Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

Utlysning 2020:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar om stöd. För att få stöd ska projekten bidra till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland.

Sista datum för ansökan om medfinansiering hos Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är 12 augusti 2020.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 • 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess.
 • 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser.
  Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.
 • 5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.
  Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Välkomna med ansökningar inom:

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

För bredband gäller en särskild ansökningsprocess.
Läs bredbandsutlysningen härWord och besök också sidan för offentligt samråd.öppnas i nytt fönster

Er ansökan ska rikta sig till en av nedan två beskrivna investeringsprioriteringar och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Exempel på aktiviteter som kan stödjas

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Målgrupp: Företag i de områden där de kommersiella aktörerna inte svarar för utbyggnaden av IT-infrastrukturen

Vem kan söka? Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar och organisationer som arbetar för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

Investeringsprioritering 2c – Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Projekt med inriktning på att utveckla och höja kunskapen om och användning av befintliga och nya e-tjänster.
 • Samverkansprojekt mellan privat och offentlig sektor som syftar till att förbättra tillgängligheten till e-tjänster.
 • Projekt som förstärker interaktionen mellan brukare och servicegivare genom IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård, liksom tillämpningar baserade på öppen källkod.
 • Projekt för att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen genom utveckling av digitala tjänster.
 • Projekt som syftar till att skapa förutsättningar för kommersialisering genom utveckling av offentliga IKT-lösningar.

Målgrupp: Privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Er ansökan ska rikta sig till en av nedan beskriva investeringsprioriteringar och bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 3a – Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.

Särskilt mål 1 – Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom SME.

Särskilt mål 2 – Tillväxtföretag ökar investeringar i avancerad produkt- och tjänsteutveckling.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Aktiviteter där samverkan mellan företag och offentliga aktörer främjar etableringar och investeringar.
 • Aktiviteter som stödjer företag i avancerad produkt- och tjänsteutveckling genom rådgivningsinsatser som bygger på analyser av företagarens specifika behov och förutsättningar.
 • Aktiviteter som ökar företagens tillgång till kompetens genom företags- och branschgemensamt samarbete kring rekrytering och fortbildning
 • Aktiviteter som bygger på näringslivsstödjande insatser vid företagsstart, produkt- och tjänsteutveckling och kompetensförsörjning med fokus på kunskap om etnicitet och jämställdhetsintegrering.
 • Ramprojekt för regionala företagsstöd med inriktning på strategiskt utvecklingsfrämjande, hållbara insatser och ökad konkurrenskraft genom bland annat avancerad produkt- och tjänsteutveckling.
 • Aktiviteter som förbättrar företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning.
 • Aktiviteter som utvecklar samiskt företagande.

Målgrupp: Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka? Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

Särskilt mål 1 - Förbättrad lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till klusterinitiativ.

Särskilt mål 2 - Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella marknader.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Aktiviteter som främjar affärsutveckling med stöd av innovationsprocesser avseende kompetensförsörjning, produktion, resurseffektivitet, marknadsinvesteringar och internationalisering
 • Företagssamarbete kring marknads- produkt- och kompetensutveckling som ökar företagens nationella och internationella attraktions- och konkurrenskraft.
 • Aktiviteter för små och medelstora företag som vill utvecklas i samarbete med internationella partners och verka på en internationell marknad.
 • Aktiviteter som ökar företagens kunskap om internationaliseringens potential och ger reella färdigheter på nya marknader.
 • Insatser som gynnar företagande baserat på natur- och kulturresurser i programområdet. Särskilt beträffande i etablering och utveckling av destinationer och besöksmål med stöd av internationella nätverk och samarbetsorgan.'

Målgrupp: Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka? Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorerna: ”Sysselsättningsökning i företag som får stöd”.

Insatsområde 5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.

Särskilt mål 1 – Programområdets TEN-T nät har en utvecklad funktion år 2020 jämfört med 2014 genom förbättrad tillgänglighet och kapacitet.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Vägförbättrande åtgärder som ökar tillgängligheten
 • Framtagande av underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • Investerings- och trimningsåtgärder i järnvägssystemet
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja multimodala transporter.
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Målgrupp: Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka? Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T- infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Särskilt mål 1 - Programområdets mobilitet har ökat år 2020 jämfört med 2014.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Framtagande av underlag för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • Bärighetsåtgärder
 • Tillgänglighetsskapande infrastrukturinsatser
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja multimodala persontransporter.
 • Utveckling av bytespunkter, pendlarparkeringar och andra multimodala insatser som syftar till regionförstoring och ökad andel kollektivt resande.
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Målgrupp: Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka? Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

Vi ser gärna ansökningar om projekt som fokuserar på indikatorerna: ”Total längd ombyggda eller uppgraderade vägar”.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Inspiration och stöd hittar ni i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.

För redan pågående projekt med ambitioner om internationalisering finns möjligheten att ansöka om en så kallad transnationell komponent.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 15 juni 2020 – 10 september 2020.
 • Sista dag för ansökan: 10 september 2020.
 • Prioritering sker: 10 december 2020.

Om en ansökan kommer in för sent kommer den att avvisas.

Sista datum för ansökan om medfinansiering hos Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland är 12 augusti 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vi rekommenderar alla sökande att ta kontakt med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan ni lämnar in er ansökan.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. Dock senast 28 februari 2023.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt.

Planera ert projekt innan ni ansöker.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi rekommenderar att ni kontaktar Tillväxtverket för en dialog.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi
rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • Fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • Noga ha läst igenom utlysningen.
 • Gått igenom de tolv stegen Från idé till ansökan.
 • Tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna.

Kontaktuppgifter till Mellersta Norrland i Östersund.