Tillväxtverket

Sök verksamhets­bidrag för att stärka företags arbete med design

Nationellt verksamma organisationer som stärker företags arbete med design kan söka verksamhetsbidrag för denna verksamhet.

Verksamhets­bidrag till företags­rådgivning - sex utlysningar

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens utveckling. En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer som arbetar med företagsrådgivning inom olika områden.

Finansieringsformen bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag. Tillväxtverket vill stärka företagandet i Sverige inom nyföretagande, kooperativ utveckling och studenters entreprenörskap genom verksamhetsbidrag. Under perioden för verksamhetsbidraget vill vi utveckla samarbetet i dialog med denna organisation, för att förstärka arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor. Syftet är att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Dessa fokusområden kan förändras under perioden.

Arbetet ska genomföras enligt intentionerna i vår strategi, Öppna upp! - Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkoröppnas i nytt fönster . Målet med strategin är att alla företag och företagare ska få stöd och rådgivning på lika villkor, oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Verksamhetsbidraget omfattar sex utlysningar:

 1. Utveckla affärsrådgivning till nya företagöppnas i nytt fönster
 2. Främja kooperativ utvecklingöppnas i nytt fönster
 3. Främja studenters entreprenörskapöppnas i nytt fönster
 4. Förnya innovationskontor, inkubatorer och science parks
 5. Stärka produktionskompetensen i företagöppnas i nytt fönster
 6. Stärka företags arbete med design - denna utlysning

Vem kan söka?

Etablerade nationellt verksamma organisationer som i minst 2 år stärkt företag arbete med design – i egen regi eller via annan part.

Verksamheten ska rikta sig till små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential och till relevanta aktörer inom området.

Aktiviteter ska ha genomförts i minst fyra län.

För vad kan vi söka?

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Att förbättra möjligheterna för företag att växa är en viktig del av vårt arbete.

Design bidrar till förnyelse och innovation i växande företag. Många mindre företag har begränsade kunskaper om designprocesser. Här finns med andra ord en utvecklingspotential.

Användarcentrerad designmetodik kan stötta och integreras i företagens utveckling av nya varor och tjänster och för att stötta förändringar i ledarskap och organisation. För att öka företagens grundläggande kunskap om och efterfrågan av design, behöver också olika företagsfrämjande aktörer öka sina kunskaper om design. 

Denna utlysning syftar till att stärka en nationellt verksam organisation som både stöttar företags arbete med design och samarbetet med olika företagsfrämjande aktörer för att öka kunskapen och användandet av design och designprocesser.

Arbetet ska utgå ifrån för verksamheten relevanta delar i Öppna upp!  Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkorlänk till annan webbplats där syftet är att företagare får råd på lika villkor - det vill säga oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.  

Ni kan söka bidrag för verksamhet som syftar till att stärka arbetet med design för varor och tjänster i företag.

Verksamheten ska stärka företags möjlighet att utveckla strategier och affärsmodeller för design. Den löpande verksamheten ska erbjuda utbildning, rådgivning och andra kompetenshöjande insatser.

Verksamheten ska utgå ifrån företagens behov och en definierad utmaning för företagen. Insatserna ska särskilt riktas mot små företag med utvecklings- och tillväxtpotential och relevanta aktörer inom området.

Verksamheten ska komplettera insatser från andra aktörer.  Samarbeten med andra organisationer som stödjer innovation och affärsutveckling i små och medelstora företag ska vara en långsiktig strategi.

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en uppföljningsplan men i ansökan behöver ni ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget.

Insatserna ska genomföras 2020 - 2022. 

När kan vi söka?

Skicka in din ansökan under perioden 2019-08-20 – 2019-09-20.  Den ansökningsblankett som ska användas kommer att finnas tillgänglig påTillväxtverkets webbplats från och med 2019-08-20.

Vad är viktigt att veta?

 Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Den som söker ska:

 • ha hög kompetens inom området och stor erfarenhet av att ge de råd och den information som behövs inför, under och efter start av kooperativa företag och andra företag inom den sociala ekonomin.
 • ha hög kompetens inom området och stor erfarenhet av att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov, med inriktning på företagande.

Den samordnade aktören ska:

 • ha mandat att företräda de bidragsmottagande organisationerna i dialogen med Tillväxtverket samt att samordna ansökan, genomförande och rapportering,
 • ha mandat att utveckla nya gemensamma metoder som kan användas i rådgivningsarbetet till företag och arbetet för lokal och regional utveckling samt samordna verksamheten nationellt.

Verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling styrs av följande regelverk:

 • Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.
 • Tillväxtverkets föreskrift TVFS 2016:3 (pdf)
 • Villkor för verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling. (pdf)

Ta del av dessa regelverk innan ansökan.

Generella krav för verksamhetsbidrag

Den som söker ska:

 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (så kallad verksamhetslogik),
 • visa att organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat,
 • bedriva den verksamheten som bidrag söks för med viss regelbundenhet under hela verksamhetsåret,
 • bedriva verksamhet som är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den,
 • kunna visa att bidraget endast används för att finansiera det som bidraget är avsett för.

Den som söker ska vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare
 • Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av detta beslut.

Regler kring konkurrens

Grundregeln är att verksamhetsbidrag inte beviljas till en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Den som söker ska därför visa att verksamheten saknar förutsättningar att ge affärsmässiga intäkter och att den i väsentligt avseende saknar motsvarighet bland vinstdrivande aktörer på marknaden.Om en verksamhet bedöms vara konkurrensutsatt i viss utsträckning kan verksamhetsbidrag ändå beviljas, om otillbörlig påverkan på konkurrensen kan uteslutas. Tillväxtverket kan då villkora beslutet i enlighet med gällande regelverk inom EU, främst bestämmelserna om stöd för genomförande av tjänst (så kallat allmänt ekonomiskt intresse).

Hur ser samverkan med Tillväxtverket ut?

Verksamhetsbidrag är en finansieringsform som bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.Därmed kan det i vissa perioder behövas en tätare dialog och i andra perioder mer sällan, räkna med minst två till fyra dialogmöten per år. Dels för att följa upp verksamheten, föra samtal om gemensamma frågor och se över eventuella förändringar i genomförandet.I samband med dialogmötena ska ni lämna skriftliga lägesrapporter med information som är relevant för uppföljning och utvärdering. Delrapporter med samma typ av information lämnas efter varje verksamhetsår. Verksamheten ska slutrapporteras den sista juni 2023.Tillväxtverket ska även få information om, och ges möjlighet att delta i, seminarier, workshops och andra aktiviteter som organisationen arrangerar.

Se även "Villkor för verksamhetsbidrag" under rubriken ”Vilka krav ställs?”

Villkor för verksamhetsbidrag (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För hur lång period kan vi söka verksamhetsbidrag?

Denna utlysning av verksamhetsbidrag gäller för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31

Hur mycket kan vi få i verksamhetsbidrag?

Totalt 18 miljoner kronor (6 miljoner kronor per år) är avsatt till utlysningen under 2020-2022, under förutsättning att regeringen avsätter nödvändiga medel. Medlen kan fördelas till en eller flera sökande.

Medfinansiering från annan offentlig och/eller privata aktör är ett krav.

Hur ansöker vi?

Gör ansökan på den särskilda blankett som kommer att vara tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats från och med den 2019-08-20.

Ansökan ska lämnas in senast 2019-09-20, senast denna dag ska ansökan ha kommit in till Tillväxtverket digitalt. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

Ansökan skickas med e-post till projektmedel@tillvaxtverket.se

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Bedömning görs av den beskrivning av insatser och aktiviteter som ni planerar att genomföra.

Bedömning görs av hur ni planerar att involvera Öppna-uppstrategins intentioner i ert arbete.

Vi prioriterar sökande som har en tydlig och genomarbetad organisation för den samverkan som den samordnande aktören ansvarar för.  Se rubriken ”Vilka krav ställs?

Vid behov av ytterligare prioritering mellan ansökningar som uppfyller alla krav, så har organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2017-2019 förtur. Detta för att främja långsiktighet i arbetet.

Beslut om bidrag fattas senast 2019-10-31

Kontakt

Karin Östberg

Telefon: 08 681 66 20

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se