Tillväxtverket

Sprida kunskap om innovation, entreprenörskap, och näringslivets utveckling

Nationellt verksamma organisationer som sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling kan söka verksamhetsbidrag för detta arbete.

Tillväxtverket fördelar stöd för år 2021-2022 genom att bjuda in alla organisationer som uppfyller kraven att söka verksamhetsbidrag för att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling.

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför i olika delar av landet är ett av våra viktigaste verktyg. Att finansiera spridning av forskningsbaserad kunskap är ett viktigt komplement till vårt eget arbete. Det gynnar ett brett lärande och därmed en utveckling av alla de insatser som görs för stärkt konkurrenskraft.

Finansieringsformen bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Vem kan söka?

Etablerade och nationellt verksamma organisationer som i minst 2 år spridit forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling till offentliga och privata aktörer inom det företagsfrämjande systemet, i egen regi eller via annan part.

Aktiviteter ska ha nationell spridning (ha spridits i minst fyra län).

Den som söker ska vara en juridisk person och organisationen ska vila på en demokratisk grund. I övrigt gäller för sökande att:

Organisationen ska:

  • ha specifik kunskap och kompetens för arbetet med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling,
  • ha ett internationellt nätverk av forskare inom relevanta ämnesområden,
  • ha relevanta nätverk och kanaler för att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling till offentliga och privata aktörer inom det företagsfrämjande systemet.

Organisationen ska också:

  • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (så kallad verksamhetslogik),
  • visa att organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat,
  • bedriva den verksamheten som bidrag söks för med viss regelbundenhet under hela verksamhetsåret,
  • bedriva verksamhet som är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den,
  • ha mandat att företräda eventuella regionala/lokala enheter inom organisationen som berörs av ansökan i kontakterna med Tillväxtverket,
  • kunna visa att bidraget endast används för att finansiera det som bidraget är avsett för.
  • beskriva hur utfallet av sökt projekt kan återkopplas till myndigheten (exempelvis genom en presentation av resultat på Tillväxtverket, en kortfattad sammanfattning av rapport, eller annan form) – Tillväxtverket ser positivt på en aktiv relation med myndigheten och ansökan ska beskriva sådan återkoppling.

 Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen ha fullgjort alla åtaganden som följt av beslutet.

För vad kan vi söka?

Ni kan söka bidrag för spridning av forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och näringslivets utveckling till offentliga och privata aktörer inom det företagsfrämjande systemet.

Ni kan söka medel för ett projekt eller en portfölj av flera olika projekt. I ansökan anger ni syfte och mål samt kostnads- och finansieringsplan för respektive projekt. Bilaga att fylla i avseende uppgifter för respektive projekt finner ni här.Word

Arbetet ska utgå ifrån företagens behov, och fokusera på kunskap som kan få praktisk betydelse för företags konkurrenskraft.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan kom in till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått före projektstart går ej att få ersättning för.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott kvartalsvis.

Verksamheten ska genomföras under perioden 2021-2022. Nästa utlysning beräknas ske under 2022.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen 2 juni – 10 juli 2020. Sista dag för ansökan är 10 juli 2020.

Beslut om bidrag fattas enligt plan senast 15 september 2020.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Verksamhetsbidrag är en finansieringsform som bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag. Att arbeta långsiktigt och i nära samverkan är viktigt för att kunna nå så goda resultat som möjligt.

För att följa upp verksamheten och föra samtal om gemensamma frågor sker kommunikation på flera olika sätt, bland annat genom dialogmöten.

I samband med dialogmöten ska ni lämna skriftliga lägesrapporter med information som är relevant för uppföljning och utvärdering. Delrapporter med samma typ av information lämnas efter varje verksamhetsår (årsredovisning ska lämnas in till Tillväxtverket senast inom 6 månader efter verksamhetsårets slut).

Verksamheten ska slutrapporteras den 30 juni 2023.

Ni hittar mer information om vad som gäller för stödet i Handbok för nationella projektmedel avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Verksamheten får inte vara vinstdrivande. Grundregeln är att bidrag inte beviljas till en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Den som söker ska därför visa att verksamheten saknar förutsättningar att ge affärsmässiga intäkter och att den i väsentligt avseende saknar motsvarighet bland vinstdrivande aktörer på marknaden. Om en verksamhet bedöms vara konkurrensutsatt i viss utsträckning kan bidrag ändå beviljas, om otillbörlig påverkan på konkurrensen kan uteslutas. Tillväxtverket kan då villkora beslutet i enlighet med gällande regelverk inom EU, främst bestämmelserna om stöd för genomförande av tjänst (så kallat allmänt ekonomiskt intresse).

Tillväxtverkets Allmänna villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller för stödet.
För sökande och eventuella stödmottagare finns Handbok för nationella projektmedel. För att projektet ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Bidrag ges till projekt/verksamhet under perioden 1 januari 2021- 31 december 2022.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Totalt 4 miljoner kronor är avsatt till utlysningen under 2021-2022, under förutsättning att regeringen avsätter nödvändiga medel. Medlen kan fördelas till en eller flera sökandes projekt/verksamheter.

Medfinansiering från annan offentlig och/eller privata aktör är ett krav.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska göras via den elektroniska tjänsten Min ansökan. Sökande ska också fylla i en bilaga med uppgifter om projekten som ansökan avser. Bilagan finns ovan under rubriken För vad kan vi söka.

Läs mer om Min ansökan och de frågor som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnitt Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation i Handbok för nationella projektmedel i avsnitt När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om ansökan uppfyller kraven och inriktningen i utlysningen och övriga villkor för stödet.

Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Tillväxtverket fördelar verksamhetsbidrag inom olika områden genom att bjuda in alla som uppfyller kraven att söka. Att fördela bidrag genom en öppen utlysning är ett sätt att säkerställa en rättssäker hantering. Alla intresserade vet vad man kan söka för och bedöms utifrån samma kriterier.

Kontakt

Handläggare för området är Josefine Lindell.

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 68