Tillväxtverket

Utveckla vandrings- och cykelturism

Vill ni samverka kring eller utveckla leder eller cykelområden? Nu kan regioner, kommuner och turismorganisationer söka finansiering för pilotprojekt inom vandrings- och cykelturism.

Pilotprojekten ska handla om att samverka kring eller utveckla vandrings- eller cykelleder och cykelområden, utifrån turismens leveranskedja resa-bo-äta-göra. Syftet är att få fler attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer där företag kan verka.

Bakgrund till satsningen

Naturen är en av Sveriges främsta anledning till resor, inte minst bland internationella besökare. Infrastrukturen inom naturturism är dock svagt utbyggd i Sverige. För att fler naturbaserade turismföretag ska kunna utveckla hållbara produkter och tjänster behöver det finnas fler kvalitetssäkrade och trygga vandrings- och cykelleder och cykelområden. Den kunskap som byggts och det framgångsrika arbete som redan gjorts på regional och lokal nivå bör tas omhand och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

Därför öppnar Tillväxtverket, i nära samarbete med Jordbruksverket, nu upp för möjligheten att söka finansiering. För att ta ytterligare steg för en strategisk samverkan och för att vidareutveckla besöksmål inom vandrings- och cykelturism.

 Läs mer om Tillväxtverkets arbete med naturturism

Vem kan söka?

  • Regioner
  • Kommuner (efter samordning med den regionala turismorganisationen)
  • Turismorganisationer

För vad kan vi söka?

Inom vandringsturism kan ni söka för att:

  • Identifiera och formulera nationella kvalitetsstandarder för hållbara vandringsleder, som ett första steg i att etablera ett nationellt ramverk för vandringsleder. Detta arbete ska bygga på tidigare satsningar och vara väl förankrat bland aktörer inom vandringsturism.
  • Utveckla geografisk eller tematisk samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer. Projekt som söker för denna inriktning ska utgöra piloter för projekt som beviljas finansiering enligt punkten ovan, dvs för att identifiera och formulera nationella kvalitetsstandarder. Detta förutsätter ett nära samarbete i planering och genomförande.

Inom cykelturism kan ni söka för att:

  • Utveckla och/eller testa verktyg eller metoder för att kunna mäta och följa upp hur leder och områden används.
  • Ta fram och testa modeller för hur cykelområden kan utvecklas på annans mark.
  • Utveckla geografisk eller tematisk samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

När kan vi söka?

Ni kan ansöka till och med 6 november. Tillväxtverket planerar att fatta beslut i november.

Vad är viktigt att veta?

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att göra insatser för att stärka besöksnäringen på landsbygden, bland annat genom att främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörerna inom naturturism (Regeringsbeslut N2019/02257/RTL). Utgångspunkten för fördelning av stöd ska enligt beslutet utgå från i vilken utsträckning insatserna bedöms bibehålla och utveckla konkurrenskraften hos landsbygdens företag. 

Den här utlysningen sker i samarbete med Jordbruksverket. Jordbruksverket genomför en parallell utlysning med möjlighet att söka finansiering för att vidareutveckla nationell samordning inom vandringsturism, exempelvis genom att implementera nationella kvalitetsstandarder. 

Vi strävar mot att dessa utlysningar ska komplettera varandra och kommer därför ha en tät dialog under genomförandet av insatserna. Detta görs bland annat genom att delta i beredningsarbetet för båda utlysningarna och vid erfarenhetsträffar.

Läs om Jordbruksverkets utlysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Regional samordning

Om ni är en kommun eller en kommunal organisation som söker finansiering ska ni först ha vänt er till er regionala turismorganisation för att diskutera er projektidé. I det fall er regionala turismorganisation stödjer projektet, och prioriterar det framför andra eventuella projektidéer som de själva eller andra kommuner inom regionen kan ha, är ni välkomna med en ansökan till Tillväxtverket.

Hållbarhet

Projektet ska innehålla en analys om miljömässig påverkan och klimatanpassning. Inom projektet ska ni också utarbeta en åtgärdsplan för utveckling av leder och cykelområden i förhållande till miljöpåverkan och klimatförändringar.

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Inkludera företagen

Näringslivet ska medverka i projektet, exempelvis i referensgrupper. I ansökan ska ni tydligt visa på vilket sätt detta ska ske. 

Erfarenhetsutbyte

I genomförandet av projektet ingår att medverka vid minst två träffar för att utbyta erfarenheter i Stockholm som arrangeras av Tillväxtverket. Kostnaderna för detta ska ingå i projektets budget.

Metoder och kunskap som utvecklas inom projektet ska göras tillgängligt och kunna spridas till andra kommuner, regioner och aktörer inom vandrings- och cykelturism.

Allmänna villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor för stöd enligt SFS 2015:210 gäller. Ni hittar villkoren härlänk till annan webbplats under rubriken Ansök om stöd för nationell finansiering.

Handbok för nationella projektmedel

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedellänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Försumbart stöd

För insatser som direkt gynnar företag kommer Tillväxtverket besluta om stöd i enlighet med 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Sökande ska informera sig och kunna förhålla sig till regelverket i projektförberedelserna. I ansökan bör särskilt specificeras vilka medel som budgeteras för sådana insatser.

Läs mer om försumbart stöd (de minimis)länk till annan webbplats

Kostnadsslag

Följande kostnadsslag kan användas inom projektet:

- Personal
- Externa tjänster
- Resor och logi
- Material och lokaler
- Schablonkostnader
- Bidrag i annat än pengar

Samverkan

Projektet kan genomföras som ett samverkansprojekt. Här finns information om samverkansprojektlänk till annan webbplats, inklusive mall för samverkansavtal som projektet måste fylla i och bifoga ansökan.

Förskott

Om ni beviljas projektmedel ska detta betalas ut i förskott. Kom ihåg att ansöka om förskott i samband med att ni ansöker om projektmedel i tjänsten Min ansökan (läs mer under rubriken Hur ansöker vi?).

Förskottet ska avräknas enligt den plan som fastställs vid beslut om förskott. Om projektet inte upparbetar de kostnader som projektet beviljats stöd för kommer Tillväxtverket att återkräva motsvarande del av det redan utbetalda stödet. 

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet ska avslutas och slutredovisas senast den 31 oktober 2020.

Om projektet beviljas finansiering kan ni få ersättning för kostnader som uppstår från och med det datum som Tillväxtverket mottagit formell ansökan. Kostnader som uppstått tidigare än så går inte att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket finansierar 80% av projektets kostnader. Det betyder att ni själva ska finansiera, eller hitta annan finansiering för, resterande 20%. Dessa kan bestå i kontant medfinansiering av projektägaren alternativt kontant medfinansiering eller bidrag i annat än pengar från extern part.

Totalt omfattar utlysningen 10 miljoner kr.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs vad ni behöver veta, om användarkonto och E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

När ni ansöker om projektmedel ska ni också ansöka om hela beloppet i förskott. Detta gör ni genom att klicka i rutan under avsnitt 1.8 Förskott i Min ansökan. Ingen motivering behövs.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt uppdrag och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökanlänk till annan webbplats. Ansökningar inom den här utlysningen kommer Tillväxtverket även att diskutera med Jordbruksverket.

Er ansökan kommer att bedömas enligt följande kriterier på en skala 1-3:

- Har projektet tydliga mål.
- Projektets möjligheter att nå uppsatta mål.
- Sökandes kapacitet att genomföra projektet.
- Projektets förmåga att generera kunskap som är relevant för utveckling av vandrings- och cykelturism.
- I vilken utsträckning företag deltar i projektet.
- Hur väl projektet kan förväntas leda till att fler företag inom besöksnäringen kan utveckla sina företag.

Tillväxtverket strävar efter en geografisk spridning bland pilotprojekten. Den geografiska spridningen kommer därför också att utgöra en bedömningsgrund.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen kan du kontakta:

Linnea Ax
Telefon: 08-681 66 76
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Christina Rådelius
Telefon: 08-681 65 07
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se