Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla konkurrenskraften i Skåne- Blekinge

Utlysning 2019.1 i EU – programmet (regionalt strukturfondsprogram) Skåne - Blekinge är öppen för ansökningar.

Sökbara insatsområden i utlysningen är:

 • Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation.
 • Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi.
 • Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – Bredband.
 • Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling.

Det är inte möjligt att söka stöd inom Insatsområde 2 (Smart tillväxt – små och medelstora företag) i denna utlysning.

Läs om programmet Skåne - Blekingelänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter. Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska framgå hur ni tänker genomföra projektet samt vilken genomförandekapacitet projektet har.

Ert projekt ska vara riktad mot en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett av de specifika målen.

Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara begränsad.

Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processer.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

 • Projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag.
 • Projekt som arbetar med testmiljöer eller labb för att stödja företag.
 • Projekt som bidrar till att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan aktörer i innovationssystemet.
 • Projekt som har ett tydligt fokus på spridning och implementering av resultat efter projektets slut.
 • Projekt som utgår från regionala styrkeområden.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Innovationssynk.

Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

 • Projekt som handlar om minskad klimatpåverkan i bostadssektorn.
 • Insatser som handlar om attityd och beteendepåverkande åtgärder, inom trafikplaneringen för att öka ett hållbart resande.

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b. Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Här välkomnas särskilt projekt där man gör konkreta insatser direkt i företag oavsett bransch.

 • Investeringsprioritering4c. Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning bli effektivare.

Kostnader för fysiska investeringar med koppling till koldioxidsnål ekonomi kan vara möjligt men ska då vara starkt förankrade i regionala utvecklingsprogram. Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket och projektcoacher på Region Skåne och Region Blekinge för att säkerställa att din idé ligger i linje med detta.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Klimatsynk.länk till annan webbplats

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – Bredband

Utlysningen har ett tydligt fokus på investeringsprioriteringen.

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Exempel på aktiviteter kan vara kopplade till kommunala digitaliseringsagendor och digitala strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband. Observera att projektet måste vara tydligt avgränsat mot ordinarie verksamhet. Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Som inspiration, läs gärna om nedanstående projekt som pågår i landet:

 • Projektet eSamverkanlänk till annan webbplats som syftar till att kommuner ska kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.
 • Projektet Tillgänglighetsguide Besöksnäringenlänk till annan webbplats som tar fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne - Blekingeprogrammet.

Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan länk till annan webbplats och stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar. Ni bör som sökande ta del av den sektorsövergripande planen. Malmö stad ansvarar för urvalet av ansökningarna enligt art. 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013 länk till annan webbplats. Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de ligger i linje med den sektorsövergripande integrerade planen.

Vi välkomnar särskilt projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne – Blekinge. Insatsområdet är förbehållet Malmö stads geografi men är öppet för alla aktörer att söka. Tillväxtverket uppmuntrar därför sökande från alla sektorer som är intresserade av att göra insatser i Malmö.

Projekt inom insatsområde 5 ska också bidra till:

 • Investeringsprioritering 1b. Specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Investeringsprioritering 3a. Specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Kontakt Malmö stad

För information om Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan kontakta: Ulrika Lagergren, telefon 040-34 10 00.

Tillväxtverket bereder, efter Malmö stads urval, ansökningarna inom insatsområde 5 i enlighet med det operativa programmet för Skåne-Blekinge.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, bör projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Programperioden närmar sig sitt slut och vi välkomnar särskilt förstudier inom insatsområde 3 som strategiskt kan brygga över i en ny programperiod. Förstudier hanteras enligt det löpande ansökningsförfarandet. Detta innebär att processen är förenklad och att ansökningar handläggs löpande och hanteras utanför ordinarie utlysningsomgång. Läs mer om vilka villkor som ska vara uppfyllda för förstudierlänk till annan webbplats.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst två av aspekterna används som verktyg för att nå projektets mål och resultat. När Tillväxtverket handlägger en ansökan om stöd, görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i er projektansökan. Ni ska i bakgrunds- och projektbeskrivningen redogöra för hur ni aktivt arbetar med detta i projektet. Beskriv också tydligt hur miljö, mångfald och jämställdhet ska integreras i aktiviteterna för att uppnå projektets syfte och mål. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekter.länk till annan webbplats

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 30 april- 22 augusti.
 • Sista dag för ansökan: 22 augusti.
 • Prioritering sker: 29 november.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planeralänk till annan webbplats.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidélänk till annan webbplats. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

För förstudier gäller:

 • Max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat).
 • Max 9 månaders genomförande. Inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt.
 • Att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan.

Förstudiemedel kan ansökas löpande och är ej knutna till ordinarie utlysningsomgång.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Läs mer om de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

För er som sökande finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är 2020-01-01. Ett projekt kan pågå som längst 36 månader. De fyra sista månaderna är till för avslutsarbete.

Projektet kan för närvarande som längst pågå till 2022-12-31. För förstudier gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Malmö.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stödlänk till annan webbplats.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansökalänk till annan webbplats.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt programlänk till annan webbplats.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras löpande.

Kontakt

Vi uppmanar starkt alla projektsökare att kontakta oss på Tillväxtverket i Malmölänk till annan webbplats under pågående utlysning för att diskutera er projektidé med oss och få mer information om tillgängliga medel i respektive insatsområde.

Boka in er för att testa er idé, preliminära datum nedan:

 • 13 juni 8:30- 12:30 (4 pass, 50 min vardera).
 • 8 augusti 8:30- 12:30 (4 pass, 50 min vardera).

Inför ett eventuellt möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

Kontaktuppgifter till projektcoach: