Tillväxtverket

Idéskisser för att stärka företags arbete med kompetens­försörjning

Är du en aktör som vill hjälpa små och medelstora företag till ökad förståelse för hur man kan utveckla sin affär genom att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning? Vi söker aktörer som vill hjälpa oss att bygga kunskap, metoder och verktyg för detta. Nu kan du skicka en idéskiss/förslag till pilotprojekt på hur vi kan bygga denna kunskap tillsammans!

Tillväxtverket arbetar med att stödja små och medelstora företag (SMF). Enligt vår enkätundersökning Företagens villkor och verklighet är bristen på rätt kompetens det största hindret för företag som vill växa. Nu planerar vi att utveckla kunskapen kring metoder och verktyg rörande kompetensförsörjning och söker efter aktörer som vill göra detta tillsammans med oss. Syftet med pilotprojekten är att få mindre företag att inse nyttan med att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning kopplat till företagets affär, samt ge dem stöd i att genomföra analys och planering för att säkerställa långsiktig effekt.

Vi vill tillsammans med pilotprojekten ta reda på vilka arbetssätt, metoder och verktyg som fungerar för små och medelstora företag och hur de arbetar med sin strategiska kompetensförsörjning. Kunskapen som framkommer i pilotprojekten blir en viktig del i det fortsatta arbetet, både för Tillväxtverkets utveckling av insatser inom kompetensförsörjning, men också för vidare spridning och kunskapsdelning till fler företag. Genom erfarenhetsträffar med pilotprojekten och Tillväxtverket kan vi lyfta goda exempel och bygga kunskap tillsammans för framtiden.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande organisationer, regionalt utvecklingsansvariga, eller branschorganisationer som stöttar eller vill stötta små och medelstora företag (SMF) med deras kompetensförsörjningsarbete.

Med främjande aktörer menar vi:
Verksamhet som är offentligt finansierad eller finansierad av näringslivet (så som en branschorganisation, eller medlemsorganisation) som arbetar med rådgivning kring kompetensförsörjningsfrågor, affärsutveckling m.m. i en bransch, geografiskt område eller till sina medlemmar.

Med små och medelstora företag menar vi:
Företag som har upp till 249 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner eurolänk till annan webbplats eller en årlig balansomslutninglänk till annan webbplats om högst 43 miljoner euro.

För vad kan vi söka?

Man kan söka medel för att genomföra pilotprojekt som stöttar små och medelstora företag i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Detta kan bestå av flera olika aktiviteter, där tänkbara exempel är:

 • Utveckla kunskap kring och skapa förutsättningar för att arbeta med stöd till SMF kring kompetensförsörjningsfrågor. Exempel kan vara stöd för utveckling av modeller kring arbete med strategisk kompetensförsörjning inom branschorganisationer, regioner och/eller företagsfrämjare, i syfte att stärka deras förmåga att stödja företag.
 • Genom informationsinsatser ge företag insikt i behovet av att arbeta proaktivt med strategisk kompetensförsörjning.
 • Genom exempelvis rådgivning stötta intresserade SMF med att upprätta analys och genomförandeplaner utifrån ett kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket, men allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker på egen risk. Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31.

När kan vi söka?

Sista dag att skicka in idéskiss är 12:e juni. Vi är medvetna om den korta tiden till deadline och vill därför uppmuntra till korta texter. Dessa kommer att hanteras löpande.

Vad är viktigt att veta?

Medfinansiering krävs på minst 20 % av totalbudget och kan bestå av egen nedlagd tid eller kontanta medel.

Aktuella medel är riktade till att finansiera kunskapsgenererande pilotprojekt som förväntas delta aktivt i Tillväxtverkets kunskapsbyggande arbete tex delta vid minst två erfarenhetsträffar och verka för spridning av resultaten.

Ansökan görs i tre steg:
Steg 1. Skickar in din idéskiss till kontaktpersonerna för utlysningen, som bereder er idéskiss utifrån givna kriterier. (Se mer under "Hur ansöker vi?")
Steg 2. Lämpliga projekt går vidare för beredning i form av intervjuer, där syftet är att gemensamt undersöka möjligheterna till en pilot.
Steg 3. När beredningen är klar och du fått godkänt på projektidén, projektidén är tydlig och genomarbetad och all formalia klar kan underlaget användas i en ansökan till Tillväxtverket genom Min ansökan. Ett slutgiltigt beslut om projektmedel tas innan sommaren.

Idéskisser som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Om någon del i er idéskiss innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Vi uppmanar er att i mail inte lämna in uppgifter som är:

 • sekretessreglerade (t.ex. sådant som ni anser utgör affärshemligheter)
 • känsliga personuppgifter,
 • andra särskilt integritetskänsliga uppgifter, eller uppgifter som är känsliga av andra skäl.

Idéskissen bör omfatta max 2 sidor.

Det behöver ni veta innan en formell ansökan (i steg 3):
Vi tillämpar också Tillväxtverkets allmänna villkor som är legal grund för stödet och att de kan läsa mer om tillämpning i Handbok för nationella projektmedel. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken samt Allmänna villkor för stöd följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Se mer under Vilka krav, villkor eller andra regler finns.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Särskilda villkor

 • Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket, men allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker på egen risk. Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för. Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.
 • Projektägare ska upprätta en särskild projektredovisning i bokföringen som ska omfatta projektets samtliga kostnader och intäkter.
 • Stödberättigade kostnader kan vara personalkostnader, externa tjänster, bidrag i annat än pengar, resor och logi, projektintäkter.
 • Bara faktiska kostnader för genomförande av projektet är stödberättigade (alltså inte schabloniserade kostnader).
 • Förskott om en mindre del av projektet kan beviljas efter dialog med Tillväxtverket.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål och indikatorer som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.
 • Projektägaren ska medverka i minst två erfarenhetsmöten och spridningen av kunskapen som genereras i projektet. Kostnader för detta ska ingå i projektet.
 • Projektägare ska lämna en skriftlig slutrapport.
 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.

I de fall projektet kommer att arbeta direkt mot företag som blir gynnade ekonomiskt tex via affärsrådgivning styrs stödet av främjandeförordningen SFS 2015:2010 i.

Om kommer genomföras insatser riktade till existerande eller potentiella företag (-are), ska en insamling av deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning genomföras bland avseende mångfaldsuppföljning: Uppgifter för att kunna mäta effekter som uppstår på kort sikt, i form av ökad förmåga samt kundnöjdhet, hos målgruppen för insatsen ska också samlas in.

I de fall du som stödmottagare har aktiviteter som gynnar företag ekonomiskt, så blir den/de aktiviteterna beviljade av Tillväxtverket som ett s.k. försumbart stöd enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Ett beslut om att bevilja stöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd sker på villkor att företag som berörs får information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker att företagen kan anses vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje företag särskild blankett för försumbart stöd. Innan de understödda aktiviteterna påbörjas ska begärda uppgifter ha fyllts i och stödmottagaten ha återsänt blanketterna till Tillväxtverket för kontroll.

Mer information om villkor, krav och information om rapportering kommer vid en formell ansökan i ett eventuellt steg tre.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Tillväxtverket, men allt genomförande innan Tillväxtverket fattat beslut om stöd sker på egen risk. Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket vill finansiera 3–4 pilotprojekt, där varje pilot bör söka runt 500–700 000 kr exklusive medfinansiering.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs i tre steg. Idéskissen är steg 1. Idéskissen ska skickas via e-post till kontaktpersonerna för utlysningen (se under Kontakt).

Detta bör ingå i din idéskiss:

 • Beskriv kortfattat hur ni tänkt genomföra er projektidé och antal företag ni kommer nå 
 • Beskriv behoven hos målgruppen SMF och existerande kontakter med dessa
 • Beskriv parterna i projektet och den lokala och/eller regionala förankringen
 • Förväntade resultat och effekter av projektet
 • Budget och medfinansiering
 • Kontaktperson
Idéskissen bör omfatta max 2 sidor.

Ansökans tre steg:
Steg 1. Skicka in din idéskiss till kontaktpersonerna för utlysningen, du hittar kontaktuppgifterna under fliken Kontakt. Kontaktpersonerna bereder er idéskiss utifrån givna kriterier (se mer under "Hur handläggs och bedöms vår ansökan?").

Steg 2. Lämpliga projekt går vidare för beredning i form av intervjuer, där syftet är att gemensamt undersöka möjligheterna till en pilot.

Steg 3. När beredningen är klar och du fått godkänt på projektidén, projektidén är tydlig och genomarbetad och all formalia klar kan underlaget användas i en ansökan till Tillväxtverket genom Min ansökan. Ett slutgiltigt beslut om projektmedel tas innan sommaren.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Din ansökan kommer att bedömas utifrån:

 • Projektidéns relevans och genomförbarhet utifrån frågeställningen.
 • Kunskap kring metoder för att stötta SMF att arbeta med kompetensförsörjning.
 • Antal företag som beräknas ta del av projektets verksamhet.
 • Projektägarens förankring och nätverk i näringslivet och kunskap om kompetensbehoven i den eller de branscher eller geografiska område som projektet avser. 
 • Lokal och/eller regional förankring.
 • Möjligheten till spridning av kunskap som byggs i projektet.

Tillväxtverket eftersträvar en bredd på projekten, både avseende projektens upplägg, bransch och geografisk spridning. Det finns krav på spridning av resultat eller annat material som tas fram inom projektet. Tillväxtverket kommer prioritera projekt som inte redan har projektfinansiering för strategisk kompetensförsörjning från Tillväxtverket . 

Kontakt

Har du frågor, känner dig osäker på om din idé passar in i utlysningen eller om du kan uppfylla de krav som ställs så hör gärna av dig!

Anna Manhem Laurin
E-post: förnamn.efternamn-efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 - 6819303

Patrik Möllerström
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-6819210