Tillväxtverket
eu-logotyp

Smart och Hållbar tillväxt för alla – Östra Mellansverige

EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2019:4 för insatser som bidrar till smart och hållbar tillväxt.

Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medel­stora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Programmet har tre insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Läs mer om programmet Östra Mellansverige.

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan exempelvis vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Organisationen bör vara en aktör som är beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet vidare efter avslutat projekt och att integrera arbetet i det regionala tillväxtarbetet.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

 • Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Insatsområde 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Insatsområdet är öppet i sin helhet.

Prioriterat är satsningar som är kopplade till något av Östra Mellansveriges identifierade utmaningsområden:

 • Hållbar livsmedelsförsörjning.
 • Life science med välfärd och hälsa.
 • Morgondagens energilösningar.
 • Smart industri.

Innan ni söker rekommenderar vi att ni kontaktar någon av våra handläggare.

14 augusti klockan 10.00 - 13.00 bjuder vi in er som planerar en ansökan till Tillväxtverkets kontor i Örebro. Då har ni möjlighet att få fördjupad information, ställa frågor samt diskutera er kommande ansökan med en handläggare. Meddela oss via mail till ostramellansverige@tillvaxtverket.se om ni vill delta. Vi behöver svar senast 9 augusti.

I ansökan ska en tydlig förändringslogik finnas beskriven. Det skapar både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Ni som förbereder projekt och satsningar behöver tänka på och planera för ett tydligt aktivt ägarskap och att ni kan säkerställa långsiktiga effekter av projektet inom den ordinarie verksamheten. Förbered er ansökan genom att vässa och förankra idéer, hitta samverkanspartners och knyt upp er mot strategiska aktörer, det vill säga aktörer som har ett legalt ansvar för den målgrupp ni vill nå. För att genomföra en omvärldsanalys bör ni ha tagit del av projektexempel och lärdomar från andra avslutade eller pågående satsningar. Information om regionalfondsprojekt kan ni hämta i bland annat Tillväxtverkets projektbank samt www.klimatsynk.selänk till annan webbplats.

Projektet bör vara förankrat hos utvecklingsansvarigt landsting, oavsett om ni söker medfinansiering där eller inte.

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Östra Mellansverige

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd och under rubriken Ansök om EU-finansierat stöd

Lägg om möjligt in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen: 13 juni 2019 – 13 september 2019. Sista dag för ansökan är 13 september 2019, klockan 23.59.

Prioritering sker: 13 december 2019

Första dag för projektstart: Tidigast det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket. Om en ansökan kommer in efter kl. 23.59 sista ansökningsdag kommer den att avslås.

14 augusti klockan 10.00 - 13.00 bjuder vi in er som planerar en ansökan till Tillväxtverkets kontor i Örebro. Då har ni möjlighet att få fördjupad information, ställa frågor samt diskutera er kommande ansökan med en handläggare. Meddela oss via mail till ostramellansverige@tillvaxtverket.se om ni vill delta. Senast dagen 9 augusti.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om er förstudie beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnittet planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten. Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Bild med texten, Nuläge, Insats och Börläge
Diagram som förklarar nuläge, insats och börläge

Nulägesanalys

Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

Mätbara mål

Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

Kritiska faktorer

Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

Insatser

Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner.

En interaktiv modellPDF med exempel på hur jämställdhet kan integreras i projekt finns som stöd samt en instruktionsfilm till denna.

Film om förändringslogik

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag direkt eller indirekt är målgrupp. Därför behöver ni ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Ta tidigt kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Örebro för att höra vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverket har möjlighet att i begränsad omfattning ge stöd till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Särskilda regler tillämpas kring vad stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Stödet kan ges för viss avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget.

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Projektet kan som längst pågå 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 % i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Örebro som ansvarar för Östra Mellansverige. Det går också bra att skicka e-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se.

Mer om aktuell utlysning

Insatsområde 1

Utlysningen riktar sig främst mot satsningar inom något av Östra Mellansveriges identifierade utmaningsområden:

 • Hållbar livsmedelsförsörjning.
 • Life science med välfärd och hälsa.
 • Morgondagens energilösningar.
 • Smart industri.

Vi kommer att särskilt prioritera projekt som på ett konkret sätt involverar näringslivet i regionens innovationsprocesser eller som bidrar till ökade investeringar i FoU i regionens små och medelstora företag. Satsningarna bör aktivt bidra till att gynna Östra Mellansveriges potential som internationellt framstående region. Projekt som stödjer samarbeten och utbyten mellan Östra Mellansverige och internationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer kommer att premieras.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Bild med orden Nuläge, Insats och Börläge

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

Nulägesanalys

Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

Mätbara mål

Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

Kritiska faktorer

Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen ? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

Insatser

Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner.

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag direkt eller indirekt är målgrupp. Därför behöver ni ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Ta tidigt kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Örebro för att höra vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverket har möjlighet att i begränsad omfattning ge stöd till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Särskilda regler tillämpas kring vad stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Stödet kan ges för viss avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget.

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014.

Insatsområde 3

I denna utlysning är det möjligt att ansöka till samtliga aktiviteter inom insatsområden. Satsningar inom insatsområdet ska bidra till:

 • Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.
 • Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik. som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Bild med orden Nuläge, Insats och Börläge

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

Nulägesanalys

Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?

Mätbara mål

Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.

Kritiska faktorer

Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen ? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.

Insatser

Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

 • Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner.

Omvärlds- och intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. På Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats hittar du enkelt inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige. Du kan även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om var du kan finna medfinansiering. Samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering.
Använd även Tillväxtverkets projektbank för att ta del av pågående projekt inom aktuellt insatsområde.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon i teametlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.