Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar.

EU-programmet Småland och Öarna

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen samt att främja tillväxten i regionen. Vi gör det med särskilt fokus på små och medelstora företag, för att på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regioner, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
 • Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. Vid osäkerhet, kontakta kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Se kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakt”.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.

Exempel på konkreta aktiviteter som kan stöttas av programmet:

 • Samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor, andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom specifika ämnesområden.
 • Mötesplatser för att främja innovation i näringslivet, inklusive kommersialisering av forskningsresultat.
 • Etablering av nya innovationsmiljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv och det omgivande samhället kan mötas.
 • Insatser för att stärka befintliga innovationsmiljöers utveckling, inklusive utveckling av nya samarbeten regionalt, nationellt och internationellt. Insatserna kan även stärka utvecklingen av entreprenörskap, demonstrationsprojekt, affärsutveckling, samt jämställdhets- mångfalds- och miljöarbete.
 • EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Innovationsynk.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)

Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger. Till exempel att använda digitaliseringens möjligheter för att möta framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service.

Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till effektivare samordning för att små- och medelstora företag ska få en ökad tillgång till bredband (exklusive fysiska investeringar i bredband). Och/eller fler ansökningar som leder till att andelen företag eller privatpersoner som använder IT-tjänster ökar. Utveckling av kommunala bredbandsstrategier för att identifiera områden där det finns behov av investeringar i bredbandsinfrastruktur. Och att skapa goda förutsättningar för samverkan och synergier mellan såväl kommuner, regioner och näringslivsaktörer.

3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus. Insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation kan uppfyllas. Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjligt.

Mot den här bakgrunden ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små- och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensförsörjning eller att underlätta internationalisering.

4. Att främja hållbara transporter

Insatserna inom ramen för programmet fokuserar på förnybara bränslen, effektivare energianvändning och samhällsplanering, inklusive beteendepåverkan. Insatserna ska stödja utveckling, spridning och användning av metoder/modeller och öka kunskapen inom områdena.

Exempel på konkreta aktiviteter som kan stöttas av programmet:

 • Strategiskt viktiga insatser för att främja utveckling av koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer för transporter. Exempelvis systeminsatser som underlättar effektiva transporter och samtidigt minskar koldioxidutsläpp samt miljöpåverkan.
 • Ökat hållbart resande med kollektivtrafik genom beteendeförändringar och attitydpåverkan. Här behövs insatser för att bryta invanda mönster och beteenden samt påvisa samhälleliga vinster som följd av förändringen.
 • Spets- och demoprojekt inom transportsektorn, inklusive planering, upphandling och investeringar. Exempelvis bättre tillgång till test och demonstrationsmöjligheter i samverkan med offentliga sektorn, näringslivet, universitet och högskolor.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transnationell komponent - TNK

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent. Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

Tilläggsprojektet ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa, för länderna, gemensamma utmaningar.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

Ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna. Därför ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Vi ser gärna ansökningar inom programmets samtliga insatsområden inom ramen för den här utlysningen.

För att få en aktuell bild över programmets genomförandeläge, kontakta kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Se kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakt”.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

Det är ett obligatoriskt krav för projekt som får stöd att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna i genomförandet av ert projekt. Jämställdhet, integration och miljö ska finnas med som bärande faktorer i projekten. Projektet bör ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ansökans alla delar samt vid genomförandet av planerade insatser. Mer information om hur ni kan arbeta med hållbarhetsaspekterna finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier. Ni ska redogöra för hur ni arbetar aktivt med det i projektet i bakgrunds- och projektbeskrivningen. Beskriv också hur kriteriet ska användas som verktyg eller medel för att uppnå projektets syfte och mål. Visa tydligt aktiviteter och kostnader som krävs för att uppnå de horisontella kriterierna. I uppföljningen ska ni visa hur kriteriet har använts för att nå projektets mål och resultat.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen:

 • 10 mars 2020 till den 7 september 2020

Sista dag för ansökan:

 • 7 september 2020 klockan 23.59

Prioritering av ansökningar sker:

 • 3 till 4 december 2020

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås inom ramen för ansökningsomgången.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stödet om mottagaren inte följer reglerna.

Projekt inom strukturfonderna omfattas av flera grundläggande förutsättningar. De styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om grundläggande förutsättningar för ert projekt.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.
Observera också att nya föreskrifter gäller från och med augusti 2019. Det innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan hos stödmottagarna. Mer information om de förenklade redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt."

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé? Då kan du fylla i Tillväxtverkets mall för beskrivning av tidig projektidé. Ta sen, i första hand, kontakt med regionalt utvecklingsansvarig för din region för att stämma av idén. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd. Viktig information och nyttiga tips om hur ni planerar ert projekt hittar ni i avsnittet Planera. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Kontaktuppgifter till regionalt utvecklingsansvariga på regionerna:

 • Kalmar, maria.stegefors@regionkalmar.se
 • Växjö, josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
 • Jönköping, marie.brander@rjl.se
 • Gotland, roland.engkvist@gotland.se

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter. De ska bidra till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. För bästa möjliga styrning och uppföljning vill vi att ni använder egna projektspecifika mål och indikatorer för ert projekt. Ansökningar som inte möter kraven kommer inte att godkännas.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019. Det innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt. Den ger er vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Sista dag för aktiviteter i projekten är 28 februari 2023. Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Det finns inget fastställd högsta beslutsnivå - i kronor och ören. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Delvis kan det även under vissa perioder finnas möjlighet att få nationell medfinansiering. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt och uppgift om aktuella tillgängliga medel, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

För förstudier, till skillnad från genomförandeprojekt gäller:

 • Max 400 000 kronor från EU:s regionala utvecklingsfond.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat).
 • Max nio månaders genomförande inklusive avslutsarbete.
 • Inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt.
 • Att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan.

Hur ansöker vi?

När ni har blivit rekommenderade att gå vidare med er projektidé ska ni göra er ansökan via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd. Innan ni kan ansöka om stöd hos Tillväxtverket, ska all medfinansiering vara ordnad och medfinansieringsintyg ska bifogas i ansökan.

Läs mer om Min ansökan, frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om e-legitimation, i Handbok för EU-projekt på När och hur kan ni ansöka?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid dig under beredningen.

Ansökningar som uppfyller Tillväxtverkets krav tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 3 till 4 december 2020. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta kontoret för Småland och Öarna. Det finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Fyll i mallen Testa er projektidé.

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, regionalt utvecklingsansvarig eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.