Tillväxtverket

Regionala versioner av trender och prognoser

Det finns behov av att bryta ner nationell statistik om framtidens kompetensbehov till regional nivå. Denna utlysning gör det möjligt.

Statistiska centralbyrån (SCB) gör en nationell långsiktig undersökning på trender och prognoser av kompetensbehov i Sverige. Regionalt utvecklingsansvariga har framfört att det finns behov av att bryta ner denna statistik till regional nivå.

Statistiken är ett viktigt underlag för att regionalt utvecklingsansvariga kan göra analyser och prognoser om behov av kompetens i privat och offentlig verksamhet. Underlagen används tillsammans med andra aktörer för att identifiera tänkbara insatser för ökad matchning på arbetsmarknaden.

Denna utlysning riktar sig enbart till organisationer som är statligt utpekade som regionalt utvecklingsansvariga. Utlysningen gäller inte för Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Vem kan söka?

Enbart de regionalt utvecklingsansvariga organisationerna kan söka (ej Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen).

För vad kan vi söka?

Utlysningen avser regionalt nedbruten statistik av undersökningen Trender och prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB.

Beviljade medel får enbart användas till att betala fakturan för ovan nämnda leverans från SCB.

När kan vi söka?

Ansökan öppnar tidigast 2020-06-25.

Tillväxtverket fattar beslut löpande och stänger utlysningen den 1 oktober 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökan ska enbart omfatta kostnadsslaget köp av tjänst motsvarande 330 000 kronor.

För att kunna betala ut stödet, krävs uppgift om bankgiro eller motsvarande. Ansökan ska lämnas in via Min ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd, innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan bara beviljas medel för kostnaden från Statistiska centralbyrån, SCB, avseende Trender och prognoser enligt den offert som lämnats från SCB.

Ansökan om utbetalning och slutredovisning ska ske senast 2020-11-10.

Slutredovisningen ska innehålla en kort sammanfattning av vad den regionala statistiken möter för behov för arbetet med kompetensförsörjning i er region.

Det går inte att ansöka om förskott.

Den regionala medfinansiering av kostnaden för statistiken som regionalt utvecklingsansvariga ska stå för hanteras utanför denna ansökan och ska därför inte ingå i ansökan om stöd.

Stödet styrs av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Här finns Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

1 september 2020 till och med 10 november 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket beviljar för denna satsning maximalt 330 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Här finns länken direkt till denna ansökan. Logga in på Min anökan, gå till Projektmedel, skapa ansökan och välj sedan stöd från Tillväxtverket. Utlysningens namn är Regionala versioner av trender och prognoser.

Kontaktpersoner i respektive organisation har fått mer information om vilka uppgifter som behövs under respektive punkt i Min ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet.

Beslut fattas löpande.

Kontakt

Örjan Johansson
Maria Ljung Westin (observera för mejl: maria.ljung.westin)
Anita Sandell

Kontakta handläggare via fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller via växel 08-681 91 00