Tillväxtverket
eu-logotyp

Stötta företags ökade tillväxt i EU-programområdet Småland och öarna

Utlysning 2021:1 för Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna är öppen för ansökningar.

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag för att på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
- En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, kommuner, regioner eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot insatsområde 3 (insatsområde 1, 2 och 4 är stängda):

 • Att stödja kapacitet för små och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser.
  Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus och insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation ska kunna uppfyllas. Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig.

Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensutveckling eller att främja internationalisering.

Förstudier
Det finns även möjlighet att ansöka om förstudiemedel löpande under 2021 inom insatsområde 3 så länge projektmedel finns kvar. Förstudier kan ansökas och beslutas löpande och är inte knutna till ordinarie utlysningsomgång.

För förstudier gäller:

 • Max 400 000 kronor från EU:s regionala utvecklingsfond.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat).
 • Max 9 månaders genomförande.
 • Inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt.
 • Att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan.

Transnationell komponent – TNK (transnationellt samarbete)
Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent. TNK kan ansökas och beslutas löpande och är inte knuten till ordinarie utlysningsomgång.

Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

För TNK gäller:

 • Max 400 000 kronor från EU:s regionala utvecklingsfond. Är stödbeloppet högre måste ansökan lämnas in i en ordinarie utlysning med normal beslutsgång.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat).
 • Max 9 månaders genomförande.
 • Att ni som söker redan driver ett pågående regionalfondsprojekt.
 • Att aktiviteterna bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin.
 • Att aktiviteterna gagnar programområdet.
 • Att aktiviteterna utförs inom de länder som Östersjöstrategin berör.
 • Att ekonomiskt utrymme för aktiviteter utanför programområde fortfarande finns kvar inom insatsområdet ni söker i.

Mer information finner du under Särskilda krav för vissa typer av projekt.


Övrigt generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé? Fyll i Tillväxtverkets mall Testa er projektidé och kontakta er regionalt utvecklingsansvarige aktör.

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Region Kalmar: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-448 399

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköping: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se

Tel: 010-241 00 00

Region Gotland: Roland Engkvist
roland.engkvist@gotland.se

Tel: 070-447 70 10

Ansökningar ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig förändringslogik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Hållbarhetsaspekter
Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

Det är ett obligatoriskt krav för projekt som får stöd att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna i genomförandet av ert projekt. Jämställdhet, integration och miljö ska finnas med som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Mer information om hur ni kan arbeta med hållbarhetsaspekterna finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier. Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med horisontella kriterier i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen. Beskriv också hur horisontella kriterier ska användas som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål. Visa detta tydligt i aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå de horisontella kriterierna. I uppföljningen ska ni visa hur horisontella kriterier har använts för att nå projektets mål och resultat.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 19 januari- 8 april 2021
 • Sista dag för ansökan: 8 april 2021 kl. 23:59
 • Prioritering av ansökningar sker: 30 juni 2020

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås inom ramen för denna ansökningsomgång.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om grundläggande förutsättningar för ert projekt.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.

Vill ni berätta om och testa er projektidé med en handläggare på Tillväxtverket redan innan ni ansöker? Hämta mall för beskrivning av tidig projektidé på sidan testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd. Viktig information och nyttiga tips om hur ni planerar ert projekt hittar ni i avsnittet Planera. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer inte att godkännas.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Sista dag för aktiviteter i projekten är 2023-02-28.
Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-04-30.

För förstudier gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd. Innan ni kan ansöka om stöd hos Tillväxtverket, ska all medfinansiering vara ordnad och medfinansieringsintyg ska bifogas ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningsprocess: Projektidé > säkerställ medfinansiering > lämna in ansökan till Tillväxtverket > Tillväxtverket handlägger > godkänd ansökan prioriteras >Tillväxtverket fattar beslut.

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 30 juni 2021. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer på sidan Principer för om projektet alls kan då EU-stöd.

Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier
Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Ansökan om transnationell komponent- TNK (transnationellt samarbete)
Ansökningar om TNK, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.