Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

EU-programmet Norra Mellansverige öppnar utlysning 2020.3. Genom den kan du söka stöd för investeringar som skapar sysselsättning och tillväxt i regionen.

Det regionala strukturfondsprogrammet, Norra Mellansverige, har fyra insatsområden med separata budgetar:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

I den här utlysningen är insatsområdena 1, 3 och 4 öppna för ansökningar. Tillgängliga medel uppgår till 40 miljoner kronor.

Läs mer om programmet Norra Mellansverige.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Din ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden. Möjlighet finns också att söka om ett tilläggsprojekt, för en så kallad transnationell komponent.

 • Insatsområde 1: att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Insatsområde 3: att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Insatsområde 4: att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
 • Transnationell komponent - TNK.

Mer information om insatsområdena.

Ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt har möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, en så kallad transnationell komponent. Tilläggsprojektet ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.
Det ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa gemensamma utmaningar för länderna.

Innan ni söker rekommenderar vi att ni kontaktar någon av våra handläggare.

Den 3 juni 2020 klockan 10.00 – 12.00 bjuder vi in dig, som planerar att skicka in en ansökan, till ett digitalt informationsmöte.
Där kan du ställa frågor och få fördjupad information om bland annat förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ.

Anmälan görs till norramellansverige@tillvaxtverket.se.
Länk skickas till anmälda deltagare innan mötet. Vi behöver din anmälan senast 2 juni.

Hållbarhetsaspekter

För samtliga insatsområden ska ansökningarna tydligt visa på arbetet med de tre hållbarhetsaspekterna.

 • Jämställdhet.
 • Likamöjligheter och icke diskriminering.
 • Bättre miljö.

Det kommer att vara ett viktigt kriterium när Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige prioriterar ansökningarna.

Vi rekommenderar att ni beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik. Det skapar möjligheter att både styra och utvärdera projektet. Det hjälper till att på ett tydligt sätt integrera hållbarhetsaspekterna och hur de ska fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten.

Om insatsen du söker stöd för har delar som passar in i olika insatsområden ska du dela upp verksamheten. Dela upp den på separata projekt och ansök sen om stöd ur olika insatsområden.

I din ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Norra Mellansverige.

För bilagor till ansökan ska du enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet. Gör det oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

För förstudier gäller

 • Max 400 000 kronor från EU:s regionala utvecklingsfond.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat).
 • Max nio månaders genomförande.
 • Inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt.
 • Att e-tjänsten Min ansökan användas.

Vi ser gärna genomförandet av förstudier som har koppling till kommande programperiod. Och som kan bidra till genomförandet av åtgärder som syftar till att uppfylla de nödvändiga villkoren i politiskt mål 1 - Ett smartare Europa. Vi uppmanar särskilt aktörer i regionen, som bedriver forskning och utveckling med tydlig koppling till smart specialisering och/eller avancerade tekniker, att söka stödet.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 11 maj 2020 – 14 september 2020.

Sista dag för ansökan: 14 september 2020.

Prioritering sker: 16 december 2020.

Första dag för projektstart: tidigast det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Vad är viktigt att veta?

Från och med den här ansökningsomgången införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring alternativen och övrig stödinformation finns på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.

Du kan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som du ska svara på i din ansökan.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att pengarna automatiskt betalas ut. En förutsättning för du ska få pengarna är att du, som stödmottagare, följer reglerna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om stödmottagaren inte följer reglerna.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde. Och den investeringsprioritering som er ansökan gäller.

Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

För dig, som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet.
För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att kraven och villkoren som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Sista dag för aktiviteter i projekten är 2023-02-28.
Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-04-30.

Förstudier får inte pågå i mer än nio månader, inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Du gör din ansökan via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan, de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt. Det gör du det på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt. Det gör du på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar, föreskrifter och anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.
Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 16 december 2020. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Du är alltid välkomna att ta kontakt med oss på Tillväxtverkets kontor i Gävle.

Mer om aktuell utlysning

Insatsområde 1 – Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområdets mål är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga.
De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning, högre utbildning och bidra till företagens internationalisering.

Smart specialisering
Ansökningar till insatsområdet ska ha en tydlig utgångspunkt i satsningar som direkt länkar till regionernas arbete för smart specialisering. Din ansökan ska också innehålla de strategier för smart specialisering som antagits i de tre regionerna i Norra Mellansverige.

Läs mer om respektive läns strategi för smart specialisering:

Ansökningar till insatsområde 1 bör beskriva en tydlig förändringslogik.

Insatsområde 3 – Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher. De ska även öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Ansökningar till insatsområde 3 bör beskriva en tydlig förändringslogik.

Insatsområde 4 – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi. Det ska också bidra till att utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem.
Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

Omvärlds- intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det gäller för samtliga nio regionalfondsprogram.
Projektet drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt, runt om i hela Sverige, hittar du på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idéer om var du kan finna medfinansiering.

Du kan kontakta Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och för att få inspiration, skapa synergier och för att få svar på övriga frågor.

Vill du se vilka projekt som pågår inom aktuellt insatsområde kan du använda Tillväxtverkets projektbank.

Allmänna förutsättningar

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp. Därför ska du ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. En vägledning till EU:s statsstödsregler.

Förändringslogik

Ansökningar till den här utlysningen ska beskriva en tydlig förändringslogik. Den ska vara är väl förankrad i motivet till ert projekt.
Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit.
En tydlig logik underlättar för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

I din ansökan ska du visa hur ni använder hållbarhetsaspekterna som hävstång för tillväxt. Det vill säga hur ni avser att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet, till exempel, innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska ske) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

1. Nulägesanalys

Beskriv nuläget över projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

2. Mätbara mål

Beskriv vilken skillnad ni avser att projektet ska göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

3. Kritiska faktorer

Vilka faktorer främjar respektive hindrar att projektet når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

4. Insatser

Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad och nå målen? Hur involverar ni relevanta aktörer. Hur avser ni att nå målgrupperna? Hur anpassar ni er till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: ni i projektet har, i analysen av nuläge och kritiska faktorer, konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner etcetera