Tillväxtverket
eu-logotyp

Utbyggnad av bredband – Norra Mellansverige

Utlysningen vänder sig till dig som tidigare har anmält intresse att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Din investering ska ske i Norra Mellansveriges område.

Utlysning 2020:8 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen. Du söker stöd inom insatsområde 2.

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a

Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag som får tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Investeringar inom bredband – insatsområde 2a

Ansökningsomgången är endast öppen för aktörer som tidigare har anmält intresse att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Investeringarna ska vara i form av ortsammanbindande nät i aktuellt samråd.

Bredbandsstäckor i Dalarna och belopp

Aktuellt objekt/ kommun

Aktör som får rätt att söka EU-stöd

Maximalt EU-stöd (SEK)

Dalarna, Säter, D29

Zitius

753 000

 

För vad kan vi söka?

Specifika krav på projekt som söker stöd för bredbandsinvesteringar

Projekten omfattas av de allmänna krav som ställs inom de regionala strukturfonds­programmen. Men det ställs även specifika krav på projekt som söker EU-stöd för bredbandsinvesteringar.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband. Ttbyggnaden ska ske i ett större område. Det här bidrar till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygds­områden.
Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål, som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Särskilda villkor för bredbandsprojekt

Tillväxtverket har sammanställt åtta särskilda villkor som gäller för bredbandsprojekt. Villkoren säkerställer att bredbandsnäten blir robusta, håller hög kvalitet och byggs på ett kostnadseffektivt sätt.

Villkoren hjälper även projekten att uppfylla kraven som följer av regelverket för statligt stöd.

Definition av ortsammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort.
Det här kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, endast lämnas för utbyggnad av sådana förbindelser.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen: 25 augusti - 27 september 2020.

Sista dag för ansökan: 27 september 2020.

Prioritering sker av Strukturfondspartnerskapet under oktober 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att vi ska lämna ut ansökningar till den som begär det. Om något i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att du följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om du, som stödmottagare, inte följer gällande regler.

Innan du skickar in din ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att du läser avsnittet om bredband.

Du bör även läsa igenom, främst avsnitten Planera och Ansöka, i Tillväxtverkets webbaserade Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller.

Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

Varje projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i:

  • Insatsområde 2 - Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, och
  • Investeringsprioritering 2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

För dig, som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt. Den vägleder i arbetet med ditt projekt.
För att ett projekt ska få stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket dock tidigast den 27 september 2020.

Projekttiden kan som längst vara 31 månader och vara avslutad 28/2 2023 med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 36 månader. Det finns i dagsläget ingen möjlighet till förlängning längre än 28/2 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resten av pengarna ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Du gör din ansökan via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan, de frågor och områden ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad du behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar, föreskrifter och anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige. Det här sker under oktober 2020.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Gävle.