Tillväxtverket

Stärk den regionala planeringen

Regional planering är ett verktyg som underlättar lokal och regional samverkan och bidrar till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi vill med denna utlysning möjliggöra att alla regioner ska ha goda förutsättningar att arbeta med regional planering som ett komplement till befintliga planeringsprocesser.

Tillväxtverket har medfinansiering till dig som vill bygga kunskap eller stärka regionala utvecklingsprocesser. Vi genomför en utlysning med två olika inriktningar som i sin tur utgår från tre tematiska delar där den regionalt utvecklingsansvariga aktören är projektägare.

Utifrån utvecklingen i vår omvärld och även i Sverige, där inte minst effekterna av covid-19 har inneburit att mycket stora och icke förutsägbara utmaningar tillkommit på kort tid, vill vi med denna utlysning stärka den regionalt utvecklingsansvariga aktörens förmågor att samordna och utifrån kunskap leda det regionala utvecklingsarbetet.

Ökad kunskap inom regional planering

Skiftande geografier och förutsättningar innebär olika utmaningar och möjligheter i många frågor. Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Här erbjuds möjlighet att analysera inomregionala skillnader med geografiskt perspektiv som behöver adresseras i det regionala utvecklingsarbetet. Projekten förväntas resultera i kunskaps- och planeringsunderlag, rumsliga strategier och/eller handlingsplaner. Resultaten ska spridas till berörda parter på lokal, regional och nationell nivå genom bland annat seminarier. Projekt kan sökas inom nedanstående tre tematiska delar.

Vi ser framför oss tidsmässigt kortare projekt.

Förbättrade regionala planeringsprocesser

I denna del av utlysningen ser vi framför oss tidsmässigt längre projekt. Projekten förväntas resultera i nya arbetssätt, organisering och/eller bestående samarbeten. Arbetet ska vara en del i utvecklingen av regionala planeringsunderlag och resultatet ska används i regionala och lokala program och strategier. Projekt kan sökas inom nedanstående tre tematiska delar.

Vi ser framför oss tidsmässigt längre projekt med flera aktiva parter.

Utlysningen omfattar totalt 5 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Projektägaren ska vara aktören med det regionala utvecklingsansvaret.

Här finns mer information om den regionalt utvecklingsansvariga aktören och vem det är i respektive region.

Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Tema: Tillgång på el och mark för utveckling av näringslivet

Tillgången på mark och även el utgör en grundförutsättning vid etableringen av företag. Genom att säkerställa att det finns planlagd mark i attraktiva lägen för olika verksamheter förbättras näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Tillväxtverket ser att det finns ett växande behov av såväl planlagd mark som hållbar producerad el för att underlätta förnyelse och omvandling av näringslivet i många regioner. I och med att företag inom nya delar av näringslivet tillsammans med befintliga företag efterfrågar mark för sina expansionsplaner anser vi att det är angeläget att arbeta strategiskt och långsiktigt med denna fråga. Då behöver också flera aktörer bli involverade.

Inom detta tema söker Tillväxtverket projekt som arbetar med dessa frågor på strategisk nivå. Det kan handla om att utarbeta kunskapsmaterial eller genomföra utvecklingsprocesser där flera aktörer är delaktiga. Ambitionen bör då vara att utveckla eller komplettera befintliga planeringsunderlag med ett regionalt perspektiv. Vi utgår från att kommuner, berörda myndigheter och energibolag är aktörer som är naturliga i dessa utvecklingsprojekt. Resultaten av projekten kan vara i form av kunskapsmaterial och arbetsmetoder som sedan utgör inspel i eller bakgrundsmaterial till näringslivsfrämjande strategier, regionala exportstrategier eller andra etableringsfrämjande insatser kopplat till det regionala tillväxtarbetet. Vi ser att dessa underlag kompletterar lokala utvecklings- och planeringsdokument.

Tema: Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet

Kompetensförsörjningen är en av näringslivet största utmaningar för att kunna växa. För att underlätta det behöver insatser bland annat genomföras för förbättrad tillgänglighet. Kollektivtrafik och andra innovativa mobilitetslösningar möjliggör hållbar rörlighet och ökar tillgängligheten. Det är en viktig faktor för hållbar regional utveckling.

Tillväxtverket ser möjligheter att stärka kopplingen mellan regional planering och näringslivets utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Detta ska bidra till att långsiktigt skapa mer hållbara regioner, där möjligheterna i både städer och landsbygder tillvaratas, och där det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet säkerställs. Genom att bättre integrera kollektivtrafikplaneringen i regionala utvecklingsstrategier, strukturbilder och regionala transportplaner anser vi att detta kan uppnås.

Inom detta tema söker Tillväxtverket projekt som arbetar med frågorna på strategisk nivå. Det kan handla om att utarbeta kunskapsmaterial eller genomföra utvecklingsprocesser där flera aktörer är delaktiga. Ambitionen bör då vara att utveckla eller komplettera befintliga planeringsunderlag med ett regionalt perspektiv. Vi utgår från att kommuner, Kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket är naturliga aktörer i dessa utvecklingsprojekt. Resultaten av projekten kan vara i form av kunskapsmaterial och arbetsmetoder som sedan utgör inspel i eller bakgrundsmaterial till relevanta strategier på lokal och regional nivå.

Tema: Stärk besöksnäringen genom samordnade planeringsprocesser

Besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi ökar. Samtidigt ökar konkurrensen om tillgången på mark och vatten där besöksnäringsföretag kan bedriva sin verksamhet, oavsett om det avser städer eller landsbygder. Därför behövs det redan i planeringen säkerställas att utvecklingsmöjligheter finns. För att lyckas med det behövs samordnade planeringsprocesser mellan kommuner och på regional nivå utarbetas.

Tillväxtverket ser en potential i att ta steget från att arbeta med besöksdestinationer i snäv bemärkelse till ett bredare synsätt där synergier med platsutveckling tas tillvara bättre. Målet är att samordna offentliga resurser och främjarnas insatser för att skapa attraktiva miljöer för medborgare, företag och besökare. En viktig del i detta är att med mellankommunal och regional planering som verktyg skapa bättre förutsättningar för en växande besöksnäring.

Inom detta tema söker Tillväxtverket projekt som arbetar med dessa frågor på strategisk nivå. Det kan handla om att utarbeta kunskapsmaterial eller genomföra utvecklingsprocesser där flera aktörer är delaktiga. Ambitionen bör då vara att utveckla eller komplettera befintliga planeringsunderlag med ett regionalt perspektiv. Vi utgår från att kommuner och regionala besöksnäringsorganisationer är naturliga aktörer i dessa utvecklingsprojekt. Resultaten av projekten kan vara i form av kunskapsmaterial och arbetsmetoder som sedan utgör inspel i eller bakgrundsmaterial till relevanta strategier på lokal och regional nivå.

När kan vi söka?

  • Utlysningen är öppen från: 2020-04-15 till och med 2020-08-28
  • Sista dag för ansökan: 2020-08-28 kl. 23.59
  • Tillväxtverket avser att fatta beslut senast 2020-09-18 men kan också göra det i början av juni om det är många projektansökningar som har inkommit.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet tillvaxtverket.se I Handbok för nationella projektmedel, avsnittet planera.

Vi rekommenderar att ni tar fram en projektidé och att ni har en dialog med handläggaren innan ni skickar in er ansökan till Tillväxtverket.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till utlysningens specifika inriktning och mål.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Lägesrapporter och ansökan om utbetalning kommer att göras minst två gånger per år. Slutredovisning av projektet i sin helhet ska vara inlämnat till Tillväxtverket senast 2022-10-31 om det är så att maximal tidslängd för genomförande av projektet används. Slutredovisning skall ske inom ramen för projektperioden.

Det går inte att ansöka om förskottsutbetalning och det är inte möjligt att genomföra projektet som ett samverkansprojekt.

Länk till Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Stödet styrs av förordning 2003:596 om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Tillväxtverket kan maximalt finansiera 50 procent av projektets totala kostnader.

Utlysningen har två inriktningar. När det gäller inriktningen, Ökad kunskap inom regional planering ser vi framför oss kortare projekt med inriktning på kunskapsframtagning och kommunikation av kunskapen som framkommer. Av den anledningen är det framförallt kostnadsslaget externa tjänster som projektägaren kommer att använda sig av. Detta för att få hjälp med externt kunskapsstöd och möjligheten till att arrangera seminarier eller konferenser för att sprida framtagen kunskap till berörda parter på lokal, regional och nationell nivå.

När det gäller den andra inriktningen, Bättre regionala planeringsprocesser ser vi framför oss längre projekt som inkluderar fler parter i genomförandet. Denna inriktning kan naturligtvis också innehålla framtagandet av kunskap. Av den anledningen har projekten större utrymme att använda fler kostnadsslag i samband med genomförandet.

Projekt som beviljas stöd ska informera om att projektet är delfinansierat av Tillväxtverket i extern kommunikation och Tillväxtverkets logotyp ska exponeras.

Hur länge kan projektet pågå?

Utifrån utlysningens två inriktningar har vi rekommendationer för tidsperioden som projekten kan bedrivas.

Ökad kunskap inom regional planering

Vi ser framför oss att projekt kan pågå 1–2 år.

Förbättrade regionala planeringsprocesser

Vi ser framför oss att projekt kan pågå i maximalt 3 år.

Första möjliga dag för projektstart är när ansökan är inskickat elektroniskt till Tillväxtverket.

Oavsett inom vilken inriktning projekten genomförs kan projektet som längts pågå till 2022-10-31.

Projektet ska då vara avslutat vilket innebär att slutrapport samt sista ansökan om utbetalning ska ha inkommit till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Totalt avsatt stöd för utlysningen är 5 miljoner kronor. Utifrån utlysningens två inriktningar tänker vi oss följande medfinansiering från Tillväxtverket till beviljade projekt.

Ökad kunskap inom regional planering

150 000 – 400 000 kronor

Förbättrade regionala planeringsprocesser

500 000 - 850 000 kronor

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

Obligatorisk bilaga till ansökan är ett intyg om att rätt person har skrivit under signeringsunderlag till exempel delegationsordning eventuellt kompletterad med namn.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Om vi får in väldigt många ansökningar kommer ansökningarna att bedömas i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Vi kommer även i vår bedömning av vilka projekt som beviljas stöd att utgå ifrån skrivningarna i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Där framkommer det att vid prioritering av medel för projektverksamhet ska insatser främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

För mer information hänvisar vi till regleringsbrevet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom dessa bedömningsgrunder ser vi med fördel att projekt som söker medfinansiering tydligt redovisar:

  • I vilket sammanhang projektet finns och hur arbetet har bedrivits innan och planeras att bedrivas efter avslutat projekt
  • Samverkan med flera aktörer på olika nivåer är centralt för att lyckas, framförallt för projekt inom inriktningen, Förbättrade regionala planeringsprocesser. Därför vill vi att projekten tydligt beskriver hur denna samverkan ska ske samt vilka aktörer som projektet ska involvera
  • Vi vill att det i projektansökan redovisas hur man avser att arbeta med Agenda 2030 och vilka mål som projekten arbetar med

Beslut om vilka projekt som beviljas medfinansiering fattas i slutändan av chef på Tillväxtverket.

Kontakt

Daniel Fahlander
Telefon: 08-681 96 64

Hannele Lanner
Telefon: 08-681 93 51

Ni kan även nå oss på fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se