Tillväxtverket
eu-logotyp

Utbyggnad av bredband i Norra Mellansverige

Utlysningen riktar sig till dig som tidigare har anmält intresse att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Investeringarna ska ske inom EU-programmet Norra Mellansveriges område.

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a

Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

  • Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Ansökningsomgången är enbart öppen för de aktörer som tidigare har anmält intresse för att söka EU-stöd. Stödet riktar sig mot bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät i aktuellt samråd.

Sträckor och belopp

Aktuellt objekt/ kommun

Aktör som får söka EU-stöd

Efter konkurrens

Maximalt EU-stöd (SEK)

Borlänge, D1

Region Dalarna, genom regionalt samverkansprojekt


599 000 kronor

Orsa, D15, D16

Region Dalarna, genom regionalt samverkansprojekt


699 000 kronor

Smedjebacken, D18

IP-Only


597 000 kronor

Säter, D29

Zitius


753 000 kronor

Vansbro D25, D27

Region Dalarna, genom regionalt samverkansprojekt


1 180 000 kronor

För vad kan vi söka?

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfonds­programmen, omfattas projekt som söker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar av specifika krav.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område. Det ska bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygds­områden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät, med EU-stöd, ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortsammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort. Men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, endast lämnas för utbyggnad av sådana förbindelser.

Särskilda villkor för bredbandsprojekt

De bredbandsnät som byggs med EU-stöd ska uppfylla de krav som följer av regelverket för statligt stöd. Bredbandsnäten ska bli robusta, av hög kvalitet och byggas på ett kostnadseffektivt sätt. Tillväxtverket sammanställt åtta särskilda villkor som gäller för dessa projekt.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

  • 1 maj – 31 maj

Sista dag för ansökan:

  • 31 maj 2020

Prioritering sker av Strukturfondspartnerskapet under juni 2020.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska ni ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att pengarna betalas ut per automatik. En förutsättning för utbetalning är att du följer bestämmelserna för stödet.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan återkräva stödet om du inte följer gällande regler.

Läs avsnittet om bredband innan du skickar din ansökan om stöd till Tillväxtverket
Du bör även läsa igenom avsnitten Planera och Ansöka i Tillväxtverkets webbaserade Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Din ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2: att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT.

Insatserna ska också bidra till investeringsprioritering 2a: att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät. Samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

För dig, som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket, dock tidigast 1 maj 2020.

Projekttiden kan som längst vara 34 månader och senast avslutas 28 februari 2023. Tillägg för avslutsarbetet kan vara 2 månader, totalt blir allt 36 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan samt de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige under juni 2020.

Om er ansökan inte lyfts till prioriteringsmötet får ni besked om det från oss.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt