Tillväxtverket
eu-logotyp

Investeringar för syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

Utlysning 2020:1 inom EU:s regionala strukturfondsprogram Övre Norrland är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmet bygger på sju fokusområden:

 • Innovationer inom hälso- och sjukvård.
 • Life Science.
 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin.
 • Testverksamhet.
 • Hållbar energi och miljöteknik.
 • Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar.
 • Digitala tjänstenäringar för smart region.

Läs mer om programmet Övre Norrland.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysning 2020:1 håller öppet för ansökningar inom insatsområde 2, 3, 4 och 5.

Varje projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2c

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till att fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och offentlig service (särskilt mål 1), samt för satsningar som syftar till att användningen av digitala tjänster ska utvecklas för att öka den digitala delaktigheten (särskilt mål 2).

Vi välkomnar särskilt ansökningar som ökar utbudet av behovsorienterade digitala tjänster, såväl offentliga som privata, med syftet att förenkla och effektivisera vardagen för invånare och företag i regionen eller som ökar den digitala delaktigheten.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ansökningarna ska kunna svara mot aktuell resultatindikator.

Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via andel företag (10–249 anställda) som använder vissa IT-tjänster (%).

Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via andel privatpersoner (16–85 år) som använder vissa IT-tjänster (%)

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar i den här utlysningen. För ansökan om bredbandsinvesteringar se utlysning ”2020.1 Bredband”.

Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde 3, investeringsprioritering 3a och 3d

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till fler växande företag i Övre Norrland (särskilt mål 2, investeringsprioritering 3 a) eller till att fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader (särskilt mål 1, investeringsprioritering 3d).


Vi efterlyser ansökningar som är tydligt branschspecifika och bygger på en väl underbyggd behovsanalys. Vi välkomnar särskilt ansökningar:

- Med syfte att lösa de strukturella problem för företagande som uppkommer i en gles befolkningsstruktur och en åldrande befolkning, inklusive ägar- och generationsskiftesfrågor. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.

- Med fokus på målgrupper och/eller utmaningar med inriktning mot företags expansionspotential på en internationell marknad. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.

- Med aktiviteter/insatser som bidrar till att hitta lösningar för företagens kompentensförsörjningsbehov och därigenom leder till fler växande företag.

- Transnationella komponenter som tillägg till befintliga projekt inom insatsområdet.

Viktigt att veta:

 • Projektet ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.
 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ansökningarna ska kunna svara mot aktuell resultatindikator.

- Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via omsättning i små och medelstora företag (MSEK).

- Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via andel små och medelstora företag (0–249 anställda) som bedriver export (%).

Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer

Insatsområde 4, investeringsprioritering 4b

Ansökan är endast öppen för satsningar som syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag (särskilt mål 1, investeringsprioritering 4b).

Vi välkomnar särskilt ansökningar med en större strategisk påverkan samt ansökningar från pågående projekt med internationaliserings­ambitioner, i form av så kallad transnationell komponent.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla det särskilda målet.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.

Måluppfyllelse för särskilt mål 1, investeringsprioritering 4 b mäts via slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag (MWh/MSEK) samt andel användning av förnybar energi (%)

Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Insatsområde 5, investeringsprioritering 7c

Utlysningen är öppen för satsningar som syftar till att öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet (särskilt mål 1) samt på nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika transportslag, till nytta för näringslivet (särskilt mål 2).

Vi välkomnar särskilt ansökningar som rör framtagande av planerings-/beslutsunderlag (strategier, analyser, planer) utgående från fyrstegsprincipen för förbättring och/eller utbyggnad av transportinfrastruktur och rena genomförandeprojekt med inriktning mot gods- eller persontrafik.

Vi välkomnar också särskilt ansökningar som rör satsningar som bidrar till ökad volym gods som transporteras på järnväg, samt satsningar som leder till nya transportlösningar.

Investeringsstöd för hamnar ingår i gruppundantaget.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.

Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via Näringslivets godstransporter (varuflöde efter vikt i tusentals ton)

Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via Koldioxidutsläpp från transporter, exklusive internationell luftfart och sjöfart (ton/år).

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen:

 • 12 december 2019 – 13 februari 2020.

Sista dag för ansökan:

 • Torsdag den 13 februari 2020.

Sista dag för medfinansieringsintyg:

 • Torsdag den 26 mars 2020.

Prioritering sker:

 • Onsdag den 27 maj 2020.

Tilläggsansökningar avseende transnationella komponenter kan ansökas om löpande och är ej knutna till ordinarie utlysningsomgång.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd. Tag gärna tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Luleå för att se vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 38 månader med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Sista möjliga slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är för denna programperiod den 28 februari 2023.
Sista möjliga slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är för denna programperiod den 30 april 2023. Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansökaöppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 15 och 16 januari 2020 där vi tillsammans med Region Västerbotten träffar er för att diskutera er tidiga projektidé. Läs inbjudan här.PDF

I Norrbotten har ni möjlighet att träffa Tillväxtverket och Region Norrbotten på Tillväxtverkets kontor den 22 och 23 januari. Läs inbjudan här.PDF

Tiderna som bokas in är individuella. Föranmälan krävs. För vidare information, se inbjudan till att diskutera din projektidé.

Om ni inte har möjlighet att träffa oss någon av ovan angivna datum så finns det möjlighet att boka in individuella möten med Tillväxtverkets handläggare vid annat tillfälle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå.