Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla konkurrenskraften i Norra Mellansverige

Nu öppnar EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) utlysning 2020.1 där det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringar för sysselsättning och tillväxt i regionen.

Programmet har fyra insatsområden med separata budgetar:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

I den här utlysningen är insatsområdena 1, 3 och 4 öppna för ansökningar.

Läs mer om programmet Norra Mellansverige.öppnas i nytt fönster

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan exempelvis vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden. Möjlighet finns också att söka om ett tilläggsprojekt, för en så kallad transnationell komponent.

 • Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

 • Insatsområde 3: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

 • Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
 • Transnationell komponent - TNK.

Läs mer om detaljerna i Insatsområde 1, 3 och 4 samt TNK under näst understa fliken "Mer om aktuell utlysning - insatsområdena".

Ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt har möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent. Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

Tilläggsprojektet ska även bidra till Östersjöstrategins genomförande och mål. Samarbetet ska syfta till att lösa, för länderna, gemensamma utmaningar. Mer information finns att läsa här i EU-handboken.öppnas i nytt fönster

I denna utlysning är det inte möjligt att ansöka till Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på informations- och kommunikationsteknologi

Innan ni söker rekommenderar vi att ni kontaktar någon av våra handläggare.

Den 6 november kl. 09.30-12.00 bjuder vi in er som planerar att inkomma med en ansökan till ett informationsmöte. Då har ni möjlighet att få fördjupad information kring bl a förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ samt ställa frågor. Mötet genomförs på Tillväxtverkets kontor i Gävle alternativt via länk. Meddela oss via mail till norramellansverige@tillvaxtverket.se om ni vill delta. Vi behöver svar senast dagen innan.

Hållbarhetsaspekter

För samtliga insatsområden ska ansökningarna tydligt visa på arbetet med de tre hållbarhetsaspekterna jämställdhet, likamöjligheter och icke diskriminering samt bättre miljö. Det kommer att vara ett viktigt kriterium när Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige prioriterar ansökningarna.

Vi rekommenderar att ni beskriver projektgenomförandet enligt en tydlig förändringslogik Det skapar möjligheter att både styra och utvärdera projektet. Det ger också stöd för att ni på ett tydligt sätt ska kunna integrera hållbarhetsaspekterna och hur de ska fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten.

Inspiration finns i EU-handboken.öppnas i nytt fönster

Om de insatser, ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Norra Mellansverige

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansök om stöd.öppnas i nytt fönster

Lägg om möjligt in ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förankra gärna projektet hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50% medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt
 • att Min ansökan ska användas

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen: 14 oktober 2019 – 16 december 2019

Sista dag för ansökan: 16 december 2019, kl. 23.59

Prioritering sker: 22 april 2020

Första dag för projektstart: Tidigast det datum ansökan kommer in till Tillväxtverket

Vad är viktigt att veta?

Från och med denna ansökningsomgång införs nya alternativ för kostnadsredovisning. Närmare information kring dessa alternativ och övrig stödinformation finns på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.öppnas i nytt fönster

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé.öppnas i nytt fönster Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Gå till sidan för de styrande dokumentenöppnas i nytt fönster

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projektöppnas i nytt fönster som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Sista dag för aktiviteter i projekten är 2023-02-38. Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-04-30.

Förstudier får inte pågå i mer än 9 månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd.öppnas i nytt fönster

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.öppnas i nytt fönster

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.öppnas i nytt fönster Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 22 april 2020. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Mer om aktuell utlysning - insatsområdena

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Inom insatsområde 1 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 38 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning.

Smart specialisering

Ansökningar till detta insatsområde ska ha en tydlig utgångspunkt i satsningar som direkt länkar till regionernas smart specialiseringsarbete och till de strategier för smart specialisering som antagits i de tre regionerna i Norra Mellansverige.

Läs mer om respektive läns smart specialiseringsstrategi:

Gävleborglänk till annan webbplats

Dalarnalänk till annan webbplats

Värmlandlänk till annan webbplats

Ansökningar till insatsområde 1 bör beskriva en tydlig förändringlogik. Du kan läsa mer om förändringslogik längre ner i texten under denna flik.

Insatsområde 3: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Inom insatsområde 3 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 61 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning.

Ansökningar till insatsområde 3 bör beskriva en tydlig förändringlogik. Du kan läsa mer om förändringslogik längre ner i texten under denna flik.

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en klodioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

Inom insatsområde 4 kommer projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 31 miljoner kronor att beviljas stöd i denna utlysning.

Omvärlds- intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i samtliga nio regionalfondsprogram. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige hittar du på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idéer om var du kan finna medfinansiering. På webbplatsen finns också tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering. Läs mer under Utlysningar och stöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt? Kontakta Klimatsynk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du se vilka projekt som pågår inom aktuellt insatsområde kan du använda Tillväxtverkets projektbank.öppnas i nytt fönster

Allmänna förutsättningar

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp, därför ska ni ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. ERUF kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. En vägledning till EU:s statsstödsreglerlänk till annan webbplats

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-eus-regler-for-statsstod.html

 

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning bör beskriva en tydlig förändringslogik,

som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Beskriv hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Nuläge --> Insats --> Börläge

I er ansökan ska ni även visa hur ni använder hållbarhetsaspekterna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur ni avser att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. För jämställdhet, till exempel, innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget överprojektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad ni avser att projektet ska göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att projektet når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad och nå målen? Hur involverar ni relevanta aktörer. Hur avser ni att nå målgrupperna? Hur anpassar ni er till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Exempel: ni i projektet har, i analysen av nuläge och kritiska faktorer, konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner… etc

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket, enhet Regional tillväxt Mellersta Sverige/Gävle som ansvarar för programmet Norra Mellansverige. Kontaktuppgifter till Tillväxtverket/Gävle.öppnas i nytt fönster Länk till vår hemsida.öppnas i nytt fönster

Det går också bra att skicka e-post till: norramellansverige@tillvaxtverket.se