Tillväxtverket
eu-logotyp

Ansök om att göra förstudier som kan stärka Stockholms konkurrenskraft

Nu är det öppet för att ansöka om att göra förstudier inom investeringsprioriteringarna 1.1 - Forskning, innovation och teknisk utveckling, 1.2 - Ökad konkurrenskraft samt 1.3 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Syftet med förstudier är att de ska kunna leda till väl planerade genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med innehåll samt aktuella och planerade ramar för utlysningen. De förväntas även leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet i Stockholm.

Programmet i Stockholm ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av förstudien för att kunna bedöma om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt insatsområde.

Läs mer om programmet i Stockholm

Du kan nu söka stöd för förstudier. Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena.

Om förstudier:

 • De kan max pågå i nio månader inklusive avslutsarbete
 • De kan få maximalt 400 000 kronor i EU-stöd från Tillväxtverket.
 • Stödet från Tillväxtverket kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget.
 • Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här

Läs mer om förstudier

 

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av förstudien för att kunna bedöma om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt investeringsprioritering.

Mailadressen är: stockholm@tillvaxtverket.se

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regioner, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag är en viktig målgrupp i projekten men inte i första hand som projektägare. Företagen kan på så sätt få del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

Denna utlysning öppnar för förstudier inom samtliga investeringsprioriteringar.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Syftet med förstudier är att de ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt. En förstudie kan även vara en möjlighet för pågående projekt inom nuvarande programperiod att undersöka förutsättningar för ett nytt genomförandeprojekt under nästa programperiod.

Genomförandeprojekt skall vara kopplade mot Stockholms smart specialiseringsområden. Vilka är 1. Hälsa, vård och life science, 2. IKT, tech, digitalisering, 3. Industriell omvandling samt 4. Grön och klimatsmart stadsutveckling.

Övergripande om er ansökan

Vi rekommenderar att ni innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare för att kunna få stöd i processen.

Det är viktigt att ansökan förhåller sig till hållbarhetsaspekterna samt till Agenda 2030 ochatt ni beskriver hur dessa kommer att inbegripas i genomförandet av förstudien.

Ansökan bör även innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till tydlig förändringslogik i ett genomförandeprojekt. Detta för att skapa både styrbarhet och utvärderingsbarhet i genomförandeprojektet. Vidare bör ansökan innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till att de horisontella aspekterna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, integreras i ett framtida genomförandeprojekt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen fram till 11 januari klockan 23.59 men sökande uppmuntras att inkomma med ansökningarna redan under 2020.

Ansökningarna handläggs i största möjliga mån löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket. De lyfts till prioritering i Strukturfondspartnerskapet 11 mars 2021.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som har uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska också tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1. Nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Vad ska en förstudie innehålla?

Idén till förstudien ska vara formulerad i ansökan om förstudie och ska innehålla följande som framgår av externa handboken:

Bakgrund, redogör för:

 • Vad ni vill utveckla eller lösa i ett kommande genomförandeprojekt och behovet av att göra detta.
 • Varför en förstudie behövs för detta.
 • Hur de horisontella kriterierna integreras i förstudiearbetet för att underlätta genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

Omvärld och samverkan, redogör för:

 • Tidigare projekt inom området som ni känner till.
 • Nuvarande och potentiella samarbetsparter.

Koppling till det regionala näringslivet, redogör för:

 • Vilka typer av företag/branscher som skulle kunna vara intresserade av ett genomförandeprojekt.
 • Hur näringslivet kommer att involveras i förstudien.

EU:s strategi för Östersjöstrategin, redogör för:

 • Om ni i förstudien kommer att undersöka möjligheterna att genomföra det kommande genomförandeprojektet som ett Östersjöstrategiprojekt.

Mål, redogör för:

 • Vilka frågeställningar ni vill besvara i förstudien.
 • Era idéer om vad ni önskar uppnå i ett genomförandeprojekt.

Målgrupp, redogör för:

 • Vem eller vilka som är mottagare av förstudien
 • Tänkt målgrupp för ett genomförandeprojekt.

Förväntat resultat, redogör för:

 • Några alternativa utfall av förstudien och hur ni då går vidare med dessa.

Projektorganisation

 • Var och en av följande funktioners roller och ansvar samt om de ska bemannas genom nyanställning, redan anställd eller konsult: projektledning, ekonomi, administration.
 • Andra funktioner i projektet och respektive funktions roll och ansvar
  den kompetens och de resurser som finns för att sköta inköp och göra upphandlingar.
 • Om ni inte har rekryterat personal till förstudien, beskriv er tidplan för rekrytering och hur ni avser att rekrytera.

Arbetssätt, redogör för:

 • Hur förstudien kommer att genomföras.
 • Hur ni ska sprida resultaten.

Aktiviteter, redogör för:

 • Beskriv aktiviteterna som kommer att genomföras. Obligatoriska aktiviteter som ska vara med är kommunikation och resultatspridning.

Budget.

 • Kostnaderna i projektet ska vara detaljerat beskrivna i en budget.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie får högst pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket, enhet Regional tillväxt Mellersta Sverige/Stockholm som ansvarar för programmet. Kontaktuppgifter till Tillväxtverket Stockholm . Mer information om programmet finns även på vår hemsida https://tillvaxtverket.se/eu-program/stockholm.html