Tillväxtverket

Sök verksamhets­bidrag för att utveckla affärs­rådgiv­ning till nya företag

Nationellt verksamma organisationer som ger affärsrådgivning till företag kan nu söka bidrag för att samordna och kvalitetssäkra verksamhet som syftar till rådgivning på lika villkor.

Verksamhets­bidrag till företags­rådgivning - sex utlysningar

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens utveckling. En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer som arbetar med företagsrådgivning inom olika områden.

Finansieringsformen bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag. Tillväxtverket vill stärka företagandet i Sverige inom nyföretagande, kooperativ utveckling och studenters entreprenörskap genom verksamhetsbidrag. Under perioden för verksamhetsbidraget vill vi utveckla samarbetet i dialog med denna organisation, för att förstärka arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor. Syftet är att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Dessa fokusområden kan förändras under perioden.

Arbetet ska genomföras enligt intentionerna i vår strategi, Öppna upp! - Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkoröppnas i nytt fönster . Målet med strategin är att alla företag och företagare ska få stöd och rådgivning på lika villkor, oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Verksamhetsbidraget omfattar sex utlysningar:

 1. Utveckla affärsrådgivning till nya företag - denna utlysning
 2. Främja kooperativ utvecklingöppnas i nytt fönster
 3. Främja studenters entreprenörskap
 4. Förnya innovationskontor, inkubatorer och science parksöppnas i nytt fönster
 5. Stärka produktionskompetensen i företagöppnas i nytt fönster
 6. Stärka företags arbete med designöppnas i nytt fönster

Vem kan söka?

Etablerade nationellt verksamma organisationer som i minst två år har gett kostnadsfri individuell affärsrådgivning till personer som vill starta och driva företag – i egen regi eller via en annan part.

Affärsrådgivning ska ha genomförts i minst 18 av Sveriges 21 regioner.

För vad kan vi söka?

Verksamhetsbidrag ska användas för att samordna och kvalitetssäkra metoder och rådgivarstöd. Utvecklingsarbetet ska leda till att alla som vill starta och driva företag får rådgivning på lika villkor, det vill säga oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en uppföljningsplan men i ansökan behöver ni ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget.

Verksamheten ska genomföras under perioden 2020 - 2022. 

När kan vi söka?

Skicka in din ansökan under perioden 2019-08-20 – 2019-09-20.  Den ansökningsblankett som ska användas kommer att finnas tillgänglig påTillväxtverkets webbplats från och med 2019-08-20.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Den som söker ska:

 • ha väl utvecklade metoder för affärsrådgivning,
 • ha specifik kompetens om företagsformer och förutsättningar för de som vill starta företag,
 • ha hög kompetens inom området och stor erfarenhet av att ge de råd och den information som behövs inför, under och efter start av företag,
 • ha en samlande nationell kunskaps-och utvecklingsroll för den egna organisationen inom nyföretagandet,
 • säkerställa att det finns rådgivning ur såväl ett jämställds- som mångfaldsperspektiv och oberoende av företagarens bakgrund och val av juridisk form eller bransch,
 • ha god kännedom om målgruppen och tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå ut till målgruppen.

Generella villkor för verksamhetsbidrag

 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (så kallad verksamhetslogik),
 • visa att organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat,
 • bedriva den verksamheten som bidrag söks för med viss regelbundenhet under hela verksamhetsåret,
 • bedriva verksamhet som är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den,
 • ha mandat att företräda eventuella regionala/lokala enheter inom organisationen som berörs av ansökan i kontakterna med Tillväxtverket,
 • kunna visa att bidraget endast används för att finansiera det som bidraget är avsett för.

Den som söker ska vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare

Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av detta beslut.

Regler kring konkurrens

Grundregeln är att verksamhetsbidrag inte beviljas till en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Den som söker ska därför visa att verksamheten saknar förutsättningar att ge affärsmässiga intäkter och att den i väsentligt avseende saknar motsvarighet bland vinstdrivande aktörer på marknaden.

Om en verksamhet bedöms vara konkurrensutsatt i viss utsträckning kan verksamhetsbidrag ändå beviljas, om otillbörlig påverkan på konkurrensen kan uteslutas. Tillväxtverket kan då villkora beslutet i enlighet med gällande regelverk inom EU, främst bestämmelserna om stöd för genomförande av tjänst (så kallat allmänt ekonomiskt intresse).

Ta del av villkor för verksamhetsbidrag

De grundläggande villkor som organisationen ska uppfylla om verksamhetsbidrag beviljas är samlade i ”Villkor för verksamhetsbidrag”. Ta del av villkoren innan ni ansöker.

Villkor för verksamhetsbidrag (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ser samverkan med Tillväxtverket ut?

Verksamhetsbidrag är en finansieringsform som bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Därmed kan det i vissa perioder behövas en tätare dialog och i andra perioder mer sällan, räkna med minst två till fyra dialogmöten per år. Dels för att följa upp verksamheten, föra samtal om gemensamma frågor och se över eventuella förändringar i genomförandet.

I samband med dialogmötena ska ni lämna skriftliga lägesrapporter med information som är relevant för uppföljning och utvärdering. Delrapporter med samma typ av information lämnas efter varje verksamhetsår. Verksamheten ska slutrapporteras den sista juni 2023.

Tillväxtverket ska även få information om, och ges möjlighet att delta i, seminarier, workshops och andra aktiviteter som organisationen arrangerar.

Se även ”Villkor för verksamhetsbidrag” under rubriken ”Vilka krav ställs?”

För hur lång period kan vi söka verksamhetsbidrag?

 Denna utlysning av verksamhetsbidrag gäller för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31

Hur mycket kan vårt projekt få i verksamhetsbidrag?

Totalt 9 miljoner kronor är avsatt till utlysningen av verksamhetsbidraget för att utveckla affärsrådgivning till nya företag under perioden 2020-2022, under förutsättning att regeringen avsätter nödvändiga medel. Finansieringen kan fördelas till högst en sökande.

Hur ansöker vi?

Gör ansökan på den särskilda blankett som kommer att vara tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats från och med den 2019-08-20.

Ansökan ska lämnas in senast 2019-09-20, senast denna dag ska ansökan ha kommit in till Tillväxtverket digitalt. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

Ansökan skickas med e-post till projektmedel@tillvaxtverket.se

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Bedömning görs av den beskrivning av insatser och aktiviteter som ni planerar att genomföra.

Bedömning görs av hur ni planerar att involvera Öppna-uppstrategins intentioner i ert arbete.

Vi prioriterar sökande som har en tydlig och genomarbetad organisation för den samverkan som den samordnande aktören ansvarar för.  Se rubriken ”Vilka krav ställs?

Vid behov av ytterligare prioritering mellan ansökningar som uppfyller alla krav, så har organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2017-2019 förtur. Detta för att främja långsiktighet i arbetet.

Beslut om bidrag fattas senast 2019-10-31.

Kontakt

Antonio Tolj

Telefon: 08-681 6599

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se