Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysning 2019:3 Förstudier

EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2019:3 för ansökningar om förstudiemedel.

Smart och Hållbar tillväxt för alla – Östra Mellansverige

Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medel­stora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Programmet har tre insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Läs mer om programmet Östra Mellansverige.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan exempelvis vara universitet och högskolor, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka.

Organisationen bör vara en aktör som är beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet vidare efter avslutat projekt och att integrera arbetet i det regionala tillväxtarbetet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna genomföra en insats.

Er förstudie ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

 • Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Insatsområde 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Insatsområde 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Mer information om vad ni kan söka stöd för inom respektive insatsområde finns i våra programdokument.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten.

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Östra Mellansverige

Lägg om möjligt in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förstudien bör vara förankrad hos regionalt utvecklingsansvariga landsting, oavsett om ni söker medfinansiering där eller inte.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången öppnar 13 juni 2019 och ansökningar tas emot löpande. Sista dag för ansökan är 13 september 2019, kl. 23.59

Prioritering kan ske vid tre tillfällen:

 • 11 oktober 2019.
 • 15 november 2019.
 • 13 december 2019.

Första dag för projektstart: Tidigast det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket. Om en ansökan kommer in efter kl. 23.59 sista ansökningsdag kommer den att avslås.

14 augusti klockan 10.00 - 13.00 bjuder vi in er som planerar en ansökan till Tillväxtverkets kontor i Örebro. Då har ni möjlighet att få fördjupad information, ställa frågor samt diskutera er kommande ansökan med en handläggare. Meddela senast 9 augusti oss via mejl till ostramellansverige@tillvaxtverket.se om ni vill delta.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om er förstudie beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.

Från och med augusti 2019 ska förstudier kostnadsredovisas enligt en ny modell som kallas klumpsumma. Det påverkar bland annat hur ni ska fylla i Min ansökan. Läs noga det som handlar om förstudier och klumpsumma i den nya version av Handbok för EU-projekt som Tillväxtverket kommer att publicera via www.tillvaxtverket.se under juli.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten. Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Förstudien ska resultera i ett underlag med en bedömning av huruvida ett större genomförandeprojekt bör genomföras samt en utförlig beskrivning av hur processen i förstudien har sett ut och vilka metoder som använts. Exempelvis antalet respondenter, vilka aktörer som varit involverade, eventuella intervjufrågor etcetera. Planeras ett genomförandeprojekt ska det nu finnas en grund för en tydlig förändringslogik.

Vad ska en förstudie innehålla?

Idén till förstudien ska vara formulerad i ansökan om förstudie och ska innehålla följande som framgår av externa handboken:

Bakgrund, redogör för:

 • Vad ni vill utveckla eller lösa i ett kommande genomförandeprojekt och behovet av att göra detta.
 • Varför en förstudie behövs för detta.
 • Hur de horisontella kriterierna integreras i förstudiearbetet, för att underlätta genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

Omvärld och samverkan, redogör för:

 • Tidigare projekt inom området som ni känner till.
 • Nuvarande och potentiella samarbetspartner.

Koppling till det regionala näringslivet, redogör för:

 • Vilka typer av företag/branscher som skulle kunna vara intresserade av ett genomförandeprojekt.
 • Hur näringslivet kommer att involveras i förstudien.

EU:s strategi för Östersjöstrategin, redogör för:

 • Om ni i förstudien kommer att undersöka möjligheterna att genomföra det kommande genomförandeprojektet som ett Östersjöstrategiprojekt.

Mål, redogör för:

 • Vilka frågeställningar ni vill besvara i förstudien.
 • Era idéer om vad ni önskar uppnå i ett genomförandeprojekt.

Målgrupp, redogör för:

 • Vem eller vilka som är mottagare av förstudien.
 • Tänkt målgrupp för ett genomförandeprojekt.

Förväntat resultat, redogör för:

 • Några alternativa utfall av förstudien och hur ni då går vidare med dessa.

Projektorganisation

 • Var och en av följande funktioners roller och ansvar samt om de ska bemannas genom nyanställning, redan anställd eller konsult:
  projektledning, ekonomi, administration.
 • Andra funktioner i projektet och respektive funktions roll och ansvar
  den kompetens och de resurser som finns för att sköta inköp och göra upphandlingar.
 • Om ni inte har rekryterat personal till förstudien: beskriv er tidsplan för rekrytering och hur ni avser att rekrytera.

Arbetssätt, redogör för:

 • Hur förstudien kommer att genomföras.
 • Hur ni ska sprida resultaten.

Aktiviteter, redogör för:

 • Beskriv aktiviteterna som kommer genomföras. Obligatoriska aktiviteter som ska vara med är kommunikation och resultatspridning.

Budget

 • Kostnaderna i projektet ska vara detaljerat beskrivna i en budget.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Förstudier kan som längst pågå sex månader med tillägg för tre månaders avslutsarbete, totalt nio månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 % i medfinansiering och maximalt 400 000kr genom Regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av andra offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd. Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss som ansvarar för programmet Östra Mellansverige. Det går också bra att skicka e-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se.