Tillväxtverket

Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs 

Data blir allt viktigare för företag för intern effektivisering och uppföljning och för att vidareutveckla eller utveckla helt nya affärsmodeller. Sverige ligger efter andra jämförbara länder i att nyttja data för affärsutveckling. Framförallt små och medelstora företag behöver lyfta sitt användande av data för att förbli konkurrenskraftiga.

Tillväxtverket har under vintern gjort en kartläggning av tillgång till data i olika branscher och sektorer som en del av regeringsuppdraget “Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs”. Den visar att det finns god tillgång till data med stor potential i många branscher. Kartläggningen pekar särskilt ut att Tillverkningsindustri, Gröna näringar, Transportbranschen och Besöksnäringen har goda förutsättningar att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Tillväxtverket öppnar nu baserat på resultatet i kartläggningen en utlysning till aktörer som arbetar med affärsutveckling, data och företagsfrämjande åtgärder i ovan nämnda branscher.

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till företagsfrämjande organisationer eller andra aktörer som erbjuder mindre företag kvalificerad affärsutveckling. Sökande ska:

 • vara en aktör som arbetar företagsnära med affärsutveckling
 • ha (digital) kompetens kopplad till hur företag kan utveckla sin verksamhet och affär med hjälp av data
 • god kännedom om målgruppen, dess specifika utmaningar och behov som kan relateras till nyttjande av data som resurs
 • ha tillgång till en genomtänkt metod som kan användas eller utvecklas till att passa målgruppen och/eller arbetar i dag i miljöer med tillgång till data och därtill knutna ekosystem (till exempel testbädd)
 • ha specifik kompetens för projektets genomförande
 • visa på att insatsen har ett tydligt fokus på lärande, metod- och kunskapsutveckling samt skalbarhet.

Sökanden ska ha egen kompetens eller knyta kompetens till sig som har:

 • grundläggande teknisk förståelse vad som krävs för att använda data
 • grundläggande förståelse för säkerhetsfrågor relaterade till data
 • ha resurser och förmåga att kunna knyta hållbarhetsfrågor till projektet och målgruppen.

För vad kan vi söka?

Det går att söka projektmedel för att ge små och medelstora (10-249 anställda) företag möjlighet att stärka och utveckla kunskap- och kompetens kring hur data kan användas strategiskt i företagens affärsutveckling.

Insatserna ska vara av karaktären piloter till en begränsad grupp av företag. Metoder kan vara anpassningar av befintliga modeller, helt nya angreppsätt av mer explorativ natur eller kopplade till testbäddar. Det kan också handla om utbildningsmoduler med företag inom utpekade sektorer. Metoder, modeller eller arbetssätt ska vara skalbara, bidra till ett ökat lärande kring data som strategisk resurs och ska kunna användas i framtida satsningar.

 • Insatsen ska vara fokuserad på data som strategisk resurs där små företag som har tillgång till eller befinner sig i ett ekosystem med tillgång till data får en ökad insikt hur de kan arbeta med data för affärsutveckling och hitta nya affärsmodeller.
 • Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder samt leda till ny och ökad kunskap och kompetens hos såväl små företag som hos företagsfrämjande aktörer.
 • Fokus i projektet ska ligga på att öka förståelsen för hur data kan vara ett medel i att möta samhällsutmaningar och öka företagens konkurrenskraft och långsiktiga utveckling.
 • Metoder och arbetssätt ska vara skalbara.

Projektsatsningen stödjer inte aktiviteter kopplade till:

 • utbildning, kunskaps- och kompetenshöjande insatser av generell karaktär
 • ordinarie affärsutveckling och löpande verksamhet
 • lobbyarbete och opinionspåverkande aktiviteter
 • omfattande förstudie- och kartläggningsarbete och av mer omfattande publikationsmaterial
 • investeringar i IT-baserade kundhanterings- och affärssystem.

Metodutveckling

Insatsen ska visa på hur företag kan utveckla sin förmåga att utveckla affärsmodeller med hjälp av data. För att lyckas med uppdraget inom utsatt tid bör aktören redan ha en verksamhet runt data och tillgång till metoder och verktyg som kan tillämpas, testas eller utvärderas i uppdraget. Metoderna ska sedan utvecklas, dokumenteras och utvärderas för att kunna gå att skala upp i framtida insatser.

Som ett stöd till projekten är RISE knutet till uppdraget med specialistkunskap inom strategisk data, datamodeller och datakvalité. Hur RISE kan stötta i de lika projektet kommer att arbetas fram tillsammans med Tillväxtverket, RISE och ansvarig aktör i respektive projekt.

När kan vi söka?

Ansökningstiden är öppen under perioden 2020-07-09—2020-08-20.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer Tillväxtverkets Allmänna villkor och riktlinjer för nationella projektmedel.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se I Handbok för nationella projektmedel, avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

I ansökan ska projektmodell beskrivas, specifik utmaning eller behov för målgruppen och hur företagen ska knytas till projektet. Det ska framgå hur projektet ska arbeta med strategisk data. Projektplanen ska beskriva hur företagen är involverade och gynnas av aktiviteterna.

Det ska finnas en beskrivning av projektorganisation och eventuella samarbetspartner. Relevant kompetens och erfarenhet för projektgenomförandet ska framgå av bilaga. Bifoga också dokument som styrker deltagande organisationers engagemang i projektet.

I ansökan ska finnas en övergripande strategi för hur resultat, kunskap och erfarenheter i projektet kan nyttiggöras och spridas i direkt anslutning till att projektet avslutats.

Länk till Tillväxtverkets Allmänna villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning

Insatserna i projekten ska leda till ny kunskap och kompetens i användandet av data som strategisk resurs. Ambitionen är att inspirera och sprida kunskap och förebilder till andra relevanta organisationer och företag.

En förutsättning för kunskapsspridningen är uppföljning och utvärdering av projekten. Samarbete, dialog och öppenhet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna identifiera, sprida och kommunicera relevant kunskap och lärdomar vidare till andra. När projekten valts ut och arbetet påbörjats kommer Tillväxtverket att närmare presentera hur vi kan stötta arbetet med kunskapsspridningen.

Processtöd och erfarenhetsträffar

Tillväxtverket kommer att kalla till gemensamma erfarenhetsträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kunskapsseminarium under hösten.

Hållbar tillväxt

Förnyelse är nyckeln till hållbar tillväxt. För att kunna möta samhällsutmaningar av olika slag och för att inte förlora sin konkurrenskraft behöver företag ständigt utvecklas och tänka innovativt. För företag handlar det om att arbeta smartare och utveckla nya varor och tjänster.

Data kan vara ett verktyg i att hitta nya sätt att effektivisera användandet av en produkt och ge användaren möjlighet att använda och konsumera produkter på ett nytt sätt och samtidigt hitta nya affärsmodeller för att behålla eller utveckla nya intäkter som på sikt leder till bättre nyttjande av resurser.

Tillväxtverket kommer i bedömningen av urvalet av projektet också väga in hur projekten arbetar och vilken strategi de har för att lyfta genus- och mångfaldsperspektiv. Ett mål är att minst 20 procent av företagsledarna ska vara kvinnor. Andra viktiga mångfaldsperspektiv är företagare med utländsk bakgrund och unga företagare.

För mer information se Tillväxtverkets arbete med Hållbar tillväxt

Stödet styrs av förordning (EU) ner1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Tillväxtverket.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten ska genomföras under ca 3-4 månader, med projektstart senast den 15 september 2020.

Genomförandet av insatsen bör bestå av insatser och aktiviteter som syftar till att stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta strategiskt med data i affärsutvecklande syfte. Det kan handla om rådgivning, affärscoachning, stöd i analys och utveckling av data samt användandet av nya analysverktyg och metoder.

I ansökan ska det tydligt framgå

 • hur projektet ska arbeta med strategisk data,
 • Vilka företagens utmaningar är och hur de ska mötas,
 • mot vilken/a branscher man riktar sig till,
 • hur projektet arbetar med kunskapsspridning, lärande och skalbarhet.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Projektbidrag kan sökas i intervallet ca 500 000 till ca 800 000 kronor.

Tillväxtverket kan medfinansiera upp till 85% procent av den totala godkända projektkostnaden. Sökande ska medfinansiera med kontanta medel.

Observera att Tillväxtverket för denna utlysning inte godkänner medfinansiering som bidrag i annat än pengar.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

Obligatoriska bilagor till ansökan

 • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer.
 • Samarbetsavtal/avsiktsförklaring från organisation/er som ska delta i projektet. Se exempelmall ”Mall för samverkansavtal” samt ”Vägledning för samverkansavtal.
 • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare, inte äldre än ett år).
 • Specifikation över kostnadsslag. Observera att du specificerar dina kostnadsslag i denna blankett och anger enbart en rad per kostnadsslag i formuläret på Min ansökan.
 • För eventuella OH-kostnader ska det finnas en separat bilaga där man har beräknat och specificerat OH-kostnaderna.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Bedömning av projektet görs utifrån ansökans relevans för denna utlysning. Det ska finnas en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk kapacitet att genomföra projektet på ett bra sätt. Det ska också finnas en kapacitet och ambition att mer långsiktigt implementera och använda nya metoder och verktyg i företag och projektorganisationer.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar. Beviljade projekt ska komplettera varandra till innehåll och genomförandemodell. En bra konstellation av projektorganisationer är viktig för dialog och lärande.

Vi kan komma att kontakta er för frågor avseende ansökan eller för att begära in kompletterande information. Beslut tas senast i mitten av september.

Kontakt

Viktoria Dagobert, uppdragsansvarig

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 93 04

Mer information om uppdraget

Läs bloggen Hur kan data utveck­la svenska företag?

Rapporten ”Data som strategisk resurs i små och medelstora företag, kartläggning och analys av tretton branscher”.

Tillväxtverket arbetar redan på olika sätt med flera olika insatser för digitalisering och detta är delvis en kompletterande insats.