Tillväxtverket

Investeringar i bredband i Övre Norrland

Utlysning 2020:1 Bredband är öppen för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur i Norrbottens och Västerbottens län.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020.

Läs mer om programmet Övre Norrland.

Vem kan söka?

Ni som söker ska vara juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Utlysningen är endast öppen för de aktörer som har lämnat in intresseanmälningar till Tillväxtverket under det öppna samråd som pågått mellan 2019-11-21 till 2019-12-13, med avsikt att ansöka om Eu-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät.

EU-stöd får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare, och där man bedömer att det inte kommer att byggas ut sådan på kommersiell grund inom tre år. Detta är ett krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet inom Regionala fonden.

Tillväxtverket har säkerställt att detta krav är uppfyllt genom offentligt samråd.

För vad kan vi söka?

Utlysning 2020:1 bredband håller öppet för ansökningar inom insatsområde 2.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot angivet insatsområde och möta nedan beskrivna krav.

Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2a

Syftet med prioriteringen är att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin. Insatserna ska bidra till att fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

Behovskartläggningen visar vilka områden som kan byggas ut

I behovskartläggningen som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av särskilda villkor som framgår av varje beslut om stöd.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av ortssammanbindande nät i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Övre Norrlands lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser sidorna om bredband.

När kan vi söka?

  • Utlysningsomgången är öppen: 16 december 2019 – 13 februari 2020
  • Sista dag för ansökan: Torsdag den 13 februari 2020
  • Sista dag för medfinansieringsintyg: Torsdag den 26 mars 2020
  • Prioritering sker: Onsdag den 27 maj 2020
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
  • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt .

Läs mer om regelverket här

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 38 månader med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Sista möjliga slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är för denna programperiod den 28 februari 2023.

Sista möjliga slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är för denna programperiod den 30 april 2023. Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Kvarvarande medel att ansöka om är drygt 28 Mkr.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan länk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd .

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka .

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 15 och 16 januari 2020 där vi tillsammans med Region Västerbotten träffar er för att diskutera er tidiga projektidé. Se inbjudan till Umeå härPDF.

I Norrbotten har ni möjlighet att träffa Tillväxtverket och Region Norrbotten på Tillväxtverkets kontor i Luleå den 22 och 23 januari. Se inbjudan till Luleå härPDF.

Tiderna som bokas in är individuella. Föranmälan krävs. För vidare information, se inbjudan till att diskutera din projektidé.

Om ni inte har möjlighet att träffa oss någon av ovan angivna datum så finns det möjlighet att boka in individuella möten med Tillväxtverkets handläggare vid annat tillfälle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå