Tillväxtverket
eu-logotyp

Ökade medel till riskkapital­­­­projekt i Skåne och Blekinge

Utlysning ger möjlighet för pågående och väl fungerande riskkapitalprojekt att utöka projektens budget. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. 

Vem kan söka?

De sökande är aktörer som har pågående riskkapitalprojekt inom europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge. Stödet gäller insatsområde 2, Smart tillväxt – små och medelstora företag.

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande riskkapitalprojekt att utöka deras budget. Och därmed utöka verksamheten. Det kan innebära exempelvis implementeringsarbete, utökning av projektperiod, verksamhet eller målgrupp. En förutsättning är att projektet upparbetat budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.

Det är möjligt att söka utökat stöd inom insatsområde 2: Smart tillväxt – små och medelstora företag.

Även i ett utökande av projekt ska hållbarhetsaspekterna integreras i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är:

 • Miljö.
 • Mångfald.
 • Jämställdhet.

Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 2 december 2019 – 10 december 2019.
 • Sista dag för ansökan: 10 december 2019 kl 23:59.
 • Prioritering sker: mars 2020.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som ska omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera. Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1.

Läs mer om regelverket.

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

 • En bedömning av rimligheten i total projektlängd görs utifrån inkommen ansökan.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inkl. slutredovisning: 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Hur ansöker vi?

Er begäran om ändring ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen.
 • Bakgrund.
 • Reviderat budgetförslag, använd Tillväxtverkets budgetmall som finns här.
 • Medfinansieringsintyg.
 • Reviderad aktivitetslista.
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Eventuellt reviderade projektmål och delmål om det bedöms nödvändigt.
 • Tillkommande bilagor, till exempel upphandlingsplan.

Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handläggare på Tillväxtverket via e-post. Här finns kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Om ändringsansökan avslås kommer tidigare beslut att fortsätta gälla.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Malmö så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.