Tillväxtverket

Sök verksamhets­bidrag för att främja studenters entreprenör­skap

Organisationer som främjar entreprenörskap hos studenter på svenska lärosäten kan söka verksamhetsbidrag för att bidra till att studenter får testa och utveckla sina entreprenöriella färdigheter. Detta kan ge såväl fler nya företag som fler entreprenöriella individer i befintliga företag och organisationer.

Verksamhets­bidrag till företags­rådgivning - sex utlysningar

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens utveckling. En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer som arbetar med företagsrådgivning inom olika områden.

Finansieringsformen bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag. Tillväxtverket vill stärka företagandet i Sverige inom nyföretagande, kooperativ utveckling och studenters entreprenörskap genom verksamhetsbidrag. Under perioden för verksamhetsbidraget vill vi utveckla samarbetet i dialog med denna organisation, för att förstärka arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor. Syftet är att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Dessa fokusområden kan förändras under perioden.

Arbetet ska genomföras enligt intentionerna i vår strategi, Öppna upp! - Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkoröppnas i nytt fönster . Målet med strategin är att alla företag och företagare ska få stöd och rådgivning på lika villkor, oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Verksamhetsbidraget omfattar sex utlysningar:

 1. Utveckla affärsrådgivning till nya företag
 2. Främja kooperativ utvecklingöppnas i nytt fönster
 3. Främja studenters entreprenörskap - denna utlysning
 4. Förnya innovationskontor, inkubatorer och science parksöppnas i nytt fönster
 5. Stärka produktionskompetensen i företagöppnas i nytt fönster
 6. Stärka företags arbete med designöppnas i nytt fönster

Vem kan söka?

Etablerade nationellt eller regionalt verksamma organisationer som i minst två år har främjat entreprenörskap hos studenter på svenska lärosäten – i egen regi eller via annan part i minst fyra län. Med lärosäten menar vi universitet och högskolor.

Verksamheten ska komplettera insatser från andra aktörer främst lärosätenas övriga arbete med entreprenörskap för studenterna ett bra sätt.

Organisationen ska ha ett löpande utvecklingsarbete, som syftar till att alla studenter möts på lika villkor – oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

För vad kan vi söka?

Ni kan söka verksamhetsbidrag för ordinarie verksamhet som syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla entreprenöriella färdigheter och öka kunskapen om företagande, samt för nationell samordning för att kvalitetssäkra och utveckla metoder.

Den löpande verksamheten ska erbjuda rådgivning, coachning, kontaktnät och guidning i innovationsstödsystemet.

Vi ser gärna sökande som har fokus i olika delar av idéutvecklingsprocessen (stimulera, utveckla och kommersialisera).

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en uppföljningsplan men i ansökan behöver ni ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget.

När kan vi söka?

Skicka in din ansökan under perioden 2019-08-20 – 2019-09-20.  Den ansökningsblankett som ska användas kommer att finnas tillgänglig påTillväxtverkets webbplats från och med 2019-08-20.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Specifika krav för denna utlysning

Den som söker ska:

 • ha specifik dokumenterad kunskap i arbete att främja studenters entreprenörskap.
 • ge studenter möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor.
 • ge studenter en kanal in i främjandesystemet från tidiga skeden.
 • ge studenter på svenska lärosäten möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken genom idéutveckling och kommersialisering.
 • bidra till ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv.
 • bidra till ökad integrering av entreprenörskap i högskoleutbildningar.
 • komplettera det företagsfrämjande systemet nationellt och regionalt med ett anpassat erbjudande till målgruppen studenter.

Den samordnade aktören för regionalt verksamma organisationer ska:

 • ha mandat att företräda de som söker i dialogen med Tillväxtverket samt att samordna ansökan, genomförande och rapportering.
 • ha mandat att utveckla nya gemensamma metoder etc. som kan användas i arbetet.

Generella krav för verksamhetsbidrag

Den som söker ska

 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter (så kallad verksamhetslogik).
 • visa att organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat.
 • bedriva den verksamheten som bidrag söks för med viss regelbundenhet under hela verksamhetsåret.
 • bedriva verksamhet som är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den.
 • kunna visa att bidraget endast används för att finansiera det som bidraget är avsett för.

Den som söker ska vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare

Regionalt verksamma organisationer ska ha en etablerad samordnande aktör som kan företräda organisationen i kontakterna med Tillväxtverket.Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av detta beslut.

Regler kring konkurrens

Grundregeln är att verksamhetsbidrag inte beviljas till en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Den som söker ska därför visa att verksamheten saknar förutsättningar att ge affärsmässiga intäkter och att den i väsentligt avseende saknar motsvarighet bland vinstdrivande aktörer på marknaden.

Om en verksamhet bedöms vara konkurrensutsatt i viss utsträckning kan verksamhetsbidrag ändå beviljas, om otillbörlig påverkan på konkurrensen kan uteslutas. Tillväxtverket kan då villkora beslutet i enlighet med gällande regelverk inom EU, främst bestämmelserna om stöd för genomförande av tjänst (så kallat allmänt ekonomiskt intresse).

Ta del av villkor för verksamhetsbidrag

 • De grundläggande villkor som organisationen ska uppfylla om verksamhetsbidrag beviljas är samlade i ”Villkor för verksamhetsbidrag”. Ta del av villkoren innan ni ansöker.

Ta del av villkor för verksamhetsbidrag (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ser samverkan med Tillväxtverket ut?

Verksamhetsbidrag är en finansieringsform som bygger på långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Därmed kan det i vissa perioder behövas en tätare dialog och i andra perioder mer sällan, räkna med minst två till fyra dialogmöten per år. Dels för att följa upp verksamheten, föra samtal om gemensamma frågor och se över eventuella förändringar i genomförandet.

Personer från organisationer som får verksamhetsbidrag ska delta i samverkansinitiativ Tillväxtverket ser som relevanta kopplat till området, så som utbildningar och studieresor med syfte att utveckla gemensamt lärande och samarbeten.  

I samband med dialogmötena ska ni lämna skriftliga lägesrapporter med information som är relevant för uppföljning och utvärdering. Delrapporter med samma typ av information lämnas efter varje verksamhetsår. Verksamheten ska slutrapporteras den sista juni 2023.

Tillväxtverket ska även få information om, och ges möjlighet att delta i, seminarier, workshops och andra aktiviteter som organisationen arrangerar.   

Se även "Villkor för verksamhetsbidrag" under rubriken ”Vilka krav ställs?”

Ta del av villkor för verksamhetsbidrag (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För hur lång period kan vi söka verksamhetsbidrag?

 Denna utlysning av verksamhetsbidrag gäller för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Hur mycket kan vi få i verksamhetsbidrag?

Totalt 15 miljoner kronor är avsatt till utlysningen under 2020-2022, under förutsättning att regeringen avsätter nödvändiga medel.

Vi kommer att eftersträva att bevilja bidrag så att alla delar i idéutvecklingsprocessen (stimulera, utveckla och kommersialisera) är representerad i det slutliga urvalet.

Medfinansiering från annan offentlig och/eller privata aktör är ett krav.

Hur ansöker vi?

Gör ansökan på den särskilda blankett som kommer att vara tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats från och med den 2019-08-20.

Ansökan ska lämnas in senast 2019-09-20, senast denna dag ska ansökan ha kommit in till Tillväxtverket digitalt. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

Ansökan skickas med e-post till projektmedel@tillvaxtverket.se

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan.

Handläggare på Tillväxtverket kommer att kontakta alla sökande under handläggningen.

Er ansökan kommer att bedömas utifrån de specifika och generella krav som ställs.

Vi kommer att eftersträva att bevilja bidrag för verksamheter som är välförankrade vid lärosäten  och att alla delar i idéutvecklingsprocessen (stimulera, utveckla och kommersialisera) är representerad i det slutliga urvalet.

Vid behov av ytterligare prioritering mellan ansökningar som uppfyller alla krav, så har organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2017-2019 förtur. Detta för att främja långsiktighet i arbetet.

Beslut om bidrag fattas senast 2019-10-31.

Kontakt

Anna Manhem Laurin

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 93 03