Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla service i lands­bygder

För att kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel, post och paket. Nu kan du söka pengar för att stärka servicen genom pilotprojekt.

EU-logga

I landsbygder där traditionell service för­svunnit eller riskerar att försvinna finns behov av att hitta nya lösningar. För att skapa hållbara service­lösningar krävs ett långtgående sam­arbete mellan det ideella, privata och offentliga utifrån lokala förutsättningar och behov.

Pilotprojekten ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och där­med förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i lands­bygder för företag, boende och besökare.

I utlysningen prioriterar vi:

 • projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
 • pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet finns i den tredje gröna boxen Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b.

Filmen nedan ger dig en inblick i vad stödet handlar om, vem som kan söka och vilka insatser som är möjliga att söka för.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

För vad kan jag söka?

Du kan söka för pilotprojekt som projekterar, testar och utvecklar lokala servicelösningar för ökad tillgängligheten till kommersiell service. Här finns några exempel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I ansökan ska du bifoga en projektplan. Den finns i den tredje gröna boxen Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet.

Utgå ifrån detta när du skriver din ansökan:

 • Vilket är behovet av service och vilken service saknas, finns inte i tillräcklig utsträckning eller riskerar att försvinna?
 • Vilka åtgärder/insatser behövs för att tillgodose behovet nu och i framtiden?
 • Hur ska projektet/insatsen/verksamheten förankras?
 • Vilka bör ingå i ett samarbete?
 • Vilken offentlig organisation ska medfinansiera?

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar den 2 december 2019 och sista datum för ansökan är 31 augusti 2020. Beslut kommer att fattas vid beslutsmöten i mars, juni, september och december 2020. 

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Följande krav gäller för projektet:

 • En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post ,paket, apotek, betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag.
 • Pilotprojekt: Ett projekt som genomför en undersökning, ett experiment, en utvärdering av en ny lösning, en studie inför en investering eller en förutsättningsskapande insats, exempelvis som en del i en utvecklingsprocess. Projektet ska vara nytt och utvecklande inom något ämne eller geografiskt område.
 • Projektet ska vara av allmännyttig karaktär och resultatet ska komma flera till del.

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning för att genomföra projektet.
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.
 • Stöd beviljas inte till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Regler

Ansökan kan inte innehålla kostnader för direktfinansierade kostnader/bidrag i annat än pengar.

Ansökan kan innehålla kostnader för nedanstående, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som stödmyndigheten fastställer i beslut om stöd:

 • Lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag (årsarbetstid är enligt EU-kommissionen 1 720 timmar).
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet.
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, till exempel utgifter för framtagande av informationsmaterial, möteskostnader och resor (milersättning för resor 30 kronor per mil).

Bedömning

Tillväxtverket bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet som finns i den tredje gröna boxen Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet. Där finns även blanketter du behöver.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Projektet kan genomföras som längst fram till 30 juni 2022. 

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd.

Vi kan bevilja offentliga aktörer stöd med max 70 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 30 procent övrig offentlig medfinansiering krävs.

För föreningar och andra organisationer som inte är offentliga kan vi bevilja stöd med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering krävs.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Den finns under rubriken e-tjänster.

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på jordbruksverkets hemsida och i e-tjänsten enligt ovan. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Fyll i ansökan i flik 1 till och med 7.

OBS!

 • Under flik 3 ”Välj projekt”, ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Främja service på landsbygden” och ”Välj service på landsbygden”.
 • Under flik 5 finns en budgetmall som ska fyllas i och bifogas som bilaga i flik 7.
 • Ifylld projektplan (enligt ovan) ska bifogas i flik 7.
 • Bifoga kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Tillväxtverket handlägger inkomna ansökningar löpande.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Camilla Jägerhem
Telefonnummer: 08-681 65 93
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Erika Holmgren
Telefonnummer: 08-681 92 36
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se