Tillväxtverket

Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang

Nu finns 17 miljoner kronor att söka för platsutveckling, med särskilda möjligheter till stöd för att utveckla möten och evenemang. Vi erbjuder upp till 75 procent i stöd till projekt som adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos en bredd av målgrupper – besökare, företag, föreningsliv och lokalinvånare. Projekten ska ha ett tydligt hållbarhetsfokus och kommer att ingå i en nationell insats för kunskapsutveckling. Låter det intressant? Läs mer här!

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att främja hållbar platsutveckling i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Satsningen ska öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för samordnad utveckling för olika målgrupper och hur turism- och besöksnäringsperspektivet kan integreras i olika lokala och regionala processer. Tillväxtverket ska också främja platsers behov av att möten och evenemang utvecklas till gagn för hela besöksnäringen.

Coronakrisen har mycket stora effekter på turism och besöksnäring. Efterfrågan i stora delar av näringen och från flera marknader har minskat kraftigt, vilket pressar företagen hårt. Krisen har också påverkat förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala alternativ och omställning till lokala marknader blivit centrala. Behov av omställning, utveckling och insatser för återhämtning finns inte bara i företagen utan också på de platser och i de miljöer där företagen verkar. Snabba förändringar i efterfrågan påverkar både stads- och naturmiljöer och skapar utmaningar inom bland annat transportsystem och logistik, naturvård och utveckling av friluftsområden, utveckling av stadskärnor och fastigheter, samt utveckling av möten och evenemang. Parallellt finns stora behov av omställning och insatser för att nå klimat- och hållbarhetsmål. Gemensamt för utmaningarna är att de berör flera målgrupper samtidigt: besökare, lokalbefolkning, föreningsliv och företag både inom och utanför besöksnäringen. Att ekonomiska och personella resurser är begränsade hos platsens aktörer förstärker behovet av koordinerade insatser mellan politik- och utvecklingsområden samt för olika målgrupper.

Nu finns 17 miljoner kronor att söka för hållbar platsutveckling, med öronmärkta medel och särskild möjlighet att utveckla evenemang och möten, för genomförande under mars 2021 – april 2022.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer som ansvarar för och/eller samordnar olika delar av utvecklingen av en plats, såsom

 • kommuner
 • regioner
 • bransch- och intresseorganisationer
 • destinationsorganisationer
 • evenemangsorganisationer
 • centrumföreningar
 • civilsamhället, inklusive föreningar inom idrott, kultur eller friluftsliv
 • andra aktörer med verksamheter som bidrar till platsutveckling.

För vad kan vi söka?

Medel kan sökas för projekt som bidrar till att utveckla

 • hållbara, konkurrenskraftiga platser för besökare, företag, lokalbefolkning och civilsamhälle/föreningsliv, som i sin tur bidrar till hållbara, konkurrenskraftiga destinationer
 • kunskap om hur platsutveckling kan användas för samordnad utveckling till nytta för olika målgrupper
 • kunskap om hur turism och besöksnäring konkret kan integreras i olika lokala och regionala processer
 • kunskap om hur området möten och evenemang kan fångas upp i hållbar platsutveckling.

Med plats avses ett samhälle eller geografiskt avgränsat funktionellt sammanhängande område i en eller eventuellt flera kommuner, exempelvis en tätort, en by, en stadskärna, ett arena- eller mässområde, ett naturområde, en kulturmiljö eller ett biosfärområde. I utlysningen bedöms även en vandrings- eller cykelled vara en plats.

Varje projekt ska

 • utifrån platsens förutsättningar adressera ett avgränsat tema, exempelvis:
  - omställning och utveckling av möten och/eller evenemang
  - utveckling av stadskärnor
  - attraktionskraft genom kultur
  - säkerhet, trygghet och beredskap
  - arbetsmetoder för hållbar omställning
  - rekreation och hälsa, i staden eller i natur- eller kulturområden
  - näringslivs- och servicestrukturer kopplade till vandrings- och cykelleder
  - platsens transporter, tillgänglighet och servicefunktioner
 • ta sig an ett konkret problem och identifiera vägar för att lösa detta genom aktiv samverkan och nyttjande av befintliga, eller utveckling av nya samarbets- och planeringsmodeller
 • ha ett brett målgruppsperspektiv som beaktar besökare, företag, lokalinvånare och relevant civilsamhälle/föreningsliv
 • genomsyras av ett tydligt hållbarhetsperspektiv med inriktning mot Agenda 2030 och de globala hållbarhetsnålen
 • utformas i dialog med relevanta aktörer på respektive plats, inklusive berörd kommun och region/regional turismfunktion
 • spegla regionala strategier för utveckling, smart specialisering och/eller turism/besöksnäring.

Information om kostnadsslag

Information om vilka kostnadsslag som kan användas samt grundläggande villkor finns här.

Stöd för investeringar kan endast godkännas för mindre belopp som avser inköp av utrustning för projektets genomförande, såsom dator eller telefon. Stöd kan då sökas för avskrivningskostnaden under projektperioden. Vad som kännetecknar en sådan investering framgår i övrigt via länken ovan.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar under perioden 22 december 2020 – 15 februari 2021.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Tillväxtverket kommer att sätta samman en portfölj av cirka 7–10 projekt som tillsammans ska stärka och komplettera varandra samt vara beredda att utbyta information med varandra.

Projektstart ska kunna ske i mars 2021 och projekten ska avslutas senast den 30 april 2022.

Tillväxtverket kommer att leda ett samordningsarbete som omfattar information och kunskapsöverföring mellan projekten, följeforskning samt utveckling av kunskaps- och kommunikationsmaterial för spridning nationellt och eventuellt även internationellt.

Projekten och i synnerhet dess projektledning, ska vara tillgängliga för seminarier och träffar för erfarenhetsutbyte under projekttiden. I samband med detta ska även kortare/enklare skriftlig eller filmad dokumentation kunna tas fram för spridning. Du som ansöker om projektstöd måste därför säkerställa resurser och processer för detta i ansökan.

Tillväxtverket kommer att äga rätt att sprida och tillämpa den kunskap som utvecklas i projekten.

Allmänna villkor för projektstöd
I övrigt gäller Tillväxtverkets allmänna villkor för projektstöd.

Villkor för företagsstöd
För företag eller andra aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet tillämpas villkor om stöd enligt 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Stöd som beviljas utgör därmed stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (de minimis), enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Med ekonomisk verksamhet avses erbjudande av vara eller en tjänst på en marknad, oavsett i vilken juridisk form det sker eller om det finns ett vinstsyfte med verksamheten.
Du hittar mer information här, under rubriken Statsstöd/de minimis

För dig som driver företag eller annan ekonomisk verksamhet ska ifylld blankett under rubriken Försumbart stöd – Information och intyg för företag som söker stöd till projekt bifogas ansökan.

Samverkansprojekt
Det är möjligt att genomföra projektet som ett samverkansprojekt. Samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna (stödmottagaren) har huvudansvaret för att genomföra projektet. Alla samverkansparter ska ingå ett samverkansavtal. Samverkansavtalet ska bifogas tillsammans med ansökan om stöd.
Information om samverkansavtal och de mallar som ska fyllas i

Hur länge kan projektet pågå?

Projektstart ska kunna ske i mars 2021 och projekten ska avslutas senast den 30 april 2022.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Utlysningen omfattar totalt 17 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar maximalt 75 procent av projektens totala budget. Tillväxtverkets del av finansieringen uppgår till maximalt 3 miljoner kronor per projekt och minst 1 miljon kronor per projekt.

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till minst 25 procent av projektets budget och kan utgöras av egen eller extern finansiering, kontant eller som bidrag i annat än pengar.

Hur ansöker vi?

Ni som önskar har möjlighet att skicka en översiktlig projektskiss till Tillväxtverket för en första bedömning och vägledning, eller resonera om er projektidé per telefon. Vi finns tillgängliga för detta under perioden 7 januari – 5 februari. För kontaktuppgifter, se under rubriken kontakt. Läs gärna Information om projektplanering.

Ni ansöker via den elektroniska tjänsten Min ansökan – Projektmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Logga in på Min ansökan, välj Regional utveckling (även om du företräder ett företag), välj sedan Projektmedel, välj därefter Skapa projekt och stöd från Tillväxtverket, och se slutligen till att du väljer rätt utlysning. Utlysningens namn är Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang. Observera att ansökan inte kan flyttas mellan Tillväxtverkets olika stöd och utlysningar i efterhand, var därför noga med att du väljer rätt utlysning.

Hjälp till hur ansökan ska fyllas i finns i Handbok för nationella projektmedel.

Obligatoriska bilagor i ansökan är

- ett registreringsbevis eller liknande (beslut, protokoll, delegationsordning) med uppgift om behörighet/firmateckningsrätt
- en ekonomisk verktygslåda. Mall hittar du här

Observera att om ni som ansöker om stöd planerar att medfinansiera projektet genom att bidra med arbetad tid för egen personal ska detta alltid tas upp som kontant medfinansiering. Motsvarande kostnadspost tas upp i kostnadsslaget personal.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Totalt beräknas 7–10 projekt beviljas. Minst 2 projekt ska ha inriktningen möten och evenemang.

Urval av projekt sker i en strukturerad utvärderingsprocess när utlysningen har stängt. Beslut om godkännande eller avslag fattas så snart som möjligt efter detta.

Urvalsprocessen kommer särskilt att värdera

 • tydlighet och avgränsning av valt temaområde och problem
 • relevans för nationell metod- och kunskapsutveckling
 • samverkan som grund för genomförande och förvaltning av projektets resultat
 • hur hållbarhetsaspekter adresseras
 • sökandes organisatoriska och kompetensmässiga kapacitet.

  Vi kommer också att ta hänsyn till den samlade projektportföljens sammansättning.

  Vid eventuella oklarheter och frågor sker uppföljande kontakt via e-post och/eller telefon mellan Tillväxtverkets handläggare och sökande. Det kan bli aktuellt för dig som söker att med kort varsel komplettera eller förtydliga ansökan.

Kontakt

Pernilla Nordström, telefon: 08-681 66 17

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se