Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök medel för bredbandsbygge i Mellersta Norrland

Nu är utlysning 2021:1 för bredband i EU-programområdet Mellersta Norrland öppen för ansökningar. Projekten som får medel ska bidra till sysselsättning och tillväxt i programområdet.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2021 och prioritering av ansökningarna kommer att ske löpande under våren 2021.

Samrådet är stängt. Du som har skickat in en intresseanmälan kommer att bli kontaktad av Tillväxtverket.

Ni kan även söka regionalt stöd till bredbandsinfrastruktur hos Region Jämtland-Härjedalen och Region Västernorrland. Sista ansökningsdag är den 26 februari 2021.

Länk till regionerna hittar ni här:

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 1. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess, se mer på sidan om bredband.

Välkomna med ansökningar inom:

Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan ska rikta sig till en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Målgrupp: Företag i de områden där de kommersiella aktörerna inte svarar för utbyggnaden av IT-infrastrukturen

Vem kan söka? Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar och organisationer som arbetar för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

--------------------------------------------------------------------

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekter.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent. Mer information finns att läsa i Tillväxtverkets handbok.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 22 januari 2021 – 15 mars 2021.
 • Sista dag för ansökan: 15 mars 2021, klockan 24.00.
 • Prioritering sker: våren 2021.

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avslås/avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?

Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vi rekommenderar alla sökande att ta kontakt med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan inlämnandet av ansökan för dialog.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet Mellersta Norrland i Östersund.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska också tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. Dock senast till och med 30 april 2023.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Planera projektet innan ni söker.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi rekommenderar att ni kontaktar Tillväxtverket för en dialog.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • Fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • Noggrant har läst igenom utlysningstexten.
 • Gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan.
 • Tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet Mellersta Norrland i Östersund.