Tillväxtverket

Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin

Företräder du en organisation eller ett företag som arbetar med kunskapsutveckling och analyser med inriktning på samhällsutveckling och näringsliv? Har ni även särskilt intresse för, eller kompetens inom, turism och besöksnäring? Försöker ni förstå vad coronapandemin har för påverkan på kort och lång sikt för besöksnäringen, i Sverige och globalt?

Förvaltar eller utvecklar ni metoder för att omsätta kunskap i handling och utveckling i destinationer och företag? Vill ni bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk besöksnäring? Då kan den här utlysningen vara något för er.

Coronakrisen har haft och har fortsatt mycket stora effekter på turism och besöksnäring, globalt och i Sverige. Efterfrågan i stora delar av näringen har minskat kraftigt, vilket pressar företagen hårt och leder till ett intensivt omställningsarbete i många företag. Krisen har också påverkat förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala.

Coronapandemins effekter de första 4-5 månaderna beskrivs djupare i Tillväxtverkets rapport Turism och besöksnäring efter coronapandemin. En grundläggande slutsats i rapporten är att arbetet med att utveckla, sprida och nyttiggöra kunskap om corona­pandemins effekter på turism och besöksnäring måste fortsätta. Dessa effekter kommer att påverka hela näringen och dess struktur under lång tid framåt.

Nu finns 4 miljoner kronor att söka för utveckling av kunskap om coronapandemins effekter på turism och besöksnäring samt för labb/testmiljöer för att nyttiggöra den utvecklade kunskapen i besöksnäringens företag.

Utlysningens syfte

- Att öka den samlade kunskapen om hur turism och besöksnäring, i nationellt och internationellt perspektiv, kommer att, kan och bör utvecklas i spåren av coronakrisen.

- Att öka förståelsen för hur besöksnäringen kan komma tillbaka till, och därefter öka och förbättra, den storlek och konkurrenskraft som näringen hade före krisen. Och dessutom göra det på ett sätt som är långsiktigt ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbart.

- Att utveckla kunskap som omgående kan omsättas i omställning av affärsmodeller och arbetssätt samt konkret lärande i besöksnäringens företag.

Kunskapen ska bidra till att påskynda och göra omställnings- och omstartsarbetet så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Kunskap ska även kunna spridas från projekten under pågående projektperiod.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för aktörer med uppdrag och dokumenterad erfarenhet inom kunskapsutveckling, forskning och analys:

- Akademin
- Institut
- Branschorganisationer
- Besöksnäringsföretag
- Konsult- och kunskapsföretag
- Konsortier med flera aktörer, exempelvis regioner, kommuner, företag och/eller föreningar i samverkan.

För vad kan vi söka?

Utlysningen avser projekt och studier som (A) bidrar till utveckling av kunskap om coronapandemins effekter på turism och besöksnäring, och (B) inkluderar metodik och eventuellt labb/testmiljöer för att nyttiggöra den utvecklade kunskapen i besöksnäringens företag. Kunskapen ska bidra till att påskynda och göra omställnings- och omstartsarbetet under och efter pandemin så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Projektens inriktning kan exempelvis vara:

- Överföra, analysera och nyttiggöra kunskap från omvärlden/andra länder till svenska förhållanden.

- Utveckla och implementera indikatorer för uppföljning av coronaeffekter inom turism och besöksnäring.

- Utveckla kunskap med inriktning på framtiden och morgondagens turism – hur kommer turismen att förändras i spåren av pandemin?

- Utveckla kunskap om, och förslag till implementering av, processer för affärsutveckling och nya affärsmodeller i spåren av coronakrisen.

- Coronapandemins koppling till hållbar utveckling – hur kan turismen utvecklas mer hållbart i spåren av coronakrisen?

Utlysningen avser projekt och studier som är av nationellt samt internationellt intresse och bidrar till en nationell kunskapsplattform. Projekten ska således bidra till en ökad kunskapsnivå för både projektägaren själv och det omgivande aktörssystemet. Kunskap ur projekten ska även kunna sammanfattas och spridas under projektens löptid.

Utlysningen avser inte projekt som i huvudsak har ett lokalt eller regionalt perspektiv. Det utesluter inte att projekt använder sig av geografiskt avgränsade pilotområden, men kunskapen ska utvecklas, struktureras och formuleras så att den kan användas och tillämpas nationellt och, efter översättning, spridas internationellt.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar under perioden 1 oktober – 15 november 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Projektstart
Projektstart ska kunna ske snarast, helst senast i februari 2021.

Spridning av kunskap
Tillväxtverket kommer att äga rätt att sprida och tillämpa den kunskap som utvecklas i projekten.

Tillväxtverket kommer att sätta samman en portfölj av cirka 4-7 projekt som tillsammans ska stärka och komplettera varandra samt vara beredda att utbyta information med varandra.

Projekten och i synnerhet dess projektledning, ska vara tillgängliga för öppna kunskapsseminarier och träffar för erfarenhetsutbyte under projekttiden.Vi planerar ett öppet kunskapsseminarium per kvartal (preliminärt mars, juni, september och december) där samtliga projekt ska kunna bidra. I samband med dessa seminarier ska även kortare, sammanfattande skriftlig dokumentation kunna tas fram för spridning. Du som ansöker om projektstöd måste därför säkerställa resurser och processer för detta i ansökan.

För de projekt som avslutas tidigare kan det ställas krav på att kunna delta vid träffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsseminarier även efter avslutat projekt, mot kostnadsersättning för resor.

Allmänna villkor för projektstöd
Tillväxtverkets allmänna villkor för projektstöd gäller. Läs dessa på nedan länk under rubriken Allmänna villkor för stöd.
Ansök om stöd

Villkor för indirekta kostnader
Observera att Tillväxtverkets villkor för finansiering av indirekta kostnader, inklusive overheadkostnader, kan skilja sig från andra aktörers villkor för forskningsfinansiering. Dessa hittar du i Tillväxtverkets Allmänna villkor (se länk ovan).

Villkor för företagsstöd
För företag eller andra aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet tillämpas villkor om stöd enligt 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Stöd som beviljas utgör därmed stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (de minimis), enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ifylld blankett ska bifogas ansökan!

Läs om statsstöd på nedan länk under rubriken Statsstöd/de minimis.
Ansök om stöd

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten kan pågå 12-24 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Utlysningen omfattar totalt 4 miljoner kronor.

Tillväxtverket finansierar maximalt 75 procent av projektens totala budget.

Tillväxtverkets del av finansieringen uppgår till maximalt 1 000 000 kronor per projekt och minst 375 000 kronor per projekt. Det innebär att ett projekt inte kan understiga 500 000 kronor i total projektbudget.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska göras via den elektroniska tjänsten Min ansökan – Projektmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga in på Min ansökan, välj Regional utveckling (även om du företräder ett företag), välj sedan Projektmedel, välj därefter Skapa projekt och stöd från Tillväxtverket, och se slutligen till att du väljer rätt utlysning. Utlysningens namn är Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin.

Hjälp till hur ansökan ska fyllas i finns i Handbok för nationella projektmedel.

Obligatorisk bilaga i ansökan är ett registreringsbevis eller liknande (beslut, protokoll, delegationsordning) med uppgift om behörighet/firmateckningsrätt.

Observera att ansökan inte kan flyttas mellan Tillväxtverkets olika stöd och utlysningar i efterhand, var därför noga med att du väljer rätt utlysning när du gör din ansökan.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Beslut om godkännande eller avslag fattas senast den 18 december.

Urvalsprocessen kommer särskilt att värdera:

- Projektlogik och möjlighet till genomförande

- Ämnesmässig inriktning och nationell relevans

- Tydlighet och pedagogisk förmåga

- Att de särskilda krav som Tillväxtverket ställer kan uppfyllas, inklusive att projektet kan starta i närtid

- Den samlade projektportföljens sammansättning

Hur väljs projekten ut?
Totalt beräknas 4-7 projekt beviljas. 1-2 av dessa projekt kan avse enbart teoretisk kunskapsutveckling (A). 2-6 av dessa projekt bör utöver enbart kunskapsutveckling även omfatta nyttiggörande/praktisk tillämpning i labb/testmiljö eller utveckling och beskrivning av metod för detta för användning av annan part (B).

Eventuella kompletteringar
Vid eventuella oklarheter och frågor sker uppföljande kontakt via e-post och/eller telefon mellan Tillväxtverkets handläggare och sökande. Det kan bli aktuellt för dig som söker att med kort varsel komplettera eller förtydliga ansökan.

Kontakt

Erika Rosander, telefon: 08-681 6518

Linnéa Ax, telefon: 08-681 66 76

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se