Tillväxtverket

Stärk det regionala kompetens­försörjnings­arbetet ytterligare!

Är din organisation utsedd av regeringen att vara regionalt utvecklingsansvarig? Då kan ni ansöka om ytterligare stöd till utvecklingsprojekt, för att förstärka eller fördjupa det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I den här ansökan börjar du med att skicka in en idéskiss som beskriver projektet. 

Tillväxtverkets uppdrag är att bidra till att regionalt utvecklingsansvariga ges bättre förutsättningar att bedriva regionalt kompetensförsörjningsarbete. Denna utlysning har som övergripande målsättning att bidra till detta arbete med utgångspunkt i det som av regeringen benämns som grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete. Syftet med utlysningen är att förstärka eller fördjupa någon del i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Det kan vara något som ni gör tillsammans med andra aktörer.

Tiden för utvecklingsprojektet är begränsad till ca 10 månader och alla aktiviteter ska vara genomförda under projekttiden samt att målet för projektet ska vara uppfyllt vid projektslut.

Kunskapen som kommer fram i utvecklingsprojekten blir en viktig del i det fortsatta arbetet, både för Tillväxtverkets utveckling av insatser inom kompetensförsörjning, men också för vidare spridning och kunskapsdelning till fler regioner.

Vem kan söka?

Endast de organisationer som utsetts av regeringen att vara regionalt utvecklingsansvariga kan söka medel.

För vad kan vi söka?

Regional utvecklingsansvariga kan ansöka om medel för att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta kan bestå av flera olika aktiviteter, där tänkbara exempel är:

 • En fördjupning inom någon del i det grundläggande kompetensförsörjningsarbetet inklusive fokusområdena (lärcentra, yrkesvux, validering).
 • Förstärkning kopplat till behov som uppkommit inom andra insatser i t.ex. integrationsprojekt, projekt inom socialfonden, vid större etableringar inom näringslivet. En förutsättning är att insatsen bygger vidare på strukturer för regionalt kompetensförsörjningsarbete och att kostnaden uppstår hos regionalt utvecklingsansvarig organisation.
 • Utveckla metoder för analyser och analysarbete.
 • Utvärderingar exempelvis av tidigare genomförda insatser

Observera att tiden för utvecklingsprojekt är begränsat till ca 10 månader och att förlängning av projekttiden inte kommer att vara möjlig. Projektets alla aktiviteter ska vara genomförda under projekttiden och målet för projektet ska vara uppfyllt vid projektslut.

När kan vi söka?

En ansökan i form av idéskiss ska lämnas in senast den 15 november 2019 men beslut kommer att fattas löpande allt eftersom de har skickats in till Tillväxtverket. Se mer information om idéskiss under avsnittet ”Hur ansöker vi”. Vi är medvetna om den korta tiden till deadline och vill därför uppmuntra till korta texter.

Vad är viktigt att veta?

Tillväxtverket avser att utlysa totalt ca 10 mkr kronor till de olika projekten. För varje projekt krävs medfinansiering på minst 50 % av totalbudgeten.

Idéskisser som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Observera att tiden för utvecklingsprojekt är begränsat till ca 10 månader och att förlängning av projekttiden inte kommer att vara möjlig. Projektets alla aktiviteter ska vara genomförda under projekttiden och målet för projektet ska vara uppfyllt vid projektslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket, men allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker på egen risk. Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31. Det innebär att alla aktiviteter behöver vara avslutade ca 1 – 2 månader innan projektslut. Ingen förlängning av projekttiden kommer att vara möjlig.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs i tre steg.


Steg 1.
Skicka en idéskiss/förslag till projekt till:
registraturen@tillvaxtverket.se och ange i ämnesraden Idèskiss kompetensförsörjning
Ansvariga handläggare kommer att bereda er idéskiss utifrån givna kriterier. (Se "Hur handläggs och beslutas vår idéskiss?")

Steg 2.
Vi gör en bedömning utifrån hur väl projektidén överensstämmer med utlysningens inriktning, dess relevans och genomförbarhet. Tillväxtverket eftersträvar en bredd på projekten, både avseende projektens upplägg och inriktning. De mest lämpliga projekten går vidare för beredning i form av dialoger.

Steg 3.
När beredningen är klar och om din projektidé har prioriterats ska du registra din projektidé i Min ansökan på Tillväxtverkets webb. De projektidéer som prioriterats är de som kommer att få stöd beviljat.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Efter steg 1, där en idéskiss skickats in, påbörjas beredningen av en handläggare.
Under beredning kommer handläggaren att kontakta respektive sökande. Efter denna första beredning väljs lämpliga projekt ut till en fördjupad beredning i form av dialoger (steg 2). När beredningen är klar och om din projektidé har prioriterats använder du underlaget för att göra en ansökan till Tillväxtverket genom Min ansökan (steg 3). De projektidéer som prioriterats är de som kommer att få stöd beviljat.

Din idéskiss kommer att bedömas utifrån:

 • Projektidéns överensstämmelse med utlysningens inriktning
 • Projektidéns relevans och genomförbarhet

Tillväxtverket eftersträvar en bredd på projekten, både avseende projektens upplägg och inriktning. Det finns tre kategorier av projekt och Tillväxtverket kommer i prioritering att eftersträva en spridning av dessa:

 • Lösa specifik utmaning för den egna regionen
 • Samarbete över gränser
 • Arbetet bidrar till nya metoder, analysarbete eller arbetssätt

Vad kan vårt projekt få stöd för?

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått under projektperioden.
Följande kostnadsslag kan användas:

 • Personalkostnader
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Material och lokaler (observera att i denna utlysning gäller att investeringar inte är en stödberättigande kostnad, som t.ex. datorer, telefoner och annan IT-utrustning)
 • Schablonkostnader (indirekta kostnader)
 • Kostnadsslag i projekt som medfinansieras av EU-medel

Vad ska ansökan innehålla?

Detta ska ingå i idéskissen och bör omfatta max 2 sidor (ingen formell mall finns):

 • Beskriv bakgrund/utmaningar och syftet med projektet
 • Beskriv insats och övergripande vilka aktiviteter ni avser att genomföra
 • Vilka aktörer ni kommer att samarbeta med
 • Beskriv hur denna insats bygger vidare på det grundlggande regionala kompetensförsörjningsarbetet och överensstämmelse med strategiska dokument dvs. regionala utvecklingsstrategier och andra strategier/handlingsplaner
 • Förväntade resultat och effekter av projektet
 • Budget (ange även typ av kostnad) och medfinansiering
 • Kontaktperson

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till det grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete.

 • Tillväxtverkets ”Allmänna villkor för stödPDF” gäller för ansökan och för beviljat belopp.
 • Stödet styrs av förordningen 2003:596 om bidrag för projektverksamhet.
 • Projektägare ska upprätta en särskild projektredovisning i bokföringen som ska omfatta projektets samtliga kostnader och intäkter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet genom webbplats, skrift eller andra medier.

Kontakt

Idéskissen skickas via e-post till registraturen@tillvaxtverket.se och ange i ämnesraden Idèskiss kompetensförsörjning.

Har du frågor, känner dig osäker på om din idé passar in i utlysningen eller om du kan uppfylla de krav som ställs så hör gärna av dig till någon av oss handläggare:

Anita Sandell
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel 08-6816580

Camilla Karlsson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel 08-6819593

Örjan Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel 08-6819380