Tillväxtverket

Affärsutveckling i företag som drivs av utrikes födda kvinnor

Företagsfrämjare och rådgivarorganisationer i fyra utvalda län, Norrbotten, Gävleborg, Stockholm och Skåne kan nu söka finansiering för att genomföra regionala pilotprojekt. Pilotprojekten ska utveckla och erbjuda affärsutvecklingsinsatser för företag som drivs av utrikes födda kvinnor. De företag som deltar i projekten ska ha en vilja att växa.

Företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor potential. Samtidigt tar de inte del av stöd, som till exempel finansiering, i samma utsträckning som andra företagare. Affärsutveckling för dessa företag kan bidra till regional utveckling och ökad konkurrenskraft. Bland annat visar studier att utrikes födda kvinnor som driver företag har en stor vilja att växa och i hög grad anställer allt fler. En mångfald av företag och företagare bidrar till tillväxt.

Tillväxtverket planerar att finansiera fyra-fem pilotprojekt med inriktning mot affärsutveckling. Projektet kommer att drivs som en del av regeringsuppdraget Att främja utrikes födda kvinnors företagande.

Mer om våra insatser för utrikes födda

Läs mer om våra uppdrag för utrikes födda och företagande.

Läs artikeln och ta del av statistiken: Utrikes födda kvinnor - en resurs som kan nyttjas mer.

Läs artikeln: Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler.öppnas i nytt fönster

Läs artikeln: Mångfald ökar tillväxtviljan.

Vem kan söka?

Geografisk avgränsning 

Aktörer i fyra utvalda län kan söka finansering för projekten: Norrbotten, Gävleborg, Stockholm och Skåne. Vi bedömer att dessa fyra län har:

 • Ett tillräckligt underlag i målgruppen,. det vills säga att det finns en tilräcklig mängd företag som drivs av utrikes födda kvinnor i länet.
 • Och/ eller en regional kompetens inom mångfald och jämställdhet.

Detta menar vi, är viktiga förutsättningar för att få god effekt av projekten. Länen har olika förutsättningar vilket kommer bidra till kunskapsutveckling och utbyte mellan projekten.

Vi söker projektägare med god genomförandekapacitet som når ut

Tillväxtverket söker projektägare som har god genomförande­kapacitet och goda förutsättningar att nå ut till företag som drivs av utrikes födda kvinnor. Projekten får gärna genomföras i samverkan mellan flera olika aktörer.

Din organisation arbetar med att främja företagande till exempel som rådgivare, ideell förening, kommun, inkubator, högskola, universitet eller liknande.

Bygg vidare på tidigare verksamhet

Ett krav är att din organisation redan idag genomför affärsutvecklingsinsatser. Vi ser gärna att projektet bygger vidare på en existerande verksamhet för att ta vara på, vidareutveckla och sprida framgångsrika metoder för affärsrådgivning. En viktig faktor är också möjligheten och förmågan att arbeta långsiktigt med målgruppen efter projektens slut. En förutsättning för projektet är att det är marknadskompletterande till sin karaktär och inte överlappar kommersiellt utbud av affärsutvecklingstjänster

Endast jurididiska personer kan söka

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter. Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Du kan söka medel för att genomföra regionala pilotprojekt i fyra utvalda län Norrbotten, Gävleborg, Stockholm och Skåne. Projekten ska utveckla och sprida befintlig affärsrådgivning för att främja tillväxten i företag som drivs av utrikes födda kvinnor. Insatserna ska baseras på regionala behov och förutsättningar.

Tillväxtverket har tagit fram kunskapsunderlag som ska användas som en grund i utformningen av insatserna. Projekten kan ha olika inriktning beroende på hur de regionala behoven och förutsättningarna ser ut.

Du kan göra avgränsningar i ditt projekt när det gäller typ av företag, storlek, näringsgren och typ av affärsrådgivning. 

Vi ser gärna att projekten bygger på existerande verksamheter för att ta vara på, vidareutveckla och sprida framgångsrika metoder för affärsrådgivning. En viktig faktor är också möjligheten och förmågan att arbeta långsiktigt med målgruppen efter projektens slut. Insatserna ska komma målgruppen till del under hela projekt­tiden. Förstudier kommer inte att beviljas medel.

Exempel på insatser som kan genomföras är

 • Affärsrådgivning för företag som drivs av utrikes födda kvinnor.
 • Utveckla och anpassa stöd och rådgivning i nära samarbete med målgruppen.
 • Utveckla nätverk och samverkan för att bättre nå ut till målgruppen med befintligt stöd.
 • Vidareutveckla och skala upp beprövade metoder för affärsutveckling

Finansiering kan täcka kostnader för 

 • Personal som arbetar i projektet, egen och hos samverkanspart.
 • Konsulttjänster.
 • Resor.
 • Konferenser och möten.
 • Spridning av information och resultat.
 • Deltagande i erfarenhetsträffar som Tillväxtverket kallar till.

Förväntade resultat för bidragande aktörer, främjare eller organisationer

 • Framgångsrika metoder och arbetssätt för effektiv affärsrådgivning till utrikes födda kvinnor som driver företag vidareutvecklas.
 • Utvecklade metoder och arbetssätt implementeras i ordinarie verksamhet.
 • Projektägarna anpassar målgruppen och arbetar hållbart, långsiktigt och inkluderande.
 • Projektägarna ökar sin kunskap om målgruppens behov, förutsättningar och potential.
 • Att modeller som tas fram under projkettiden pakteteras och sprids till andra aktörer

Förväntade resultat för deltagande företag i projekteten

 • Deltagande företag i projektet stärker sin förmåga att driva och utveckla sina företag.
 • Att fler i målgruppen tar del av affärsutvecklingsstöd i länet.

Syfte

Satsningen ska finansiera projekt som på längre sikt bidrar till:

 • Regional utveckling och ökad konkurrenskraft.
 • Utveckling av företagsfrämjande systemet i regionen.
 • Utveckling av företag i målgruppen som ingår i satsningen.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen mellan 20 juni och 1 oktober. Tillväxtverket planerar att fatta beslut i slutet av oktober.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Detta är en liten satsning och Tillväxtverket planerar att finansiera fyra-fem projekt i fyra län.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under Handbok för nationella projektmedel, avsnittet planera.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast 1 november. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Projekt kan pågå till och med oktober 2021. Slutrapport och sista ansökan om utbetalning ska lämnas senast 29 oktober 2021.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Stödet styrs av regeringsuppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande (N2018/00213/FF).

Allmäna villkor

Länk till Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet. Läs under rubriken Ansök om stöd för nationell finansiering.

Handbok för nationella projektmedel

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Försumbart stöd

Med hänsyn till att ett av de resultat som förväntas är att pilotprojekten genomför affärsutvecklingsinsatser som stärker utrikes födda kvinnors förmåga att driva och utveckla sina företag så förutses att EU:s regelverk om så kallat försumbart stöd (de minimis) kommer att tillämpas. För insatser som direkt gynnar företag kommer Tillväxtverket därmed besluta om stöd i enlighet med 13 § i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Sökande ska informera sig och kunna förhålla sig till regelverket i projektförberedelserna och i ansökan bör särskilt specificeras vilka medel som budgeteras för sådana insatser.

Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker att företagen kan anses vara stödberättigade. Informations- och kontrollförfarande sker med hjälp av intyg som projektägare och deltagande företag fyller i. Projektägaren ansvarar för att samla in och vidarebefordra intygen till Tillväxtverket innan berörda projektinsatser genomförs.

Mer om försumbart stöd (de minimis)öppnas i nytt fönster

Kostnadsslag och förskott:

Följande kostnadsslag kan användas inom projektet:

 • Personal
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Investeringar
 • Material och lokaler
 • Schablonkostnader
 • Projektintäkter, Bidrag i annat än pengar.

Förskott kan beviljas med maximalt 400 000kr.

Delfinansiering

Tillväxtverket kan finansiera projektet med högst 80%. Resterande minst 20% kan bestå i kontant medfinansiering av projektägaren alternativt kontant medfinansiering eller bidrag i annat än pengar från extern part.

Samverkan

Det är möjligt att genomföra projektet som ett samverkansprojekt. Här finns informationen om samverkansprojekt, inklusive mall för samverkansavtal som projektet måste fylla i och bifoga ansökan.

Erfarenhetsutbyte - ett krav

Det är ett krav för beviljade projekt att delta i erfarenhets- och kunskapsträffar. Dessa kommer genomföras en gång per kvartal under projekttiden, den första under november 2019 och den sista i september 2021. Varje beviljat projekt ansvarar också för att genomföra en träff i sitt län, gärna tillsammans med regionala samarbetsparter. Kostnader för deltagande i och arrangerandet av dessa träffar är stödberättigade.

Rapportering

Tillväxtverket ställer krav på rapportering av resultat inom samtliga beviljade projekt. Projekten ska i samband med lägesrapport redovisa antalet deltagande företag i insatser, samt uppgifter om typ av företag, bransch, storlek m.m.

Deltagaruppgifter

Det är också ett krav att projekt samlar in vissa deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning. Insamling av deltagaruppgifter avser bland annat uppgifter för Tillväxtverkets mångfaldsuppföljning. Utöver detta ska stödmottagaren rapportera in uppgifter så att Tillväxtverket kan mäta effekter som uppstår på kort sikt, i form av ökad förmåga samt kundnöjdhet, hos målgruppen för insatsen.

Engagemang och transparens

Inom denna utlysning ställs också krav på projekten att det ska finnas ett stort engagemang för att ingå som ett av fyra-fem pilotprojekt, samt en stor transparens för att dela med sig av erfarenheter, arbetssätt, framgångsfaktorer och hinder mellan projekten. Kunskap och metoder som tas fram under projekttiden ska paketeras och spridas till andra. Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan pågå mellan november 2019 och oktober 2021. Sista datum för slutrapport och slutlig ansökan om utbetalning ska senast lämnas in 29 oktober 2021.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket har ca 16 miljoner kronor till förfogande och avser att finansiera fyra-fem projekt i fyra olika län. 20 % medfinansiering krävs.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för nationella projektmedel på sidan När och hur kan ni ansöka.

I er ansökan ska det framgå:

 • Vad ni har gjort för lokal behovsanalys. Lokala förutsättningar, behov och utmaningar ska tydligt ligga till grund för planerade insatser.
 • Vad ni har gjort för lokal behovsanalys.
 • Beskrivning av befintlig rådgivningsmodell samt hur den skall anpassas för att användas till målgruppen.
 • Hur ser främjandesystemet ut i regionen och hur kommer denna satsning samverka med befintliga aktörer?
 • Finns det redan aktiva insatser i regionen för utrikes födda kvinnor?
 • Hur kommer resultaten implementeras i organisationen efter projektet slut?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Den geografiska spridningen är en viktig bedömningsgrund och ansökan kommer därför att bedömas i konkurrens med andra inom samma län.

Er ansökan kommer att bedömas enligt följande kriterier på en skala 1-3:

 • Insatsens förmåga att planera, genomföra och nå ut till målgruppen utrikes födda kvinnor som driver företag.
 • Insatsens metoder och modeller för affärsutveckling av de aktuella företagen.
 • Bedömning av insatsens möjligheter att uppnå satta mål.
 • Hur väl insatsen leder till att fler utrikes födda kvinnor kan utveckla sina företag.
 • Hur väl insatserna leder till ett lärande inom genomförande organisation.
 • Sökandes genomförandekapacitet.

Beslut bereds av en bedömningsgrupp.

Informationsträffar

Region Gävleborg

Datum och tid: 19 september kl 13.00 – 15.00
Plats: Tillväxtverket Gävle, Drottninggatan 9. Det kommer att finnas möjlighet att delta på länk.
Kontaktperson: Ida Asp, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Region Norrbotten

Datum och tid: 19 september kl 9.00 – 11.00
Plats: Meddelas senare. Det kommer att finnas möjlighet att delta på länk.
Kontaktperson: Monica Lejon, fornamn.efternamn@norrbotten.se

Region Skåne

Datum och tid: 28 augusti, kl 13.00 - 15.00
Plats: Tillväxtverket, Östra promenaden 3. Det kommer att finnas möjlighet att delta på länk.
Kontaktperson:

Region Stockholm

Datum och tid: 26 augusti, kl 14.00 - 16.00
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5
Kontaktperson: Nina Dahlman, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tillväxtverket

Nina Dahlman
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 95

Ida Asp
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 92 61