Tillväxtverket
eu-logotyp

Smart och hållbar tillväxt - Östra Mellansverige

Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 

Programmet har tre insatsområden med separata budgetar: 

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Läs mer om programmet Östra Mellansverige

EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2020:3 för projekt inom insatsområde 1, att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Denna utlysning öppnar för projekt inom insatsområde 1, att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Programperioden går mot sitt slut och medlen inom fonden är nu mycket begränsade. Det är viktigt att de satsningar som initierats och pågår får möjlighet att nå sin fulla potential.

Därför öppnar utlysningen endast för redan befintliga projekt som finansieras genom fonden. Det kan vara en genomförd förstudie som söker ett genomförandeprojekt. Det kan också vara ett genomförandeprojekt som enligt beslut ska avsluta sin verksamhet senast årsskiftet 2020/2021 som nu ansöker om en fortsättning

Observera att denna utlysning inte öppnar för nya förstudier eller nya genomförandeprojekt. Den öppnar heller inte för fortsättning av projekt som avslutar sin verksamhet under 2021 eller senare.

Övergripande om er ansökan

Vi rekommenderar att ni innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare för att kunna få stöd i processen.

Ni som förbereder projekt och satsningar ska planera för ett tydligt aktivt ägarskap och att ni kan säkerställa långsiktiga effekter av projektet. För er omvärldsanalys bör ni ha tagit del av projektexempel och lärdomar från andra avslutade eller pågående satsningar. Information om regionalfondsprojekt kan ni hämta i bland annat Tillväxtverkets projektbank samt klimatsynk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I ansökan ska en tydlig förändringslogik finnas beskriven. Det skapar både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, d.v.s hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

  Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

  Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

  Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. 

  Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner etc.

En interaktiv modell med exempel på hur jämställdhet kan integreras i projekt (pdf)PDF finns som stöd samt en instruktionsfilm till denna.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 21 augusti 2020 – 24 september 2020
 • Sista dag för ansökan: 24 september 2020, kl. 23.59
 • Prioritering sker: 10 december 2020
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas. 

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet "Investering för tillväxt och sysselsättning".

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här.

För er som sökande finns Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag direkt eller indirekt är målgrupp. Därför behöver ni ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Ta tidigt kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Örebro för att höra vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverket har möjlighet att i begränsad omfattning ge stöd till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Särskilda regler tillämpas kring vad stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Stödet kan ges för viss avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget.

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektets aktiviteter kan som längst pågå till 28 februari 2023 och sista dag för projektets slutredovisning är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 % i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.  

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med enheten för Regional tillväxt Mellersta sverige.

Telefon: 08-681 91 00
e-postadress: ostramellansverige@tillvaxtverket.se