Tillväxtverket
eu-logotyp

Investeringar för syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

Utlysning 2019:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Programmet för Övre Norrland bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmet bygger på sju fokusområden:

 • Innovationer inom hälso- och sjukvård
 • Life Science
 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar
 • Digitala tjänstenäringar för smart region

Läs mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara:
 • universitet och högskola
 • regionförbund
 • kommuner
 • landsting eller statliga myndigheter.
Exempel på privat juridisk person är:
 • aktiebolag
 • ideella och ekonomiska föreningar.
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysning 2019:2 håller öppet för ansökningar inom samtliga insatsområden.

Varje projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Samtliga ansökningar ska ha föregåtts av en formell kontakt i form av ett tidigt projektidémöte.

Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara begränsad.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområde 1, investeringsprioritering 1b

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter och civila samhället (särskilt mål 1), samt satsningar för att öka innovationsverksamhet i företag och stärka utvecklingen av, och tillgänglighet till, innovationsstödjande system och miljöer (särskilt mål 2). Vi välkomnar särskilt projekt i skärningspunkt mellan två eller flera fokusområden samt initiativ som ska leda till ansökningar till Horisont 2020 och Cosme inom regionens fokusområden. Vi välkomnar också särskilt satsningar som arbetar strategiskt för att uppnå särskilt mål 2.

Viktigt att veta:

 • Projektet ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.
 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Projektet ska kunna svara mot aktuell resultatindikator.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via andel små och medelstora företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via andel små och medelstora företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk- eller marknadsföringsinnovation)

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2c

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till att fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och offentlig service (särskilt mål 1), samt för satsningar som syftar till att användningen av digitala tjänster ska utvecklas för att öka den digitala delaktigheten (särskilt mål 2).

Vi välkomnar särskilt ansökningar som ökar utbudet av behovsorienterade digitala tjänster, såväl offentliga som privata, med syftet att förenkla och effektivisera vardagen för invånare och företag i regionen eller som ökar den digitala delaktigheten.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ansökningarna ska kunna svara mot aktuell resultatindikator.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via andel företag (10–249 anställda) som använder vissa IT-tjänster (%).
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via andel privatpersoner (16–85 år) som använder vissa IT-tjänster (%)

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar i den här utlysningen.

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde 3, investeringsprioritering 3a och 3d

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till fler växande företag i Övre Norrland (särskilt mål 2, investeringsprioritering 3 a) eller till att fler små och medelstora företag växer på internation-ella nya marknader (särskilt mål 1, investeringsprioritering 3d).

Vi efterlyser ansökningar som är tydligt branschspecifika och bygger på en väl underbyggd behovsanalys. Vi välkomnar särskilt ansökningar:

 • Med syfte att lösa de strukturella problem för företagande som uppkommer i en gles befolkningsstruktur och en åldrande befolkning, inklusive ägar- och generationsskiftesfrågor. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.
 • Med fokus på målgrupper och/eller utmaningar med inriktning mot företags expansionspotential på en internationell marknad. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.
 • Med syfte att finna lösningar för de kompetens­försörjnings­problem som finns och väntas växa. Det kan exempelvis handla om att utveckla strategier för att långsiktigt trygga företags kompetens­försörjnings­behov. Ansökan avser inte utbildningsinsatser på företags- eller individnivå.
 • Transnationella komponenter som tillägg till befintliga projekt inom insatsområdet.

Viktigt att veta:

 • Projektet ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.
 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ansökningarna ska kunna svara mot aktuell resultatindikator.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via omsättning i små och medelstora företag (MSEK).
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via andel små och medelstora företag (0–249 anställda) som bedriver export (%).

4. Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer

Insatsområde 4, investeringsprioritering 4b och 4c

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag (särskilt mål 1, investerings-prioritering 4b), samt för satsningar som syftar till att öka energi­effektiviteten och användningen av förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn (Särskilt mål 1, investeringsprioritering 4c).

Vi välkomnar särskilt ansökningar med en större strategisk påverkan samt ansökningar från pågående projekt med internationaliseringsambitioner, i form av så kallad transnationell komponent.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1, investeringsprioritering 4 b mäts via slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag (MWh/MSEK) samt andel användning av förnybar energi (%)
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1, investeringsprioritering 4c mäts via energianvändning per m² i bostäder (småhus och flerbostadshus), kWh/m2 samt andel användning av förny-bar energi (%)

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Insatsområde 5, investeringsprioritering 7c

Utlysningen är öppen för satsningar som syftar till att öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet (särskilt mål 1) samt på nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika transportslag, till nytta för näringslivet (särskilt mål 2).

Vi välkomnar särskilt ansökningar som rör framtagande av planerings-/beslutsunderlag (strategier, analyser, planer) utgående från fyrstegsprincipen för förbättring och/eller utbyggnad av transportinfrastruktur och rena genomförandeprojekt med inriktning mot gods- eller persontrafik.

Investeringsstöd för hamnar ingår i gruppundantaget.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via Näringslivets godstransporter (varuflöde efter vikt i tusentals ton)
  • Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via Koldioxidutsläpp från transporter, exklusive internationell luftfart och sjöfart (ton/år)

Övergripande om er ansökan

Säkerställ att formell kontakt har tagits innan ansökan lämnas in

Er ansökan ska ha föregåtts av en formell kontakt i form av ett tidigt projektidémöte.

Se till att er ansökan är komplett

Er ansökan ska inkludera all nödvändig information. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Övre Norrland.

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd.

När ni skickar in ansökan för ett genomförandeprojekt ska nödvändiga beslut och/eller tillstånd, som till exempel miljöprövnings­tillstånd, finnas.

Tänk på att förankra länsöverskridande projekt hos regionalt utvecklings­ansvarig myndighet i båda länen, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Viktigt angående medfinansiering

Observera att ni som sökande ansvarar för att samtliga av rätt person underskrivna medfinansieringsintyg, inklusive sammanställningen (vid fler än två medfinansiärer), kommer in till Tillväxtverket senast sista datum för medfinansieringsintyg. Kontrollera därför i god tid vilka beslutsdatum som gäller för tilltänkta medfinansiärer. För sent inkomna intyg, oriktigt undertecknade eller villkorade intyg, kommer inte att godkännas. Vi bereder ansökningar utifrån de intyg som inkommit i tid.

En eventuell senare ändring av medfinansiär (till samma belopp), förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket.

Lägg in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger. Ansökningar som kommer in efter att utlysningen stängt kommer att avslås.

Där målgruppen är företag

För projekt som har företag som målgrupp ska hänsyn tas till EU:s regler om statligt stöd. Europeiska regionala utvecklings-fonden (ERUF) kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Se En vägledning till EU:s statsstödsregler.

Ni som har ett pågående projekt

För er som redan driver ett pågående projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland, och avser komma in med ansökan om ett fortsättningsprojekt (etapp 2), gäller att:

 • pågående projekts aktiviteter, exklusive avslutsmånaderna, ska enligt aktuellt projektbeslut inte pågå efter den 1 januari 2020.
 • till ansökan bifoga en rapport med hittills uppnådda resultat
 • i ansökan tydligt visa vilka lärdomar som dragits av det första projektet och hur de avspeglar sig i den nya ansökan
  Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 16 maj 2019 – 22 augusti 2019, kl. 16.00
 • Sista dag för ansökan: Torsdag den 22 augusti 2019, kl.16.00
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: Fredag den 4 oktober 2019
 • Prioritering sker: Onsdag den 11 december 2019

Ytterligare en utlysning planeras öppna under hösten/vintern 2019. I samband med denna väntas nya kostnadsmodeller att tillämpas.

Tilläggsansökningar avseende transnationella komponenter kan ansökas om löpande och är ej knutna till ordinarie utlysnings­omgång.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per auto-matik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmot-tagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt, avsnitt planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumenten

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd. Tag gärna tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Luleå för att se vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projekt

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Projektet kan som längst pågå i 38 månader med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader.
 • Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 28 februari 2023.
 • Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 30 april 2023.
 • Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.
 • Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfonds­partnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå. Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • noggrant har läst igenom utlysningstexten
 • gått igenom de 12 stegen Från idé till ansökan
 • tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 17 och 18 juni 2019 där vi tillsammans med Region Västerbotten träffar er för att diskutera er tidiga projektidé.

Inbjudan till att diskutera projektidé UmeåWord

I Norrbotten har ni möjlighet att träffa Tillväxtverket och Region Norrbotten på Tillväxtverkets kontor den 18 juni.

Inbjudan till att diskutera projektidé LuleåWord

Tiderna som bokas in är individuella. Föranmälan krävs. För vidare information, se inbjudan till att diskutera din projektidé.

Om ni inte har möjlighet att träffa oss någon av ovan angivna datum så finns det möjlighet att boka in individuella möten med Tillväxtverkets handläggare vid annat tillfälle.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleå

Hjälp och inspiration

Förändringslogik

Ansökningar ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Figur som visar modell för förändringslogik

Modell som visar stegen: Nuläge - Insats - Börläge

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet.

Det innebär att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Inspireras genom Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekter.

Ansökningar inom Insatsområde 4 – Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer

Mer information, inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt, inom Insatsområde 4 i hela landet, hittar du på sidan Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i samtliga projekt i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. På sidan hittar du också budgetar för andra projekt samt medfinansiärer, som kan ge dig idéer om var du kan hitta medfinansiering samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering: ”Sök medfinansiering”. Ett exempel kan också vara att kombinera Regionalfondsmedel med till exempel Klimatklivets medel.

För att ta del av pågående projekt inom Insatsområde 4 kan du även använda Tillväxtverkets projektbank.

Både Klimatsynks hemsida och Tillväxtverkets projektbank är bra att nyttja för den omvärlds- och intressentanalys som ska ingå i ansökan.

Projektledare för de projekt som beviljas kommer att erbjudas att ingå i ett nationellt nätverk samt få stöd med spridning av projektets resultat.