Tillväxtverket

Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin i Övre Norrland

Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer, klusterorganisationer, lärosäten branschorganisationer och övriga aktörer som har en roll i det företagsfrämjande systemet i Övre Norrland.

Projekten ska bidra till en grön och digital omställning samt stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos företagen. Projekten ska också hantera konsekvenserna av varsel och omställning på arbetsmarknad och i näringslivet. För att söka behöver du ha kunskap om hur företagen i regionen påverkas av Coronapandemin samt ha djup förståelse för deras utmaningar och behov. Utlysningen är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin.

Tillväxtverket fördelar stödet inom utlysningen mellan åtta geografiska områden. Den här utlysningstexten är särskilt anpassad till Övre Norrland.

Till branscher som drabbats särskilt hårt

Stödet riktar sig främst till dig som driver projekt mot de branscher som drabbats särskilt hårt av varsel, uppsägning, konkurser eller riskerar att hamna där. Exempel på dessa är besöksnäringen, och kulturella och kreativa näringar. Det gäller också branscher som exponeras mycket mot andra marknader i sina värdekedjor som exempelvis tillverkningsindustrin. Det är dessutom möjligt att söka stöd för projekt som ska stärka det företagsfrämjande systemet.

Ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga

Projekten ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga. De ska bibehålla och förstärka trender och förändrade beteenden som utvecklas under pandemin och som gynnar den gröna och digitala omställningen. Projekten ska bidra till att öka takten i omställningen mot en tillväxt som begränsar resursutvinning, koldioxidutsläpp och miljöbelastning i enlighet med EU:s gröna giv och regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till

 • att framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.
 • koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.

Mer om React-EU

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • regioner
 • kommuner
 • företagsfrämjande aktörer (offentliga och privata)
 • klusterorganisationer
 • lärosäten
 • branschorganisationer och
 • övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet.

Privata företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot följande insatsområden och möta följande krav:

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Insatsområde 5 - React-EU, i det Nationella regionalfondsprogrammet.
Mer om Nationella regionalfondsprogrammetöppnas i nytt fönster

Investeringsprioritering

Främja krisreparationer i samband med Coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Det går att söka stöd för regionalt anpassade projekt som ska stärka återhämtningsförmågan i små och medelstora företag.

Inom det geografiska området Övre Norrland är det möjligt att ansöka om stöd för:

 • Branschsatsningar för kulturella och kreativa näringar, inklusive besöksnäring. Satsningarna ska syfta till långsiktig omställning inom branschen. Satsningar bör ha koppling till digitalisering/digitala lösningar.
 • Branschsatsningar för övriga branscher och verksamheter som är påverkade eller starkt påverkade av pandemin. Särskilt fokus på de företag som haft svårast att få del av andra stödinsatser som tillgängliggjorts under pandemin. Satsningarna ska syfta till långsiktig omställning inom branschen. Satsningar bör ha koppling till digitalisering/digitala lösningar.
 • Satsningar på cirkulär ekonomi och grön omställning.

Det är inte möjligt att ansöka om förstudier i denna utlysning.

Projekten ska ta vara på nya lösningar och trender, förändrade beteenden och konsumtions­mönster som uppstått eller förstärkts under pandemin för att ytterligare främja hållbar innovation och affärsutveckling. Projekten bör identifiera vilka företags­förändringar som är en del av en strukturell omställning till ett mer digitalt, grönt och hållbart näringsliv och samhälle. Projekten ska ha digital och grön omställning som ansats. Digitalisering kan exempelvis användas som verktyg för att påskynda och stärka företagens omställning i affärsutvecklingen och omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer med godkänd stödordning har även möjlighet att ansöka om:

 • Ramprojekt för omställnings/utvecklingsmedel i enlighet med förordning 2015:210 och 2015:211

Insatserna ska ha förmåga att inkludera hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala). Särskilt önskvärt är perspektiv på inomregionala skillnader med hänsyn till företagare som är särskilt utsatta i en recession, däribland företagare med utländsk bakgrund, och skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv.

Viktigt att veta:

 • Insatserna ska avse att stödja företag som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 15 februari – 11 mars 2021
 • Sista dag för ansökan: Torsdag 11 mars 2021
 • Sista datum för medfinansieringsintyg: Onsdag 12 maj 2021
 • Prioritering sker: Fredag 28 maj 2021
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill ni testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan ni gör er ansökan? Läs mer om hur ni gör och hämta mallen för testa er projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder ni er också för de frågor ni ska svara på om ni söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydlig om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Om ni inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan bara få pengar för kostnader som har uppstått under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Ni kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Ni kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 samt TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ert projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni kan ge stöd till företag. För att göra det måste det följa EUs regler om statligt stöd till företag, så kallat statsstöd. Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Om det är statligt stöd kan ni ge stöd genom reglerna om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, eller det allmänna gruppundantaget, GBER. De rättsliga ramarna som definierar statsstöd är artikel 107.1 EUF. För ramprojekt inom denna utlysning kan ni ge stöd genom SFS 2015:210 samt SFS 2015:211. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för React-EU är den 31 augusti 2023.
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

 • Ett genomförandeprojekt för branschsatsningar, eller med inriktning på cirkulär ekonomi/grön omställning, kan högst få 75 % medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Möjliga medel att ansöka om för branschsatsningar är för närvarande: 11 Mkr.

 • Ett ramprojekt för omställnings/utvecklingsmedel kan högst få 100 % medfinansiering genom Tillväxtverket.

Möjliga medel att ansöka om för ramprojekt är för närvarande: 20 Mkr.

Medfinansiering i ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Ni ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering.

Projektet kan medfinansieras genom medel från andra nationella utlysningar. För detta krävs att ansökan enskilt uppfyller kraven i båda utlysningarna och skickas in som separata ansökningar i båda utlysningar. Båda ansökningarna måste också beviljas.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Ni kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Ni skapar en ansökan genom att välja följande alternativ: EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; React EU

Vad ska framgå av ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Använd en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta
Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)

Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ange tydliga mål runt hållbarhet

Ni ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Mer om hållbarhetsaspekterna.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Ansökan prioriteras regionalt. Det är ordförande för regionens strukturfondspartnerskap som är ansvarig för prioriteringen. Innan prioriteringen ska ordföranden rådgöra med företrädare för regionen (om ordförande bedömer att det finns behov av ytterligare förankring med hela strukturfondspartnerskapet är det möjligt).

Tillväxtverket fattar beslut i enligt med prioriteringen.

Följande Principer för urval har identifierats för React-EU. För att ansökan ska passa i insatsområdet behöver projektet adressera minst en av dessa:

 • Stärker företagens omställningsförmåga och möjlighet till att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
 • Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.
 • Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos samverkanspartners.
 • Förhåller sig till och ligger i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med er som planerar att söka och vi rekommenderar en tidig kontakt.

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se