Tillväxtverket

Utveckla socialt företagande på nationell nivå!

Har du en idé som kan påverka utvecklingen av socialt företagande på en strategisk nationell nivå? Då kan du bidra till att genomföra regeringens strategi Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Strategin lyfter fram fem områden där insatser behöver göras för att stärka sociala företag långsiktigt:

 1. Behov och efterfrågan
 2. Stärka företags- och rådgivningskompetensen
 3. Finansiering
 4. Tydliggöra och mäta effekterna
 5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Bakgrund till uppdraget

Tillväxtverkets ska genomföra insatser för att uppfylla strategins övergripande mål. Insatserna ska stärka utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. Tillväxtverket ska också bidra till att sociala företag blir mer affärsmässiga och till att kunskapen om socialt företagande ökar hos företagsfrämjare. Vi ska även bidra till att offentlig sektor bättre uppmärksammar och använder socialt företagande som aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Uppdraget förväntas bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. För att nå resultat i det arbetet behövs ett strategiskt utvecklingsarbete bland sociala företag, företagsfrämjare och offentliga aktörer.

Regeringens strategi: Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till en juridisk person, privat- eller offentligrättslig som har möjlighet och resurser att sprida projektets genomförande och erfarenheter nationellt..

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser.

För vad kan vi söka?

Projekt som finansieras ska tydligt bidra till de prioriteringar som har identifierats i strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”. Genom att rikta utlysningen mot identifierade prioriteringar vill Tillväxtverket ge möjligheter att skapa nya insatser och komplettera samt bygga vidare på pågående insatser inom programmet att utveckla samhällsentreprenörskap och företagande.

Er projektidé kan ha som mål att:

- Strategiskt utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.

- Strategisk utveckling och breddning av företagsfrämjande riktat till samhällsentreprenörer och sociala företag.

- Strategisk utveckling av marknaden för sociala företag där offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som värdefulla aktörer.

- Strategiskt stärka tillgången till finansiering för sociala företag.

Tillväxtverket ser att jämställdhet utgör ett kraftfullt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Beskriv därför hur projektet kommer att bidra till en jämställd samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget.

När kan vi söka?

Ni kan kontakta Tillväxtverkets handläggare för att lämna in en intresseanmälan, se punkt 4. Intresseanmälan och ansökan kan lämnas under perioden 2019-05-28 – 2020-03-31.

Utlysningen kan komma att avslutas tidigare om alla medel är beslutade.

Projekten ska slutrapporteras senast 2020-10-31.

Vad är viktigt att veta?

Innan du gör själva ansökan ska en intresseanmälan skickas in. Tillväxtverket kommer sedan att kontakta dig för att föra en dialog om en ansökan är möjlig. Detta för att säkerställa att er projektidé svarar mot syftet med utlysningen och passar in bland de övriga insatserna inom programmet.

Formulera din projektidé tydligt, ta kontakt med eventuella projektpartners och skapa dig en tydlig bild av målgruppens behov och möjligheter att delta. När du kommit så långt att du tror att det är möjligt att genomföra ett projekt skriver du en intresseanmälan och kontaktar Tillväxtverket.

Så gör du en intresseanmälan

 • Läs utlysningstexten noggrant och fundera på om er projektidé stämmer in med utlsyningen.
 • Skriv intresseanmälan på max två A4:a-sidor
 • Följande rubriker ska ingå:
  • Projektidé - Det här vill vi uppnå med projektet. 
  • Så här bidrar projektet till en långsiktig och strategisk förflyttning framåt i linje med regeringens strategi för sociala företag.
  • Så här får vårt projekt en nationell påverkan i riktning mot strategins intentioner.
  • De här aktörerna har vi kontaktat för att involvera dem i projektets genomförande.
  • Kontaktuppgifter
 • Mejla din intresseanmälan till Eva Carlsson, Tillväxtverket
  E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Nästa steg

I dialog med dig kommer vi fram till om och i så fall när och hur ni kan ansöka om medel.

Formell ansökan görs därefter i webbverktyget Min ansökan.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Stödet styrs av Tillväxtverkets allmänna villkor.

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som Tillväxtverket fattat beslut att bevilja medel till projektet. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för.

Ni kan söka medel för följande kostnadsslag:

 • Projektledning (personalkostnader, externa tjänster, OH-kostnader)
 • Externa tjänster
 • Resekostnader
 • Lokalkostnader
 • Indirekta kostnader
 • Övriga kostnader
 • Medfinansiering med bidrag i annat än pengar.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott, storleken på förskott är beroende av hur stort bidrag ni blir beviljade.

För att beviljas medel behöver ni ha någon form av medfinansiering i kontanta medel eller med bidrag i annat än pengar.

Länk till Tillväxtverkets Allmänna villkor som gäller för stödet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för nationella projektmedellänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet.

För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Utöver detta gäller att:

I beslutet kan det tillkomma ytterligare särskilda villkor beroende på upplägg av projektet.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast det datum som beslut fattas att bevilja medel och pågå till och med 2020-10-31.

Slutredovisning skall ske inom ramen för projektperioden

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket kommer att bedöma storlek på bidrag och stödnivå från fall till fall baserat på framförallt föreslaget projekts mål, risknivå och mognadsgrad. Vi har budgeterat 8 miljoner kronor och beräknar att finansiera 5 - 8 projekt.

Hur ansöker vi?

När du har gjort en intresseanmälan och haft en dialog med Tillväxtverket och vet att er projektidé stämmer in i syftet med utlysningen gör du en formell ansöka i webbverktyget Min ansökan. Mer information om hur det går till får du då.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext.

Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökanlänk till annan webbplats .

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Urvalskriterier:

 • Att er projektidé har en strategisk betydelse för utveckling av socialt företagande på nationell nivå.
 • Att projektet är realistisk att genomföra.
 • Att ni som projektägare har kapacitet att genomföra det planerade projektet.

I vår process att bedöma er projektidé kommer vi att ta kontakt med andra relevanta aktörer för att få in synpunkter.

Beslut fattas av Tillväxtverket.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen eller en idé till ett projekt kan du kontakta:

Carin Persson

Telefon: 08-681 6522

E-post: fornamn,efternamn@tillvaxtverket.se

Eva Carlsson

Telefon: 08-681 9223

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se