Tillväxtverket

Utveckla företag på landsbygderna

Nu kan du som företagsfrämjande aktör vara med och bidra med kunskap om digitaliseringens möjligheter. Du kan också bidra med kunskap om de särskilda behov och förutsättningar som företagen på landsbygderna har.

Vi har 2019-10-28 förtydligat utlysningen vad gäller processen kring urval av deltagande företagande.

Företag på landsbygderna är till stor del mikro- och småföretag. Många har stor potential samtidigt som de ofta har utmaningar, som långa avstånd till kunder, leverantörer och färre samarbetspartner i sitt närområde. En satsning på digitalisering och affärsutveckling för dessa företag bidrar till regional utveckling och ökar konkurrenskraften i Sveriges landsbygder.

Denna utlysning bygger på regeringens beslut Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitik (N2019/02257/RTL). Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet, med fokus på landsbygderna.

Uppdraget ska även ses som en del i propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179).

Kunskap stärker landsbygderna

Målet för utlysningen är att;

 • Bidra till att överbrygga utmaningar som företag på landsbygderna kan ha då de finns i glesa befolknings- och näringslivsstrukturer med långa avstånd till kunder, leverantörer och samarbetspartners,
 • Stärka och kunskapshöja det företagsfrämjande systemet om affärsutveckling främst genom digitalisering, särskilt utifrån de särskilda behov och utmaningar som företag på landsbygderna har,
 • Stärka företagen på landsbygderna genom tillämpning av metoder, modeller eller verktyg inom digitalisering.

Tillväxtverket har valt att genom denna utlysning stötta digitalisering som en möjlighet att stärka näringsliv och företagande på landsbygderna - oavsett bransch. Uppdraget genomförs i nära samverkan med Almi Företagspartner (Almi).

Utlysningen omfattar två områden enligt illustrationen nedan:

Söker du medel i del 1 Modeller, metoder och verktyg har du modeller, metoder eller verktyg som visar på digitaliseringens möjligheter och som bidrar till digital transformation (förändringsresa) i företag. Företag som ska ingå i ansökan väljs ut av sökande och/eller i dialog med Almi. I dessa företag tillämpas de modeller, metoder eller verktyg som du erbjuder. Genom tillämpningen och utbildningen kan såväl Almi som de övriga företagsfrämjande aktörerna stärka sin kunskap och sitt genomförande kring digitaliseringens möjligheter för företag på våra landsbygder. Söker du medel i utlysningens del 2 Kunskap kan du välja två inriktningar.Väljer du kunskapsdelen kring landsbygdernas särskilda behov och förutsättningar är du med och bidrar med mer generella insatser kring företagens utmaningar på våra landsbygder. Insatserna ska vara till gagn för såväl offentlig sektor som för de företagsfrämjande aktörerna. Väljer du digitaliseringsdelen är du med och bidrar enligt ovan men med särskilt fokus riktat mot digitaliseringens utmaningar och möjligheter för företag på våra landsbygder.


Del 1. Vidareutveckla och tillämpa metoder, modeller eller verktyg

Sök stöd för att tillämpa och vidareutveckla metoder, modeller eller verktyg för digitalisering i företag.

Genomförandet av projekten ska ske i dialog med Tillväxtverket och Almi. Almi har tagit fram en modell för genomförande, se nedan. De projekt som erhåller medel genom utlysningen kan komma att delta i vissa steg i Almis genomförandemodell i vissa regioner enligt nedan. Projekten får därigenom möjlighet att sprida kunskap kring digitaliseringens möjligheter och i nästa steg tillämpa metoderna, modellerna eller verktygen i deltagande företag i satsningen.

En modell som förklaras i bildtexten.

De olika stegen/insatserna går från vänster till höger. De utvalda metoderna, modellerna eller verktygen presenteras i första steget för Almi och andra rådgivarorganisationer i ”DigiCamp för rådgivare”. Om du beviljas medel i utlysningen är det här du marknadsför ditt koncept.Efterföljande steg riktar sig till företag där också de utvalda metoderna, modellerna och verktygen kan användas/tillämpas. I det avslutande eventet ”Nationellt DigiCamp” medverkar både företag och rådgivare. En ”intraprenör” är en eldsjäl som brinner för digitalisering men behöver inte nödvändigtvis vara vd eller företagsledare. Marknadsföringen i modellen avser olika insatser för att hitta lämpliga företag som ska medverka i utvecklingsarbetet.

Deltagande företag ska klassas som företag på landsbygderna och kommer främst att vara mikroföretag (avser ej företag inom primärproduktion). De deltagande företagen kan komma från medverkan i Almis genomförandemodell men kan också väljas ut direkt av sökande organisation

Kartan via länken visar de geografiska områden som klassas som landsbygd. Projekten kan ha olika inriktning beroende på hur de regionala behoven och förutsättningarna ser ut. (Se kartalänk till annan webbplats, blåmarkerade områden är exkluderade i satsningen).

Del 2. Tillgängliggöra kunskap

Sök stöd för att utveckla kunskap som riktar sig till företagsfrämjande organisationer inklusive Tillväxtverket och Almi. Det kan både handla om digitaliseringens möjligheter (t.ex. digitalisering av processer, digital marknadsföring, digital transformation) eller vara ett mer generellt kunskapsstöd, kopplat till de särskilda behov och förutsättningar som företag (bransch, storlek på företag, etc.) på landsbygderna kan ha.

Syftet är att höja kunskapsnivån hos de företagsfrämjande organisationerna och kan ske genom med syftet att lära andra att lära ut.

I en tänkt värdekedja kan resultatet ifrån insatser i del 2 av utlysningen appliceras på de aktörer som vidareutvecklar och tillämpar metoder, modeller eller verktyg (del 1 av utlysningen).

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till privat eller offentlig företagsrådgivare, lärosäte, forskningsinstitut, stiftelse, kooperativ, ekonomisk eller ideell förening.

Du kan söka del 1 om du har modeller, metoder eller verktyg för att lyfta fram och använda digitalisering som en möjlighet för affärsutveckling. Tillväxtverket har valt Almi för att genomföra uppdraget och därför ska utvecklingen ske i dialog med Almi.

Du kan söka del 2 om du har goda kunskaper om landsbygdernas särskilda behov och förutsättningar sett ur ett företagsperspektiv eller goda kunskaper om digitaliseringens möjligheter/digital transformation. Du kan använda stödet för att ta fram kunskap som utbildningspaket, workshoppar, utbildningar eller rapporter. Resultat från utlysningens del 2 ska framför allt vara till nytta för företagsfrämjande organisationer men kan även vara det för andra aktörer.

Om insatsen är ett pågående utvecklingsarbete av en redan etablerad modell eller metod ska utvecklingen vara så långt kommen att modellen, metoden eller verktygen ska kunna användas under början av 2020.

Projektägare som kan skapa resultat

Tillväxtverket ger stöd till projekt som vi bedömer har kapacitet att genomföra arbetet, som redan har utvecklade modeller, metoder eller verktyg alternativt har god möjlighet att genomföra kunskapshöjande insatser.

Bygg vidare på tidigare verksamhet

Projekten ska bygga vidare på redan existerande verksamheter för att ta vara på, vidareutveckla och sprida framgångsrika metoder, modeller eller verktyg för tillämpning av digitaliseringens möjligheter inom affärsutveckling.

För kunskapsstödet, del 2, är det viktigt att sökande har väl dokumenterad erfarenhet och kompetens kring landsbygdernas särskilda behov och förutsättningar och/eller kring digitaliseringens möjligheter/digital transformation.

Endast juridiska personer kan söka

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Deltagande företag vid tillämpning/test ska vara klassificerade som företag på landsbygden enligt Tillväxtverkets definition av Landsbygd för utlysningen.

Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan jag söka?

I utlysningens del 1 kan finansieringen täcka kostnader för anpassning av metoder, modeller och verktyg för målgruppen samt för genomförande.

I utlysningens del 2 kan finansieringen täcka kostnader för spridning av kunskap och information genom olika utbildningsinsatser.

Projekten kan ha olika inriktning beroende på hur de regionala behoven och hur förutsättningarna ser ut.

Genomförande av förstudier kan inte få stöd.

Satsningen väntas ge dessa resultat
Del 1. Metoder, modeller eller verktyg

 • Projektägarna anpassar metoder, modeller eller verktyg till målgruppen och arbetar hållbart, långsiktigt och inkluderande.
 • Framgångsrika metoder, modeller och verktyg för effektiv affärsrådgivning används för digitalisering av företag på landsbygderna.
 • Deltagande företag i projektet stärker sin förmåga att driva och utveckla sina företag genom digitaliseringens möjligheter.
 • Projektägarna ökar sin kunskap om målgruppens behov, förutsättningar och potential.
  Information om projektens metoder, modeller eller verktyg ska kunna spridas till andra aktörer.

Del 2. Tillgängliggöra kunskap

 • Kunskap om de särskilda behov och utmaningar som företag på landsbygderna har ska kunna spridas till andra aktörer.
 • Kunskap om digitaliseringens möjligheter/digital transformation ska kunna spridas till andra aktörer.

Syfte med satsningen
Satsningen ska finansiera projekt som på längre sikt bidrar till att:

 • Utveckla kunskapshöjande insatser i det företagsfrämjande systemet i regionerna.
 • Utveckla företag som ingår i satsningen.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen mellan 18 oktober och 18 november 2019. Tillväxtverket planerar att fatta beslut i början av december. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum kommer inte att behandlas.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få stöd för kostnader som uppstått inom projektperioden. Projektperioden kan starta tidigast 18 november 2019. Kostnader som uppstått före projektstart går inte att få ersättning för.

Projekt kan pågå till 31 oktober 2020. Slutrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in senast 30 november 2020.

Ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till utlysningens specifika inriktning och mål.

Stödet styrs av Tillväxtverkets Allmänna villkor för projektstöd. För privata bolag gäller Förordning 2015:2010, §13 (de minimis/statsstöd). Mer om försumbart stöd (de minimis).

Allmänna villkor
Här finns Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet . Läs under rubriken Ansök om stöd för nationell finansiering.

Handbok för nationella projektmedel
För sökande och eventuell stödmottagare finns Handbok för nationella projektmedellänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd och få det utbetalat kräver vi att projektet följer de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Försumbart stöd
Ett av resultaten som förväntas är att pilotprojekten genomför insatser inom affärsutveckling som stärker företag på landsbygden. Därför tillämpar vi EU:s regelverk om så kallat försumbart stöd (de minimis). Mer om försumbart stöd (de minimis).länk till annan webbplats

För insatser som direkt gynnar företag beslutar Tillväxtverket om stöd i enlighet med 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Sökande ska informera sig och kunna förhålla sig till regelverket i projektförberedelserna. Specificeras särskilt i ansökan vilka pengar projektet budgeter för sådana insatser.

Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker att företagen kan anses vara stödberättigade. Informations- och kontrollförfarande sker med hjälp av intyg som projektägare och deltagande företag fyller i. Projektägaren ansvarar för att samla in och vidarebefordra intygen till Tillväxtverket innan berörda projektinsatser genomförs.

Kostnadsslag
Följande kostnadsslag kan användas inom projektet:

 • Personal
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Material och lokaler
 • Schablonkostnader

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:
vara verklig och reviderbar
bäras av sökande organisation
ha uppkommit under projekttiden
vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.

Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara särskiljbar från organisationens övriga transaktioner.

Projektet måste ha viss medfinansiering
Tillväxtverket kan finansiera projektet med högst 80 procent. Resterande minst 20 procent ska vara i form av kontant medfinansiering antingen från projektägaren eller extern part.

Förskott
Om ni beviljas projektmedel ska detta betalas ut i förskott. Kom ihåg att ansöka om förskott i samband med att ni ansöker om projektmedel i Min ansökan (läs mer under rubriken Hur ansöker vi?).

Förskottet ska avräknas enligt den plan som fastställs vid beslut om förskott. Om projektet inte upparbetar de kostnader som projektet beviljats stöd för kommer Tillväxtverket att återkräva motsvarande del av det redan utbetalda stödet.

Erfarenhetsutbyte är ett krav
Det är ett krav för beviljade projekt att delta i de erfarenhets- och kunskapsträffar som Tillväxtverket bjuder in till.

Rapportera resultat
Tillväxtverket ställer krav på rapportering av resultat för alla beviljade projekt. Projekten ska i samband med lägesrapportering redovisa antalet deltagande företag i insatser, samt uppgifter om till exempel typ av företag, bransch, storlek.

Deltagaruppgifter
Det är ett krav att projekt samlar in vissa deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning. Vilka dessa är framgår av projektbeslutet.

Engagemang och transparens
Denna utlysning ställer krav på projekten att det ska finnas stort engagemang, samt stor transparens och vilja att dela med sig av erfarenheter, arbetssätt, framgångsfaktorer och hinder mellan projekten. Kunskap och metoder som projekten tar fram ska paketeras och spridas till andra. Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet, till exempel genom webben, skrift eller andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekt kan pågå till 31 oktober 2020. Slutrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas in senast 30 november 2020.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Tillväxtverket har preliminärt 12 miljoner kronor för utlysningens båda delar. Merparten av stödet bedömer vi kommer att gå till projekt i utlysningens del 1. Maxbelopp per projekt att söka är 2 miljoner kronor.

Glöm inte att det krävs minst 20 procent i kontanta medel i egen medfinansiering eller från extern part.

Hur ansöker jag?

Gör ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stödlänk till annan webbplats.

Läs om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansökalänk till annan webbplats.

Ansökan för del 1 ska innehålla:

 • Beskrivning av befintlig rådgivningsmodell/metod eller verktyg samt hur de ska anpassas för att användas till målgruppen.
 • Hur samverkar projektet med andra aktörer och Almi ?
 • Hur använder vi resultaten efter projektets slut.

Ansökan för del 2 ska innehålla:

 • Hur kunskapsunderlaget beskriver landsbygdernas särskilda behov och förutsättningar eller digitaliseringens möjligheter.
 • Hur insatserna ska spridas och nå det företagsfrämjande systemet.

Hur handläggs och beslutas ansökan?

Tillväxtverket bedömer ansökan utifrån kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökanlänk till annan webbplats.

En bedömningsgrupp med representanter från Tillväxtverket och Almi bereder beslutet. Vid behov kommer handläggare från Tillväxtverket att ta kontakt under beredningstiden.

Kontakt

Vi ser gärna att du bollar din projektidé i mejl med oss innan en slutlig ansökan skickas in.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av oss enligt nedan.

Per-Olof Remmare, uppdragsansvarig,
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08 681 94 92

Tony Backer-Meurke, handläggare,
fornamn.meurke@tillvaxtverket.se
08 681 94 10

Anna Goldie, handläggare,
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 66 10