Tillväxtverket
eu-logotyp

Ansök om medel för att göra förstudier i Västsverige

Nu är det öppet för regionala aktörer att ansöka om att göra förstudier inom Regionalfonden i Västsverige. Ansökningarna kan göras inom samtliga tre insatsområden.

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier.

En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen. De ska även med största sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Västsverige, antingen i denna programperiod eller i nästa.

Om förstudier
 • Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena.
 • De kan max pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.
 • De kan få maximalt 400 000 kronor i EU-stöd från Tillväxtverket.
 • Stödet från Tillväxtverket kan maximalt utgöra 40 procent av förstudiens budget.

Är ni intresserade av att söka, kontakta gärna Tillväxtverket för vidare diskussion och information runt tillgängliga medel.

Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här

Läs mer här om förstudier.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag är en viktig målgrupp i projekten men inte i första hand som projektägare. Företagen kan på så sätt få del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

Syftet med förstudier är att de ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt. En förstudie är en möjlighet att inom nuvarande programperiod att undersöka förutsättningar för ett nytt genomförandeprojekt under nästa programperiod.

Vi rekommenderar att ni innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare för att kunna få stöd i processen.

Det är möjligt att söka stöd för förstudier inom programmets samtliga tre insatsområden:

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.

 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.

 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Det är viktigt att ansökan förhåller sig till hållbarhetsaspekterna samt till Agenda 2030 och att ni beskriver hur dessa kommer att inbegripas i genomförandet av förstudien. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till att de horisontella aspekterna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, integreras i ett framtida genomförandeprojekt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

Läs programmet här, i kortversion eller i sin helhet.

När kan vi söka?

Det är möjligt att löpande söka stöd för förstudier fram till 31 oktober. Detta kan komma att förlängas.

Ansökningarna handläggs i största möjliga mån löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket. De lyfts löpande till prioritering i Strukturfondspartnerskapet. Hör gärna av er till programkontoret för ytterligare information.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se, i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vi rekommenderar att ni innan ansökan berättar om och testar er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet och att ni når målen för förstudien.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Läs mer här om vilka specifika frågor som ska besvaras i ansökan om förstudiemedel.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om de styrande dokumenten

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie får högst pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige innan ni skickar in en ansökan. Mejla: vastsverige(at)tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige.