Tillväxtverket
eu-logotyp

Skåne - Blekinge – sök om utökad budget

Skåne - Blekinge öppnar för ansökningar om stöd. Du som driver projekt inom insatsområde 2, små och medelstora företag, kan söka stöd för ökad budget och förlängd projekttid.

Det är inte möjligt att söka stöd inom insatsområdena:

 • 1 - innovation.
 • 3 - koldioxidsnål ekonomi.
 • 4 - bredband.
 • 5 - hållbar stadsutveckling.

Utlysningen är inte öppen för förstudier.

Läs om programmet Skåne - Blekinge.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska ha ett pågående projekt inom programmet Skåne - Blekinge. Och du ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka om stödet.

Det pågående projektet ska ligga i linje med insatsområde 2 - små och medelstora företag.

Beslut om stöd för projekten ska ha fattats av Tillväxtverket före 1 januari 2020. Annars kan inte ett projekt förlängas eller få en större budget.

För vad kan vi söka?

Ansökan om ökad budget och förlängning ska ligga i linje med det befintliga projektmålet i beslut om stöd.

Ansökningar som innehåller stödinsatser till företag som befinner sig i ekonomisk kris på grund av coronakrisen välkomnas särskilt.

Pågående projekt som vill ha utländska samarbetspartners inom Östersjöregionen

Har du ett projekt som redan beviljats EU-stöd och är intresserad av att samarbeta med utländska parter inom Östersjöregionen? Då har ditt projekt möjlighet att söka om utökat stöd.
Ett samarbete kan genomföras med parter från olika struktur- och investeringsfonder. Eller vid särskilda fall, andra parter inom makroregionen. Aktiviteterna inom en så kallad transnationell komponent ska bidra till Östersjöstrategins genomförande.

Strategin har tre huvudsakliga mål:

 • Rädda havsmiljön.
 • Länka samman regionen.
 • Öka välståndet.

Ett sånt tilläggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga insatsområden. Men under förutsättning att de bidrar till programmets måluppfyllelse, ger ett mervärde för programområdet samt bidrar till Östersjöstrategins mål och prioriteringar. Samverkansåtgärderna bör vara inriktade på att hitta och/eller genomföra gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Lär dig mer om transnationellt samarbete. Eller kontakta någon av Tillväxtverkets handläggare.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

Förankra ditt projekt hos den person som är regionalt utvecklingsansvarig i ditt län. Hen kan hjälpa dig att få din ansökan till Skåne - Blekinge uppfylla de regionala utvecklingsstrategierna.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ditt projekt bidrar till en hållbar utveckling.

De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska finnas med i såväl planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. Miniminivån är att minst två av aspekterna används som verktyg för att nå projektets mål och resultat.

När Tillväxtverket handlägger en ansökan görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i din projektansökan.
Du ska i bakgrunds- och projektbeskrivningen redogöra för hur du aktivt arbetar med det här i projektet. Beskriv också tydligt hur miljö, mångfald och jämställdhet ska integreras i aktiviteterna för att uppnå projektets syfte och mål.

Även om ett projekt utökas ska hållbarhetsaspekterna finnas i projektets olika delar.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 11 juni – 10 september 2020.
 • Sista dag för ansökan: 10 september kl: 23:59.
 • Prioritering sker: 9 december 2020.

Om din ansökan kommer in efter den sista ansökningsdagen kommer den inte att godkännas.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Innan ansökan om ökad budget och förlängning skickas in till Tillväxtverket ska du ha haft en avstämning med Tillväxtverkets handläggare.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att du, som stödmottagaren, följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om du inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan endast få stöd för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan som tidigast starta det datum Tillväxtverket fått din ansökan. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av TVFS 2015:1.

För dig, som sökande, finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att kraven och villkoren i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du som söker stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader, sker i efterskott. Därför är det viktigt att du planerar för likviditeten i projektet.
Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Din ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott. En ansökan om förskott görs separat.

Utlysningen vänder sig till projekt med företag som direkt eller indirekt målgrupp. Därför ska du i din ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

Gå till sidan för statsstöd, för mer information. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Se också:

Hur länge kan projektet pågå?

 • Sista datum att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inklusive slutredovisning är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ditt projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Hur ansöker vi?

Du ansöker genom att skicka in underlaget till er handläggare på Tillväxtverket via e-post.

Underlaget ska innehålla en beskrivning av vad du vill ändra, och en motivering till varför ändringen är relevant.
Ändringen ska ligga i linje med ert projektmål i beslut om stöd. Du ska också uppdatera målvärdena för era indikatorer.

Följande bilagor ska vara med:

 • En uppdaterad aktivitetsplan. Aktivitetsplanen som lämnas in ska följa samma upplägg som i beslut om stöd.
 • En ny budgetbilaga för hela projektet, använd Tillväxtverkets budgetmall.
 • En budgetbilaga som bara visar de nya, tillkommande kostnaderna för ansökan.
 • Nya medfinansieringsintyg.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig, som sökande, under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet (SFP) 9 december 2020. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

Ansökningar som är om 1 miljon kronor i EU-stöd, eller lägre kommer tas upp för prioritering av SFP:s presidium, ordförande och vice-ordförande. Det här sker i sådana fall så snart som möjligt efter att Tillväxtverket eventuellt har godkänt ansökan.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss på kontoret i Malmö om du har frågor eller vill att vi ska ge dig våra åsikter om din ansökan.