Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Stockholm

Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till, Region Stockholm, kommuner, företagsfrämjande aktörer, kluster- och innovationsmiljöer, lärosäten, branschorganisationer och övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet i region Stockholm.

Projekten ska bidra till en grön och digital omställning samt stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos företagen. Projekten ska också hantera konsekvenserna av varsel och omställning på arbetsmarknad och i näringslivet. För att söka behöver du ha kunskap om hur företagen i regionen påverkas av Coronapandemin samt ha djup förståelse för deras utmaningar och behov. Utlysningen är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin. Den här utlysningstexten är anpassad till Region Stockholm.

Till branscher som drabbats särskilt hårt

Stödet riktar sig främst till dig som driver projekt mot de branscher som drabbats särskilt hårt av varsel, uppsägning, konkurser eller riskerar att hamna där. Exempel på dessa är besöks-, transport- och servicenäringar. Det gäller också branscher som exponeras mycket mot andra marknader i sina värdekedjor som exempelvis tillverkningsindustrin. Det är dessutom möjligt att söka stöd för projekt som ska stärka det företagsfrämjande systemet.

Ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga

Projekten ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga. De ska bibehålla och förstärka trender och förändrade beteenden som utvecklas under pandemin och som gynnar den gröna och digitala omställningen. Projekten ska bidra till att öka takten i omställningen mot en tillväxt som begränsar resursutvinning, koldioxidutsläpp och miljöbelastning i enlighet med EU:s gröna giv och regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till

 • att framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.
 • koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.

Mer om React-EU

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • Region Stockholm
 • kommuner
 • företagsfrämjande aktörer (offentliga och privata)
 • kluster- och innovationsmiljöer inkl Science Parks, branschorganisationer, klusterorganisationer, ideella organisationer
 • lärosäten
 • branschorganisationer och
 • övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet.

Privata företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. En separat utlysning av omställning/affärsutvecklingscheckar kommer att öppna under våren 2021 där enskilda näringsidkare är välkomna att söka.

För vad kan v­i söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Insatsområde 5 i det Nationella regionalfondsprogrammet React-EU.

Investeringsprioritering

Främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Det går att söka stöd för regionalt anpassade projekt som ska stärka återhämtningsförmågan i små och medelstora företag.

Denna utlysning riktar sig till aktörer som vill driva projekt inom Stockholmsregionen. Insatserna ska anpassas efter de prioriteringar som Region Stockholm valt att avgränsa till. I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot följande tematiska områden och möta följande krav:

Företagsfrämjande kompetensomställning

Du kan söka stöd för kompetens­omställnings­­insatser som ska stärka innovationskraften och förmågan att ställa om i företag och branscher. Detta ska vara en del i en strukturell omvandling till ett mer digitalt, grönt och hållbart näringsliv och samhälle. Kompetensbehoven kan exempelvis vara kopplade till digitalisering, automatisering och elektrifiering. Kompetens­­utvecklings­insatserna ska främst främja omställning, konkurrenskraft och hållbar tillväxt och ska vara inriktade mot befintlig personal.

Insatserna kan vara riktade till branscher som drabbats hårt i pandemin, däribland besöks-, transport- och servicenäringar. Insatserna kan även beröra sektorer där det på kort och lång sikt finns kompetensbehov för att klara kraven på en grön och digital omställning. I Stockholmsregionen gäller det främst industri- och tekniksektorn, byggbranschen, fordonsbranschen men även i näringar kopplade till El, automation, IT och datateknik. Insatser kan genomföras tillsammans med huvudmän för utbildning (privata och offentliga) som också innebär att relationerna mellan företag och utbildning stärks och att regionens företag kan bidra till nya lösningar för ett mer flexibelt utbildningssystem.

Utlysningen är också öppen för insatser med syfte att växla upp och eller vidareutveckla redan pågående initiativ såsom omställningsprojekt inom besöksnäring, handeln, försöksverksamhet med Teknikcollege, arbete med validering, samt projektet Fordonsdalen, samt pågående projekt; Lärportal för kompetenshöjning inom industrin. Insatserna skall ha små och medelstora företags ökade konkurrenskraft och omställning som huvudsakligt fokus.

Grön omställning inom näringslivet och internationalisering

Inom detta tematiska område efterfrågas insatser för att stimulera till omstart i näringslivet genom grön omställning och innovation. Insatserna kan exempelvis vara fokuserade på:

 • Grön omställning av små och medelstora företag inom transportsektorn
 • Riktad finansiering till att fortsätta framgångsrika pågående projekt, som till exempel projektet Fordonsdalen.
 • Växla upp och/eller utveckla den regionala exportsamverkan (Sthlm Global). Inom ramen för Tillväxtverkets tidigare satsning på regional exportsamverkan har fokus legat på ökad samverkan mellan främjandeaktörerna i Stockholmsregionen. Det har varit ett framgångsrikt koncept och samverkan bör fortsätta och utvecklas. Beroende på REACT-finansieringens ekonomiska och juridiska ramar kan detta ske i form av uppväxling av RES-finansieringen alternativt som ett separat utvecklingsprojekt.
 • Regional kraftsamling för en starkare och mer stabil inkubatorsstruktur för de Kutlurella och kreativa näringarna i vår region

Utlysningen är öppen för såväl nya som pågående projekt som utvidgar sin verksamhet inom ovanstående fokusområden. Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier.

Projekten förväntas bidra till de regionala prioriteringar som beskrivs i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekten ska också bidra till att återhämtning efter Corona-pandemins effekter. De viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen finns beskrivna i Framtidsanalysen Stockholmsregionens utveckling i spåren av Covid-19. Risker och möjligheter för länets näringsliv, kompetensförsörjning och trafikmönster. Framtidsanalysen lanseras i mitten på februari och kommer att publiceras på Region Stockholms hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholms krav

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till utveckling/återhämtning i ett eller flera av följande fokusområden:

 • Företagsfrämjande kompetensomställning
 • Grön omställning inom näringslivet och internationalisering

I utlysningen efterfrågas projekt som tillsammans kan bidra med synergieffekter och lösningar på gemensamma utmaningar. Ansökningarna ska därför vara förankrade hos Region Stockholm.

Tillväxtverkets krav

Projekten ska ha digital och grön omställning som ansats. Digitalisering kan exempelvis användas som verktyg för att påskynda och stärka företagens omställning i affärsutvecklingen och omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till:

 • Att framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.
 • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 16 februari 2021 – 16 mars2021
 • Sista dag för ansökan: 16 mars 2021
 • Prioritering sker: 3 juni 2021

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för testa er projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Du kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Du kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du ska parallellt med projektets uppstart låta göra en miljöbedömning av projektet. Den bör göras som en initial del av projektets obligatoriska utvärdering och pengar ska avsättas för detta. I miljöbedömning ska en bedömning göras av projektets påverkan på miljö och klimat. Den ska innehålla rekommendationer för hur projektet kan förbättras och föreslå eventuell justering av projektmål, genomförande och uppföljning. Insatserna ska anpassas efter dessa rekommendationer. Vid behov kan en anpassning med hjälp av ändringsbeslut vara aktuellt.

Du kan ge stöd till företag. För att göra det måste det följa EUs regler om statligt stöd till företag, så kallat statsstöd. Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Om det är statligt stöd kan du ge stöd genom reglerna om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, eller det allmänna gruppundantaget, GBER. De rättsliga ramarna som definierar statsstöd är artikel 107.1 EUF. För ramprojekt inom denna utlysning kan du ge stöd genom SFS 2015:211. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 31 augusti 2023.
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Du kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Medfinansiering

Medfinansiering i ditt projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Ni ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

I den här utlysningen erbjuder vi 75 procents medfinansiering från Regionalfonden

Mer om medfinansiering

Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Du kan också medfinansiera genom andra nationella utlysningar. För detta krävs att ansökan enskilt uppfyller kraven i båda utlysningarna.

Tillväxtverket har förnärvarande följande andra stöd att söka som kan användas som medfinansiering:

 • Om projektansökan innehåller internationaliseringsinsatser kopplat till regional exportsamverkan utlyses nationella medel i utlysningen RES 2021-2023. Dessa medel ska användas för att utveckla det strategiska arbete som har eller ska påbörjas regionalt gällande internationalisering och för att växla upp det regionala arbetet med de tre delmålen i den gemensamma strategiska inriktningen för regional exportsamverkan. För att ansöka om det skickas endast en ansökan in där Tillväxtverkets nationella medel sätts som medfinansiering. Medfinansieringen måste också beviljas.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan.

Här hittar du obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan. Ansök om EU-stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Skapa en ansökan genom att välja följande alternativ:

EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; React EU

Vad ska framgå av ansökan?

Utöver det som framgår i handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Använd en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta
Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)

Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ange tydliga mål runt hållbarhet

Du ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Koldioxidneutral ekonomi
Minst ett av projektets mål ska visa hur projektet ska leda till att små och medelstora företag bidrar till en koldioxidneutral ekonomi. Detta kan utgöras av uppföljningsbara mål runt exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning, energianvändning, andel cirkulära material i produkter. Även andra typer av målsättningar kan vara aktuella utifrån vad ditt projekt ska göra. Målen ska ligga i linje med projektets övriga mål och arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Mångfald och jämställdhet
Tänk på att det är ett krav att arbeta med minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Du ska göra det under planering, genomförande och uppföljning av ert projekt. I ansökan ska du visa hur projektet ska använda de delarna som hävstång för tillväxt, alltså hur du avser att använda dem som medel för att nå bättre resultat i projektet. Du kan exempelvis fundera på hur dessa delar kan användas för att företagens affärsutveckling ska bli bättre.

Hållbarhet i ditt projekt
Notera att det är en hygienfaktor att du säkerställer att projektet har intern hållbarhet. Du ska inte redogöra för det i projektansökan. Detta är inte relevanta projektmål. Intern hållbarhet handlar om det individuella projektets egenskaper och aktiviteter. Det kan handla om exempelvis hur resor och möten i projektet genomförs, könsfördelningen på de föreläsare projektet bjuder in till seminarier liksom föreläsarnas budskap och hur projektgruppen är sammansatt.

Använd gärna nedan tabell för att identifiera intern hållbarhet.

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekt

Frågor om intern hållbarhet

Miljö och Klimat

Vilken är projektets miljöpåverkan (utsläpp, resursanvändning, avfall)?

Kan projektet minska alternativt öka positiv miljöpåverkan?

Hur kommer resor och möten att genomföras?

Jämlikhet och mångfald


Jämställdhet

Vilka når projektet – och inte?

Genomförs särskilda insatser för att anpassa/nå annars underrepresenterade grupper?

Vilka kompetenser finns med i projektgruppen?

Hur säkerställer projektet tillgänglighet? Finns funktionshinder för deltagande? Hur kan projektet eliminera dessa?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökan prioriteras regionalt. Det är ordförande för regionens strukturfondspartnerskap som är ansvarig för prioriteringen. Innan prioriteringen ska ordföranden rådgöra med företrädare för regionen (om ordförande bedömer att det finns behov av ytterligare förankring med hela strukturfondspartnerskapet är det möjligt).

Tillväxtverket fattar beslut i enligt med prioriteringen.

Följande Principer för urval har identifierats för React-EU. För att ansökan ska passa i insatsområdet behöver projektet adressera minst en av dessa:

 • Stärker företagens omställningsförmåga och möjlighet till att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
 • Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.
 • Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Projektägaren har organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap och projketet förankras hos samverkanspartners.
 • Förhåller sig till och ligger i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Lisa Kareliusson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller

stockholm@tillvaxtverket.se