Tillväxtverket

Stärka affärs- och produktutveckling i företag inom destinationer

Nu kan du söka stöd för insatser som syftar till att stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer. Utlysningen omfattar 15 miljoner kronor och riktar sig till aktörer som arbetar med destinationsutveckling som till exempel regioner, kommuner, destinationsbolag och andra främjandeaktörer. Projekten ska genomföras under februari 2021 – april 2022.

Inte bara besöksnäringsföretag utan även destinationer är i stort behov av omställning. Företagen inom besöksnäringen är hårt pressade av rådande pandemi. De behöver hjälp med att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin för med sig. Parallellt med det accelererar klimatomställningen och den digitala strukturomvandlingen vilket ställer ytterligare krav på företagens utveckling. Därför har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka förändringsförmågan och omställningen i företag inom besöksnäringen.

Genom denna utlysning vill Tillväxtverket möjliggöra omställningsarbete som utgår från besöksnäringsföretagens och destinationernas behov och förutsättningar. Destinationen utgör en naturlig kontext för företagen. Vi har sett genom tidigare satsningar, som till exempel regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU), att det är värdefullt för företagen att ta del av insatser som koordinerats av lokala och regionala aktörer med koppling till själva destinationen. På så vis främjar det samarbete mellan företagen och de offentliga destinationsaktörerna, och inte minst mellan företagen inom destinationen.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer som arbetar med destinationsutveckling, som till exempel

 • kommuner
 • regioner
 • destinationsbolag
 • företagsföreningar.

För vad kan vi söka?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till att utveckla

 • besöksnäringsföretagens affärsmässiga kompetens
 • besöksnäringsföretagens hållbarhetsarbete så att utvecklingen ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen
 • besöksnäringsföretagens digitala kompetens, exempelvis inom det digitala kundmötet, digitala verktyg för ökad kundupplevelse, för att styra och följa upp besökare med mera
 • besöksnäringsföretagens produktutveckling och möjligheter att kunna ställa om
 • smarta samarbeten mellan besöksnäringsföretag för att öka deras lönsamhet.

Projektet ska

 • hjälpa besöksnäringsföretag att kartlägga sina specifika behov av omställning
 • erbjuda utvecklade processer för affärs- och produktutveckling till besöksnäringsföretag så att de kan utveckla sin verksamhet och sina produkter utifrån nya marknader, målgrupper, resmönster och beteenden samt krav på hållbarhet
 • resultera i att besöksnäringsföretagen ska kunna erbjuda fler produkter
 • stärka samverkan inom destinationen mellan besöksnäringsföretag samt mellan besöksnäringsföretag och offentliga besöksnäringsaktörer.

Insatserna i projektet bör bygga på tidigare insatser för affärs- och produktutveckling i destinationer, till exempel Hållbar produktutveckling (HPU).

Information om kostnadsslag

Information om vilka kostnadsslag som kan användas samt grundläggande villkor finns här.

Stöd för investeringar kan endast godkännas för mindre belopp som avser inköp av utrustning för projektets genomförande, såsom dator eller telefon. Stöd kan då sökas för avskrivningskostnaden under projektperioden. Vad som kännetecknar en sådan investering framgår i övrigt via länken ovan.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar under perioden 22 december 2020 – 15 februari 2021.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Särskilda villkor för företagsstöd
Eftersom projekten förväntas genomföra insatser som indirekt medför att företag gynnas ekonomiskt så behöver Tillväxtverket säkerställa att berörda företag får information om att deltagande i insatser utgör ett så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis). I och med det så behöver vi också kontrollera hur mycket försumbart stöd de företag som deltar i insatser har fått under den senaste treårsperioden. EU-reglerna för försumbart stöd anger ett takbelopp som inte får överskridas.

Du som projektägare behöver därför

 • tillgängliggöra och kontrollera information om försumbart stöd till deltagande företag i projektets insatser med hjälp av särskilda intygsblanketter. Här hittar du blanketterna
 • göra en beräkning av det ekonomiska värdet för deltagande företag i projektets insatser, det vill säga hur mycket företaget får i försumbart stöd genom sitt deltagande. Beräkningen ska du skicka med som obligatorisk bilaga vid ansökan. Som underlag för beräkningen ska du ta hänsyn till finansieringen från Tillväxtverket och annan förekommande offentlig medfinansiering som utnyttjas för projektets genomförande.

Dessa särskilda villkor för företagsstöd tillämpas enligt 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja utvecklingen av små och medelstora företag och därmed EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, det vill säga försumbart stöd/de minimis, enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Du hittar mer information här, under rubriken Statsstöd/de minimis

Det är möjligt att genomföra projektet som ett samverkansprojekt. Samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna (stödmottagaren) har huvudansvaret för att genomföra projektet. Alla samverkansparter ska ingå ett samverkansavtal. Samverkansavtalet ska bifogas tillsammans med ansökan om stöd.
Information om samverkansavtal och de mallar som ska fyllas i.

Allmänna villkor för projektstöd
I övrigt gäller Tillväxtverkets allmänna villkor för projektstöd (läs under rubriken Allmänna villkor för stöd)

Erfarenhetsutbyte mellan projekten och Tillväxtverket
Tillväxtverket kommer att leda ett samordningsarbete för att projekten och de som arbetar med dem tillsammans ska kunna stärka och komplettera varandra. Det omfattar information och kunskapsöverföring mellan projekten samt utveckling av kunskaps- och kommunikationsmaterial för nationell spridning.

Därför ska de som arbetar med projektet, och särskilt med ledningen av projektet, vara tillgängliga för träffar för erfarenhetsutbyte under projekttiden. I samband med träffarna ska även kortare/enklare skriftlig eller filmad dokumentation kunna tas fram för spridning. Därför behöver du som ansöker om stöd tänka på att säkerställa resurser och processer i projektet för erfarenhetsutbytet redan i ansökan.

Tillväxtverket äger rätten att sprida och tillämpa den kunskap som utvecklas i projekten.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan tidigast starta den dagen då ansökan skickas in till Tillväxtverket och senast i mars 2021. Projektet ska avslutas senast 30 april 2022.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Du kan söka maximalt 2 miljoner kronor i stöd och maximalt för 75 procent av projektets totala budget.

Utlysningen omfattar totalt 15 miljoner kronor.

Hur ansöker vi?

Ni ansöker via den elektroniska tjänsten Min ansökan – Projektmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Logga in på Min ansökan, välj Regional utveckling (även om du företräder ett företag), välj sedan Projektmedel, välj därefter Skapa projekt och stöd från Tillväxtverket, och se slutligen till att du väljer rätt utlysning. Utlysningens namn är Stärka affärs- och produktutveckling i företag inom destinationer.

Obligatoriska bilagor i ansökan är

 • ett registreringsbevis eller liknande (beslut, protokoll, delegationsordning) med uppgift om behörighet/firmateckningsrätt
 • en beräkning av vad insatserna utgör för företagen i form av försumbart stöd (läs mer under ”Vilka krav, villkor och andra regler finns?” i avsnittet Särskilda villkor för företagsstöd)
 • ekonomisk verktygslåda. Mall hittar du här.

Om du är inloggad med användarkonto behöver du även skicka in ett underskrivet missiv till projektmedel@tillvaxtverket.se. Instruktioner för missiv finns i den elektroniska tjänsten Min Ansökan.

Observera att ansökan inte kan flyttas mellan Tillväxtverkets olika stöd och utlysningar i efterhand, var därför noga med att du väljer rätt utlysning när du gör din ansökan.

Hjälp till hur du fyller i ansökan finns i Handbok för nationella projektmedel. Särskilt hjälpsamt är avsnittet om regler för kostnader som ni hittar under rubriken ”Planera” och ”Det här kan ni få stöd för”.

Vägledning från Tillväxtverket
Du kan skicka en översiktlig projektskiss till Tillväxtverkets handläggare för en första bedömning och vägledning eller resonera om projektidé per telefon. Vi finns tillgängliga för det under perioden 7 januari – 5 februari. Kontaktinformation finns under rubriken kontakt.

Läs mer
Planera projektet innan ni ansöker

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

När utlysningen stänger den 15 februari kommer vi att göra ett urval av projekt genom en strukturerad utvärderingsprocess. Beslut om bifall eller avslag fattas så snart som möjligt efter det.

I urvalsprocessen kommer vi att särskilt värdera

 • projektlogik och möjlighet till genomförande
 • projektets startsträcka och möjlighet att snabbt sätta igång med aktiviteter för företag
 • hur väl insatsen bygger vidare på befintliga metoder och erfarenheter för hållbar affärs- och produktutveckling.

Utöver ovanstående punkter strävar Tillväxtverket efter en geografisk spridning bland projekten. Även detta utgör en grund för bedömning.

Vid eventuella oklarheter och frågor följer Tillväxtverkets handläggare upp med sökande via e-post och/eller telefon. Det kan bli aktuellt för dig som söker stöd att med kort varsel komplettera eller förtydliga din ansökan.

Kontakt

Linnéa Ax, telefon: 08-681 66 76

Daniel Thuresson, telefon: 08-681 77 11

Karl Frykholm, telefon: 08-681 65 81

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se