en årsomsättning om minst 300 000 kronor år 2019
 • utgör din huvudsysselsättning
 • sysselsätter mindre än 50 personer
 • ej är på obestånd eller i rekonstruktion.

Definition av natur- och ekoturismföretag

Med naturturismföretag menar vi företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum.

Med ekoturismföretag menar vi företag inom naturturism som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

För vad kan vi söka?

Utvecklingschecken ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning. Checken får användas till

 • målgrupps- och marknadsanalyser
 • att styra om/anpassa befintlig verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställning/behovet av mindre klimatpåverkan och den digitala strukturomvandlingen
 • omarbetning av marknadskommunikation eller särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • digital utveckling, till exempel av digitala boknings- och försäljningskanaler
 • investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster
 • hållbarhetsinsatser, till exempel certifieringar.

Stödberättigande kostnader är

 • externa tjänster, exempelvis kostnader för konsult eller coach
 • personalkostnader, som får uppgå till maximalt 60 procent av projektets totala kostnader. Ni ska därtill kunna styrka att personalkostnaderna är direkt kopplade till kompetens- och affärsutvecklande insatser inom projektet och ej normal drift
 • investeringar i utrustning eller inventarier som är direkt kopplade till projektinsatsen. OBS! Projektets totala kostnader får uppgå till maximalt 60 000 kronor för att kostnader för investeringar ska vara stödberättigande.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen mellan 10 mars och 30 juni 2021. Ansökningar tas in löpande så länge pengar finns kvar.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Du kan bara få ekonomiskt stöd för de kostnader som ni har haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Stöd lämnas i enlighet med 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Stödet utgör därmed så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt EU:s förordning 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. De närmare villkoren för tillämpningen av försumbart stöd framgår nedan.

Allmänna villkor för projektstöd
För stöd gäller också Tillväxtverkets Allmänna villkor för stöd enligt SFS 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.
Allmänna villkor för projektstöd

Villkor om försumbart stöd
I ansökan ska ni redovisa så kallat ’försumbart stöd’ (även kallat de minimis). Hela stödbeloppet som eventuellt beviljas ert projekt ska betraktas som ett försumbart stöd. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). Som företag är ni själva ansvariga för att ni inte tar emot försumbart stöd för mer än som sammanlagt överstiger 200 000 euro under denna treårsperiod.
Dessa villkor för företagsstöd tillämpas enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Medfinansiering

Det finns inget krav på medfinansiering. Tillväxtverket finansierar 100% av projektets kostnader.

Hur länge kan projektet pågå?

En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket.

Projektet kan som längst pågå till 30 september 2021.

Sista dag för slutrapportering av genomförda projekt är 31 oktober 2021. Observera att ert projekts slutrapporteringsdatum är kopplat till datumet när ert projekt beviljats. Rapporteringsdatum kommer att framgå av ert eventuella bifallsbeslut.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ni kan ansöka om minst 50 000 kronor och maximalt 150 000 kronor. Vi beviljar maximalt två utvecklingscheckar per företag i denna utlysning, där en av utvecklingscheckarna är för ett investeringsprojekt.

Därför blir det maximala beloppet som ett företag kan söka 60 000 kronor + 150 000 kronor, förutsatt att det första är ett investeringsprojekt.

Observera att i projekt som innebär investeringar i utrustning eller inventarier får de totala kostnaderna uppgå till maximalt 60 000 kronor. Se avsnittet För vad kan vi söka?.

Enligt den praxis som tillämpas för företagsstöd kan inte förskott beviljas. Stödet betalas ut allt eftersom ni redovisar era kostnader och aktiviteter.

Utlysningen omfattar totalt cirka 20 miljoner kronor.

Hur ansöker vi?

Ni ansöker via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du stöd för att fylla i ansökan PDF(läs igenom detta innan du ansöker)

Logga in på Min ansökan och välj Företag. Välj sedan den kommun som du vill utgå från och sök erbjudanden. Välj därefter utlysningen med namn Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism.

Obligatoriska bilagor i ansökan är

 • företagets registreringsbevis
 • årsbokslut för 2019, underskrivet.

OBS! I Min Ansökan står det att vi behöver ha Senaste årsbokslut, Offert från konsult ni vill anlita och CV för person ni vill anställa. Ni ska bortse från detta, det är bilagorna i de två punkterna ovan som är obligatoriska.

Om du är inloggad med användarkonto behöver du även skicka in ett underskrivet missiv (signeringsunderlag) till naturturismcheckar@tillvaxtverket.se. Instruktioner för missiv finns i den elektroniska tjänsten Min Ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Vi gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar. Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på

 • hur väl projektet uppfyller kraven och inriktningen för utlysningen
 • hur väl projektets aktiviteter och kostnader bidrar till genomförandet av det planerade projektet
 • företagets ekonomiska och administrativa förmåga att genomföra planerat projekt
 • hur väl projektet har en hållbar inriktning, dvs bidrar till miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

  Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kan komma att kontakta dig under handläggningen.

Kontakt

Vi ger snabbast svar via mail.

Daniel Thuresson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 77 11

Linnea Ax
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 66 76

Karl Frykholm
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 65 81

Ingrid Sundin
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 65 28