Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för att stötta företag som drabbats av coronakrisen

Nu får ni som redan beviljats stöd i EU-programmet i Övre Norrland möjlighet att utöka er verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.

Coronakrisen har drabbat företagen i Norrbotten och Västerbotten hårt. De mest utsatta branscherna är bland annat besöksnäring, inklusive hotell och restaurang, aktivitetsföretag, persontransporter, företag med kroppsnära tjänster samt tillverkningsindustri.

I den här utlysningen erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka sin budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska stödja företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade av krisen. Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv.

Detta är utlysning 2020:3

Läs mer under rubriken För vad kan vi söka nedan

Mer om programmet för Övre Norrland

Vem kan söka?

De organisationer som idag driver projekt, med finansiering från regionala strukturfondsprogrammet i Övre Norrland.

För vad kan vi söka?

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Norrbotten och Västerbotten hårt. De mest utsatta branscherna utgörs bland annat av besöksnäring inklusive hotell och restaurang, aktivitetsföretag, persontransporter, företag med kroppsnära tjänster samt tillverkningsindustri.

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska syfta till att stödja företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade. Förutsättningar är att projektet upparbetat sin budget väl, och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål. Det är också viktigt att de nya aktiviteterna kan startas upp snabbt och med god genomförbarhet. Det pågående projektet ska tillhöra något av de insatsområden som lyses ut.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot följande insatsområde och möta nedan beskrivna krav:

Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insats­område 3, investerings­prioritering 3a och 3d.

Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och socialt hållbara dimensioner. I den sociala dimensionen ingår jämställdhet, integration och mångfald.

Viktigt att tänka på är hur olika förutsättningarna för företagande är även inom en region. Det är önskvärt att insatserna riktas mot företagare som är särskilt utsatta i en kris, till exempel företagare med utländsk bakgrund eller kvinnor som driver företag.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 3 juni – 20 augusti 2020
 • Sista dag för ansökan: Torsdag 20 augusti 2020
 • Sista datum för medfinansieringsintyg: Torsdag 8 oktober 2020
 • Prioritering sker: Fredag 9 oktober 2020

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter. Dessa ska bidra till programmets specifika mål och de indikatorer som finns för insatsområdet. Den ska också beskriva den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1, TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Läs mer om regelverket här
 • 2020/0043 (COD)

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd. Tag gärna tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Luleå för att se vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 28 februari 2023.
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 30 april 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Möjliga medel att ansöka om inom aktuellt insatsområde är för närvarande:

Insatsområde 3: cirka 25 miljoner kronor

Hur ansöker vi?

Er ansökan om ändring ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen.
 • Analys över vilka behov som finns i branscherna i nuläget som motiverar valda insatser.
 • Reviderat budgetförslag, Skicka in en ny budget för hela projektet, och en budget som bara visar de nya kostnaderna. Använd Tillväxtverkets budgetmall.
 • Reviderad tids- och aktivitetsplan.
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Eventuellt reviderade projektmål och delmål om det bedöms nödvändigt.
 • Tillkommande bilagor, till exempel upphandlingsplan.

Skicka er ansökan om ändring både till er handläggare på Tillväxtverket fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Samt till brevlådan för regionalfonden i Övre norrland ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Skicka er ansökan om ändring både till er handläggare på Tillväxtverket fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Samt till brevlådan för regionalfonden i Övre norrland ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå