Tillväxtverket

Stärk exporten hos Sveriges SME företag genom samarbete

Nu finns möjlighet för regionala och nationella export- och företagsfrämjande aktörer att söka medel för strategiska projekt för att stärka exporten hos Sveriges små och medelstora företag.

Exportfrämjande aktörer spelar en viktig roll i att stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom att tillsammans stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential. Ett ökat samarbete mellan aktörer kan bättre möta de mindre företagens behov av internationalisering.

Enligt Konjunkturinstitutets prognos (dec 2020) kommer Sverige under 2021 befinna sig i lågkonjunktur och exporten är ett viktigt draglok i den svenska återhämtningen. Coronapandemin har skapat en ny verklighet för de svenska exportföretagen och bidrar till en ökad regionalisering av världsmarknaden, vilket leder till att globala värdekedjor omformas.

Utveckla gemensamma erbjudanden för företagen

Tillväxtverket utlyser nu medel för projekt där två eller fler företagsfrämjande aktörer i samverkan arbetar tillsammans för att utveckla gemensamma erbjudanden som möter företagens efterfrågade behov kopplat till internationalisering, där de nya förutsättningar som uppstått till följd av coronapandemin tas i beaktande.

Projekten ska fokusera på ett av följande fokusområden:

 • Fördjupade branschsatsningar
 • Satsningar för att nå en bredd av småföretag

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till regionala och nationella export- och företagsfrämjande aktörer.

Utlysningen är öppen att söka för både offentliga och privata aktörer. Medlen ska sökas av två eller flera aktörer i samverkan. Tillväxtverket uppmuntrar samarbete mellan aktörer över regiongränser.

Regionala projekt ska vara förankrade med regionalt utvecklingsansvariga och förhålla sig till regionala utvecklingsstrategier, regionens strategi för smart specialisering och Business Swedens affärsekosystem. För regionala projekt där regionalt utvecklingsansvariga inte ingår som projektpartner ska referensperson på regionen uppges.

Privatpersoner kan inte söka stödet.

Privata företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin verksamhet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är endast öppen för insatser där två eller flera aktörer i samverkan arbetar tillsammans med ett av utlysningens två fokusområden:

 • Fördjupade branschsatsningar; utveckling av branschspecifika tjänster, verktyg och metoder för att stötta företagens export inom en specifik bransch.
 • Satsningar för att nå en bredd av småföretag; utveckling av skräddarsydda erbjudanden för att möta småföretagens behov vid export oberoende marknad, segment, eller del i tillväxtkedjan.

Insatserna ska bidra till långsiktig utveckling och förändring i främjarsystemet och utgå från företagens efterfrågade behov. Nya förutsättningar som uppstått till följd av coronapandemin ska tas i beaktning. Insatserna kan genomföras både nationellt och regionalt. Projekten kan med fördel använda sig av digital teknik i genomförandet av samverkan och utveckling av tjänster (t.ex. digital rådgivning).

Målgrupp för insatserna
Små och medelstora företag är den slutliga målgruppen för insatserna. Företagens exportutveckling ska vara i fokus för de aktiviteter som planeras. Ansökan ska beskriva vilken målgrupp som aktiviteterna riktar sig till (exempelvis företagsstorlek, exportmognad, bransch, marknad, nätverk eller samarbetspartners) och vilket mervärde aktiviteten ger hos företagen, samt hur resultaten ska följas upp.

Beskriv förändringslogiken

Ansökningar till denna utlysning ska i en bilaga beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Bilaga till ansökan: Beskriv förändringslogikenPDF

Ta med hållbarhetsaspekter

Ansökan stärks om ni tydligt visar hur hållbarhetsaspekterna är en del av projektets förändringslogik. Beskriv hur ni avser att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar) i projektet. Ansökan stärks även om ni beskriver hur projektet förhåller sig till Agenda 2030.

Exempel på insatser som kan stödjas

 • Gemensam utveckling (två eller fler aktörer) av nya eller befintliga tjänster och erbjudanden för att stärka företagens kapacitet på ett efterfrågat område. Exempelvis företagens kapacitet att säkerställa hållbara leverantörskedjor, företagens gröna omställning kopplat till export.
 • Gemensam metodutveckling (två eller fler aktörer) för rådgivning, erfarenhets- och kunskapsutbyte i främjarsystemet eller effektmätning.
 • Gemensamma behovsanalyser och kartläggningar (två eller fler aktörer), företagens behov kopplat till ett specifikt tema.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 2021-02-05 – 2021-03-08
 • Sista dag för ansökan: 2021-03-08
 • Tillväxtverket fattar beslut skyndsamt

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag har vi möjlighet att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Om du vill veta mer om stödet kan du läsa vidare i Handbok för nationella projektmedel, avsnittet planera

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Allmänna villkor och handbok

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.
För dig som söker och eventuellt får stöd finns Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande.

Stödet styrs av förordning SFS 2003:596 Förordning om projekt inom den regionala tillväxtpolitiken.

Du kan använda följande kostnadsslag:

 • Personalkostnader
 • Externa tjänster
 • Overheadkostnader
 • Projektintäkter
 • Resor och logi i anslutning till Tillväxtverkets erfarenhetsträff

Medfinansiering

Medlen kräver 25 % medfinansiering. Medfinansiering i annat än pengar godkänns ej.

Tillväxtverket kan komma att bjuda in till max en fysisk erfarenhetsträff under projektperioden. I projektansökan ska kostnader för deltagande i denna erfarenhetsträff reserveras.

Enskilda kundföretags kostnader för medverkan är inte stödberättigade i denna utlysning.

Eventuella deltagaravgifter från företag räknas som projektintäkter.

Det finns möjlighet att driva projektet som ett samverkansprojekt. Mer information om samverkansprojekt, och mall för samverkansavtal som i förekommande fall ska fyllas i och bifogas till ansökan.

Företag som deltar i projektets aktiviteter (t ex coachning) omfattas av EU:s statsstödsregler.

Kostnader som avser organisationens löpande/ordinarie verksamhet och drift omfattas ej av stödet.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Projektet kan starta tidigast det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Projekten ska slutredovisas 30 november 2021

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Vi ser gärna ansökningar på en omfattning mellan 400 000 – 1 miljon kronor. Utlysningens omfattning är på totalt 5 miljoner kronor.

Hur ansöker vi?

Sök stödet via e-tjänsten Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel. Det gör du i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

I avsnittet finns information om användarkonto och e-legitimation. Ni ska bifoga intyg om behörig firmatecknare (exempelvis delegationsordning).

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext.

Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Bedömningskriterier för denna utlysning:

 • Hur väl projektets verksamhet bidrar till utlysningens mål och syfte.
 • Andra aspekter av projektet utifrån både laglighet och kvalitet.
 • Projektorganisationens operativa, administrativa och ekonomiska förmåga att genomföra projektet
 • I regionala projekt: hur väl förankrat projektet är med regionalt utvecklingsansvariga och förhåller sig till regionala utvecklingsstrategier, regionens strategi för smart specialisering och Business Swedens affärsekosystem.
 • Hur projektet bidrar till långsiktig utveckling och förändring i främjarsystemet.

Kontakt

Vill du veta mer om utlysningen? Anmäl dig till informationsträff 16/2 kl. 14.00 via länken: https://invajo.com/l/84G7vhd9Ib

Mona Abbaspour
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-6819357

Tony Meurke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-6819410

Ekonomifrågor

Hanna Leandersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-6819454

Lars Sjögren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-6819505