Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft eller bidra till övergången för en mer koldioxidsnål ekonomi.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person; privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Organisationer, som i dag driver pågående projekt med finansiering av regionala strukturfondsprogrammet Västsverige, kan ansöka om utökad budget i samband med utökad verksamhet.

För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag. De ska även vara anpassade efter rådande samhällssituation, som har uppstått på grund av coronakrisen.
Syftet är att möta dagens behov hos regionens företag. Därför ska en godkänd ansökan innehålla en analys runt företagens förändrade behov utifrån covid-19, på kort och lång sikt.

Det är möjligt för pågående projekt att ansöka om utökad budget.

Enskilda företag kan inte beviljas medel för utveckling av egen verksamhet.

Din ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden. Den ska även möta nedan beskrivna krav. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden.

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation.

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.

 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag.

Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag. Det avser även att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.

 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Behovet av insatser som stödjer företag i kris är mycket stort. Det är av yttersta vikt att insatserna kan påbörjas så snart som möjligt. Det här kräver även en snabb handläggning.
För att möjliggöra det behöver din ansökan ha en tydlig logik. Den ska innehålla en lättillgänglig analys som kopplar an till mål och aktiviteter, som är enkla att följa upp.

När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är:

 • Miljö.
 • Mångfald.
 • Jämställdhet.

Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an till integrerade territoriella investeringar.

Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

När kan vi söka?

Utlysningen startdatum: 1 juni 2020.

Sista datum att skicka in din ansökan: 2 september 2020.

Om din ansökan kommer in efter 2 september 2020 godkänns den inte.

Prioritering sker: 3 december 2020.

Ansökningar om utökad budget, i pågående projekt, kommer prioriteras löpande under hösten. Tillväxtverket återkommer med information.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att du, som stödmottagare, följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stödet om du inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera. Vill du redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé.
Mallen är även en förberedelse inför de frågor som du ska besvara i ansökan, om du bestämmer dig för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål. Din ansökan ska även beskriva indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som den gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

För dig, som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt. Den vägleder dig i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du kan endast få stöd för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan som tidigast starta det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Du som söker stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att du planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Din ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska du i din ansökan beskriva hur projektet förhåller sig till statsstödsreglerna. Du bedömer själv om hela projektet på något sätt berörs av statsstödsreglerna. Utifrån ansökningsuppgifterna gör Tillväxtverket den slutgiltiga bedömningen av förhållandet till statsstödsreglerna.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om projektet exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Exempel på insatser det kan gälla:

 • Rådgivning.
 • Kompetens- eller affärsutveckling.
 • Projekt för internationalisering.
 • Forskning och utveckling.
 • Innovation.
 • Kluster- och nätverkssatsningar.

Ibland behövs ett särskilt godkännande av EU-kommissionen. Det kräver i så fall speciella förberedelser. Hänsyn till statsstödsreglerna kan också tas genom att tillämpa kommissionens regler om så kallat försumbart stöd/de minimis. Då krävs inte något särskilt godkännande av EU-kommissionen. Det gäller också för projekt där det är möjligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag.
Omfattar ditt projekt exempelvis att stötta företag inom forskning och utveckling kan det vara möjligt att ge stöd enligt gruppundantagsbestämmelserna.

Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, gärna redan innan ni börjar utforma projektet.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Första möjliga dagen för projektstart är det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Projektet kan som längst pågå i 36 månader, med tillägg för 4 månaders avslutsarbete. Totalt 40 månader.
 • Vid förlängning och utökning av pågående projekt görs bedömning av rimligheten i total projektlängd utifrån inkommen ansökan.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inklusive slutredovisning är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ditt projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Programmets totala budget för projektstöd under perioden 2014–2020 är cirka 493 miljoner kronor. (Reviderad siffra efter budgetjustering och ändring av valutakursen).

Hur mycket medel som återstår inom respektive insatsområde är beroende av utfall i pågående projekt. För närmare information, hör av er till Tillväxtverkets kontor i Västsverige.

Hur ansöker vi?

Vid ansökan om nytt projekt

Du gör din ansökan via tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad du behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation.

Vid ansökan om utökad budget och utökad verksamhet

Vid ansökan om utökad budget görs ansökan via mail, och det blir formellt en begäran om ändring av projekt.

Er begäran om ändring ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen.
 • Bakgrund, inklusive analys utifrån covid-19.
 • Reviderat budgetförslag.
 • Reviderad finansiering, inklusive medfinansiering.
 • Reviderad aktivitetslista.
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Reviderade projektmål och delmål.
 • Tillkommande obligatoriska bilagor, som exempelvis medfinansieringsintyg.

Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handläggare på Tillväxtverket.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig, som sökande, under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. De har möte 3 december 2020. Ansökningar om utökad budget i pågående projekt kommer prioriteras löpande under hösten. Vi återkommer med information.

Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör av dig till oss på kontoret i Göteborg om du har frågor. Vi ger dig gärna våra åsikter på ditt framtida projekt. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé eller skicka oss ditt utkast från Min ansökan, via mail.