Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Skåne Blekinge

Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företags­främjande aktörer som har goda relationer med företagen i Skåne och Blekinge

Projekten ska bidra till en grön och digital omställning samt stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos företagen. Projekten ska också hantera konsekvenserna av varsel och omställning på arbetsmarknad och i näringslivet. För att söka behöver du ha kunskap om hur företagen i regionen påverkas av Coronapandemin samt ha djup förståelse för deras utmaningar och behov. Utlysningen är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin. Den här utlysningstexten är anpassad till Skåne och Blekinge.

Till branscher som drabbats särskilt hårt

Stödet riktar sig främst till dig som driver projekt mot de branscher som drabbats särskilt hårt av varsel, uppsägning, konkurser eller riskerar att hamna där. Exempel på dessa är besöksnäringen, resebranschen, sport-, fritids- och nöjesverksamheter. Det gäller också branscher som exponeras mycket mot andra marknader i sina värdekedjor som exempelvis tillverkningsindustrin. Det är dessutom möjligt att söka stöd för projekt som ska stärka det företagsfrämjande systemet.

Ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga

Projekten ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga. De ska bibehålla och förstärka trender och förändrade beteenden som utvecklas under pandemin och som gynnar den gröna och digitala omställningen. Projekten ska bidra till att öka takten i omställningen mot en tillväxt som begränsar resursutvinning, koldioxidutsläpp och miljöbelastning i enlighet med EU:s gröna giv och regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till

 • att framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.
 • koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.

Mer om React-EUöppnas i nytt fönster

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • regioner
 • kommuner
 • företagsfrämjande aktörer (offentliga och privata)
 • klusterorganisationer
 • lärosäten
 • branschorganisationer och
 • övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet.

Privata företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet. Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Insatsområde 5 inom det Nationella regionalfondsprogrammet: React-EU.

Investeringsprioritering

Främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Du kan söka stöd för regionalt anpassade projekt som ska stärka återhämtningsförmågan i små och medelstora företag. Projekten ska anpassas efter regionala behov och ska ligga i linje med de regionala inriktningar som finns för ditt geografiska område. Det är viktigt att du i projektet samarbetar med andra pågående regionala insatser, gärna projekt inom insatsområdets utlysning om affärsutvecklingscheckar och ESF-rådets satsningar inom React-EU. Redan beprövade metoder som visar på goda resultat kan med fördel användas. Tillväxtverket ser positivt på projekt som gynnar samverkan över landsgränser.

Utlysningen är öppen för

 • förstudier
 • genomförandeprojekt

Hållbar utveckling

Projekten ska stärka arbetet med hållbar utveckling och ska vara anpassade efter regionala behov. Parallellt med grön omställning ska projekten också integrera minst ett av två perspektiv:

 1. mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering)
 2. jämställdhet.

De ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Om hållbarhetsaspekter

Innovation och affärsutveckling för ett hållbart näringsliv och samhälle

Projekten ska ta vara på nya lösningar och trender, förändrade beteenden och konsumtionsmönster som uppstått eller förstärkts under pandemin för att ytterligare främja hållbar innovation och affärsutveckling.

Projekten bör identifiera vilka företagsförändringar som är en del av en strukturell omställning till ett mer digitalt, grönt och hållbart näringsliv och samhälle. Projekten ska ha digital och grön omställning som ansats. Digitalisering kan exempelvis användas som verktyg för att påskynda och stärka företagens omställning i affärsutvecklingen och omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. För att minska långtidsarbetslöshet bör du fundera på hur du kan stärka grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Dessa är unga, personer mellan 55-64 år, nyanlända och utrikesfödda kvinnor och män.

Inom respektive område ska insatserna vara i linje med branschgemensamma strategier och bidra till genomförandet av nationella strategier för respektive område. I de fall sådana inte finns tillgängliga kan även EU-strategier utgöra riktningen.

Exempel på strategier:

Sök stöd för projekt inom följande områden

Grön omställning

Insatser som fokuserar på näringslivets gröna omställning inom cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning, ökad resurseffektivitet, ökat delande, energieffektivisering, övergång från fossilberoende till elektrifiering, miljöteknikutveckling, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och andra hållbara lösningar.

Inom respektive område ska insatserna vara i linje med relevanta regionala strategier (de regionala utvecklingsstrategierna med dess områdesstrategier) och bidra till genomförandet av relevanta nationella strategier för respektive område. I de fall sådana inte finns tillgängliga kan även strategier inom EU utgöra riktningen.

Förslag på insatser är digital utveckling, utveckling av affärsmodeller, affärsutveckling, produkt- och designutveckling, teknikutveckling, utveckling av leverantörskedjor och testbäddar. Insatserna kan inte innebära fysiska investeringar i små och medelstora företag.

Digital omställning

Insatser som syftar till att stödja företag med att påbörja, genomföra, vidareutveckla eller öka takten i företagets digitaliseringsarbete och digitala transformation samt arbete med att utveckla affärsmodeller som utgår från digitaliseringens möjligheter. Med digitalisering menas här förmågan att tillämpa digital teknik och digitala lösningar, så att den skapar värde för företaget, kunder, leverantörer eller samarbetspartner.

Insatserna kan även öka kunskapen och användningen av automatisering och robotisering samt stärkt produktionskompetens. Det inkluderar stöd till företag att utveckla kunskap om automationslösningar som i ett nästa steg kan bidra till ökade investeringar i automation och robotar.

Insatser för att främja innovation

Insatser för att stödja regionalt anpassade initiativ som utgår från hur satsningar inom innovationsområdet kan bidra till hållbar regional utveckling samt en grön och digital omställning. För att hållbara lösningar ska nå marknaden är aktörerna i det innovationsfrämjande systemet och dess förmåga att stötta innovatörer viktiga. I fokus är satsningar för att driva på företagens innovationsprocesser i riktning mot en hållbar utveckling. Samarbete mellan högre utbildning, forskning och företag behöver underlättas. Att skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och att stärka processer som underlättar kommersialisering av innovativa produkter och tjänster är av stor vikt.

Exempel på insatser som kan få stöd är: satsningar som etablerar och förstärker nätverk och företagskluster för att öka forskning och innovation, teknikutveckling, regionala styrkeområden och innovationsfrämjande system.

Internationalisering

Insatser ska ligga i linje med Sveriges export- och investeringsstrategi och främja internationalisering så att fler små och medelstora företag exporterar varor och tjänster.

Satsningen avser att stödja företagens långsiktiga konkurrenskraft genom stärkt internationalisering. Insatserna ska hjälpa företag att förbereda en internationalisering, stärka företagens förmåga till internationalisering, att växa på nya marknader och identifiera leverantörer, säkerställa hållbara leveranskedjor, hantera påverkan till följd av förändrade internationella förhållanden och investeringsfrämjande åtgärder.

Insatser för att stärka främjandesystemet

Insatser för att utveckla metoder hos och samverkan mellan stödaktörer i främjarsystemet. Insatserna ska i förlängningen förbättra företagens förutsättningar för hållbar utveckling och stärkt deras konkurrenskraft. Insatserna kan även stärka företag och främjandesystemet genom att utveckla och öka tillgång till test- och demonstrationsmiljöer inom regionala styrkeområden.

Insatser ska riktas mot att utveckla starka främjaraktörer som bidrar med att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart näringsliv med ökad förmåga till kontinuerlig omställning genom framåtriktade satsningar. I fokus är företagens affärsutveckling, produktutveckling, digitalisering, teknikutveckling, internationalisering, grön omställning och koldioxidsnål ekonomi.

Om din ansökan kommer in före första ansökningsdag eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 19 februari 2021 – 29 mars 2021

Sista dag för ansökan: 29 mars 2021 kl: 23.59

Prioritering sker: 2 juni 2021

Vad är viktigt att veta?

Du ska vid ansökningstillfället kunna uppvisa ett stödbrev från regionalt utvecklingsansvariga Region Skåne eller Region Blekinge.

Om söker för projekt som ska verka i Skåne, kontakta regionalfond@skane.se

Om du söker för projekt som ska verka i Blekinge, kontakta regionalutveckling@regionblekinge.se

Skriv ”Ansökan om stödbrev för utlysning inom React-EU Skåne-Blekinge” i ämnet för e-postmeddelandet.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare hos Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden.

En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Förskott vid svag likviditet

Du kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Du kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Mer om förskott för sökande med svag likviditet

Uppfyll alla krav i utlysningen

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

Styrande dokument

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Till Handbok för EU-projekt

EUs regler om statligt stöd till företag

Du kan ge stöd till företag. För att göra det måste det följa EUs regler om statligt stöd till företag, så kallat statsstöd. Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Om det är statligt stöd kan du ge stöd genom reglerna om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, eller det allmänna gruppundantaget, GBER. De rättsliga ramarna som definierar statsstöd är artikel 107.1 EUF. För ramprojekt inom denna utlysning kan du ge stöd genom SFS 2015:211 och 2015:210.

Mer information om statligt stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 31 augusti 2023.
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

EU medfinansierar högt 75% av projektets kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Medfinansiering

Medfinansiering i ditt projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Ni ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

Mer om medfinansiering

Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Du kan också medfinansiera genom andra nationella utlysningar. För detta krävs att ansökan enskilt uppfyller kraven i båda utlysningarna.

Tillväxtverket har förnärvarande följande andra stöd att söka som kan användas som medfinansiering:

 • Om projektansökan innehåller internationaliseringsinsatser kopplat till regional exportsamverkan utlyses nationella medel i utlysningen RES 2021-2023. Dessa medel ska användas för att utveckla det strategiska arbete som har eller ska påbörjas regionalt gällande internationalisering och för att växla upp det regionala arbetet med de tre delmålen i den gemensamma strategiska inriktningen för regional exportsamverkan. För att ansöka om det skickas endast en ansökan in där Tillväxtverkets nationella medel sätts som medfinansiering. Medfinansieringen måste också beviljas.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan.

Här hittar du obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan. Ansök om EU-stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Skapa en ansökan genom att välja följande alternativ:

EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; React EU

Vad ska framgå av ansökan?

Utöver det som framgår i handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Använd en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta
Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)

Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ange tydliga mål runt hållbarhet

Du ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Koldioxidneutral ekonomi
Minst ett av projektets mål ska visa hur projektet ska leda till att små och medelstora företag bidrar till en koldioxidneutral ekonomi. Detta kan utgöras av uppföljningsbara mål runt exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning, energianvändning, andel cirkulära material i produkter. Även andra typer av målsättningar kan vara aktuella utifrån vad ditt projekt ska göra. Målen ska ligga i linje med projektets övriga mål och arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Mångfald och jämställdhet
Tänk på att det är ett krav att arbeta med minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Du ska göra det under planering, genomförande och uppföljning av ert projekt. I ansökan ska du visa hur projektet ska använda de delarna som hävstång för tillväxt, alltså hur du avser att använda dem som medel för att nå bättre resultat i projektet. Du kan exempelvis fundera på hur dessa delar kan användas för att företagens affärsutveckling ska bli bättre.

Hållbarhet i ditt projekt
Notera att det är en hygienfaktor att du säkerställer att projektet har intern hållbarhet. Du ska inte redogöra för det i projektansökan. Detta är inte relevanta projektmål. Intern hållbarhet handlar om det individuella projektets egenskaper och aktiviteter. Det kan handla om exempelvis hur resor och möten i projektet genomförs, könsfördelningen på de föreläsare projektet bjuder in till seminarier liksom föreläsarnas budskap och hur projektgruppen är sammansatt.

Använd gärna nedan tabell för att identifiera intern hållbarhet.

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekt

Frågor om intern hållbarhet

Miljö och Klimat

Vilken är projektets miljöpåverkan (utsläpp, resursanvändning, avfall)?

Kan projektet minska alternativt öka positiv miljöpåverkan?

Hur kommer resor och möten att genomföras?

Jämlikhet och mångfald


Jämställdhet

Vilka når projektet – och inte?

Genomförs särskilda insatser för att anpassa/nå annars underrepresenterade grupper?

Vilka kompetenser finns med i projektgruppen?

Hur säkerställer projektet tillgänglighet? Finns funktionshinder för deltagande? Hur kan projektet eliminera dessa?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökan prioriteras regionalt. Det är ordförande för regionens strukturfondspartnerskap som är ansvarig för prioriteringen. Innan prioriteringen ska ordföranden rådgöra med företrädare för regionen (om ordförande bedömer att det finns behov av ytterligare förankring med hela strukturfondspartnerskapet är det möjligt).

Tillväxtverket fattar beslut i enligt med prioriteringen.

Följande principer för urval har identifierats för React-EU. För att ansökan ska passa i insatsområdet behöver projektet adressera minst en av dessa:

 • Stärker företagens omställningsförmåga och möjlighet till att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
 • Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.
 • Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos samverkanspartners.
 • Förhåller sig till och ligger i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Kontakta Tillväxtverket för att få feedback på er projektidé, eller om ni har frågor om React EU:
e-post: skaneblekinge@tillvaxtverket.se

För frågor gällande stödbrev, kontakta:
Region Skåne: regionalfond@skane.se
Region Blekinge: regionalutveckling@regionblekinge.se