Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

Du kan få stöd för insatser kopplade till de tre insatsområdena nedan. Det är programmet Skåne - Blekinge som ansvarar för utlysningen.

Du kan söka stöd för insatser kopplade till följande insatsområden:

 • Insatsområde 3 - Koldioxidsnål ekonomi.
 • Insatsområde 4 - Bredband.
 • Insatsområde 5 - Hållbar stadsutveckling.

Läs om programmet Skåne - Blekinge.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten. Det kan de göra genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare.
Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser. Men de behöver inte bära ansvaret av att äga projektet eller de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

I den här utlysningen ska din ansökan vara inriktad mot något av de öppna insatsområdena. Den ska också möta nedan beskrivna krav.

Din ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska, utifrån ansökan, kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska framgå hur ni tänker genomföra projektet och vilken kapacitet det har till att bli genomfört.

Ditt projekt ska vara riktat mot en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett av de specifika målen.

Möjligheten att komplettera din ansökan kommer att vara mycket begränsad.

Insatsområde 3, Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen. Och underlätta för företagen att växla över till förnybar energi.
Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi.

Tillväxtverket välkomnar särskilt projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan i bostadssektorn.

Projekt inom insatsområde 3 ska också bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b, Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Här välkomnas särskilt projekt där man gör konkreta insatser direkt i företag oavsett bransch.

 • Investeringsprioritering 4c, Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning bli effektivare.

Kostnader för fysiska investeringar, med koppling till koldioxidsnål ekonomi, kan vara möjligt. Kostnaderna ska i så fall vara starkt förankrade i regionala utvecklingsprogram. Du kan ta kontakt med handläggare på Tillväxtverket och projektcoacher på Region Skåne och Region Blekinge för att säkerställa att din idé ligger i linje med detta.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsområde 4, Inkluderande tillväxt – Bredband

Inom insatsområde bredband välkomnar vi särskilt projekt med följande inriktning:

Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för intressenter. Satsningen ska öka kunskapen och investeringsviljan för utbyggnad av bredband. Den ska även stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Projekt inom insatsområde 4 ska också bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband, höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Inspiration

Läs gärna om nedanstående projekt som pågår i landet:

 • Projektet eSamverkan som syftar till att kommuner ska kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.
 • Projektet Tillgänglighetsguide Besöksnäringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tar fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne -Blekingeprogrammet.

Incastområde 5, Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster De ska stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar. Som sökande bör du ta del av den sektorsövergripande planen.
Malmö stad ansvarar för urvalet av ansökningarna enligt art. 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de ligger i linje med planen.

Vi välkomnar särskilt projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne – Blekinge. Insatsområdet är förbehållet Malmö stads geografi men är öppet för alla aktörer att söka. Tillväxtverket uppmuntrar därför sökande från alla sektorer som är intresserade av att göra insatser i Malmö.

Projekt inom insatsområde 5 ska också bidra till:

 • Investeringsprioritering 1b, Specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Investeringsprioritering 3a, Specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Kontakt Malmö stad
För information om Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan kontakta Ulrika Lagergren.

Tillväxtverket bereder, efter Malmö stads urval, ansökningarna inom insatsområde 5 i enlighet med det operativa programmet för Skåne-Blekinge.

Pågående projekt som vill ha utländska samarbetspartners inom Östersjöregionen

Har du ett projekt som redan beviljats EU-stöd och är intresserade av att samarbeta med utländska parter inom Östersjöregionen? Då har du möjlighet att söka utökat stöd. Ett samarbete kan genomföras med parter från olika struktur- och investeringsfonder. Eller vid särskilda fall, andra parter inom makroregionen. Aktiviteterna inom en så kallad transnationell komponent ska bidra till Östersjöstrategins genomförande.

Strategin har tre huvudsakliga mål:

 • Rädda havsmiljön.
 • Länka samman regionen.
 • Öka välståndet.

Ett sådant tilläggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga insatsområden. Det här gäller under förutsättningen att projektet bidrar till programmets måluppfyllelse, ger ett mervärde för programområdet och bidrar till Östersjöstrategins mål och prioriteringar. Samverkansåtgärderna bör vara inriktade på att hitta och/eller genomföra gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Läs och lär dig mer om Transnationelltsamarbete eller kontakta någon av Tillväxtverkets handläggare.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, bör projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst två av aspekterna används som verktyg för att nå projektets mål och resultat. När Tillväxtverket handlägger en ansökan om stöd görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i din projektansökan. Du ska i bakgrunds- och projektbeskrivningen redogöra för hur ni aktivt arbetar med det i projektet. Beskriv också tydligt hur miljö, mångfald och jämställdhet ska integreras i aktiviteterna för att uppnå projektets syfte och mål. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekter.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 11 juni – 10 september 2020.
 • Sista dag för ansökan: 10 september kl: 23:59.
 • Prioritering sker: 9 december 2020.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag avvisas den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill du redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ska besvara i ansökan, om du bestämmer dig för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut din ansökan till den som begär det. Om någon del i den innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att du följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om du, som stödmottagare, inte följer reglerna.

För förstudier:

 • Förstudier kan få 100 000 kronor till 400 000 kronor i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.
 • 50 procent medfinansiering, offentlig och/eller privat, är obligatoriskt.
 • Max nio månaders genomförande.
 • Förstudier har inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt. Mer om förstudier.
 • Ni redovisar en gång genom en slutrapport, och ansöker om en klumpsumma. Se Redovisningsalternativen.
 • Att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan.

Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ditt projekt kan endast beviljas stöd för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta, som tidigast, det datum din ansökan inkom till Tillväxtverket.
Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas. Syftet med de nya alternativen är att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

För dig, som sökande, finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att kraven och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du som söker stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader sker i efterskott. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Din ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott. Din ansökan om förskott görs separat.

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som direkt eller indirekt målgrupp. Därför ska du i din ansökan beskriva hur ditt projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

Redan innan du börjar utforma ditt projekt kan du kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor.

Se också:

Hur länge kan projektet pågå?

 • Tidigaste datum för projektstart är 1 januari 2021.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inklusive slutredovisning är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ditt projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resten av stödet ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån din ansökan.

Hur ansöker vi?

Du ansöker via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller. Det gör du i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad du behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation. Det gör du i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar samt föreskrifter och anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.
Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig, som sökande, under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.
Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på Tillväxtverkets kontor i Malmö. Vi kan ge er åsikter på ditt framtida projekt.

Datum för testa din projektidédagar.

Kontaktuppgifter till projektcoach: