Tillväxtverket

Utvecklings­projekt för grund­läggande regional kompetens­försörjning

Tillväxtverkets uppdrag är att bidra till att regionalt utvecklingsansvariga ges bättre förutsättningar att bedriva regionalt kompetensförsörjningsarbete. Denna utlysning har som övergripande målsättning att bidra till detta arbete med utgångspunkt i det som av regeringen benämns som grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete. Lösningar för kompetensförsörjning till privat och offentlig verksamhet sker över administrativa gränser och det finns även inomregionala skillnader.

Utlysningen sker under förutsättning att nödvändiga medel avsätts till Tillväxtverket, beloppen är därför indikativa.

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig enbart till de organisationer som är utsedda att vara regionalt utvecklingsansvariga av regeringen.

Utvecklingsprojekt syftar till att ytterligare stärka det grundläggande kompetensförsörjningsarbetet där vi gärna ser samverkan mellan regioner och mellan regioner och kommuner samt närliggande insatser som kan skapa synergier inom området.

Sökande av utvecklingsprojekt är endast de organisationer som är utsedda att vara regionalt utvecklingsansvariga av regeringen. Om samverkansprojekt är aktuellt skall endast en ansökan lämnas in av den regionalt utvecklingsansvarig som utses till stödmottagare.

För vad kan vi söka?

Regionalt utvecklingsansvariga kan ansöka om utvecklingsprojekt för att utveckla delar i det grundläggande kompetensförsörjningsarbetet. En viktig utgångspunkt är att projektet ska bidra till lösningar av gemensamma utmaningar mellan till exempel regioner och/eller regioner och kommuner. Projektens resultat ska vara inriktade på det som stärker arbetet med att skapa en hållbar struktur av förutsättningar för kompetensförsörjning.

Insatser direkt för individer ska ske från andra finansieringskällor. Däremot kan projekten koppla ihop andra insatser med bäring på kompetensförsörjning inom andra delar av regionalt utvecklingsarbete som till exempel smart industri och digitalisering.

Tillväxtverket ser gärna ansökningar om samverkansprojekt mellan regioner där en region är stödmottagare och övriga regioner deltar genom samarbetsavtal.

Kommuner, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer är mycket välkomna att medverka i projektet men kan inte ta del av stödet från Tillväxtverket.

När kan vi söka?

Ansökan kan lämnas in i Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Tillväxtverkets webbplats från och med den 15 februari 2019. Sista dag för ansökan är den 30 april 2019.

Tillväxtverket avser att fatta beslut senast den 3 juni 2019. Projekt ska slutredovisas 31 oktober 2020.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Tillväxtverket ser gärna ansökningar om samverkansprojekt mellan regioner där en region är stödmottagare och övriga regioner deltar genom samarbetsavtal.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering - ansök om stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som bör omfattas av sekretess, ska ni ange det i ansökan.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan görs via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samtliga frågor ska besvaras. För att Tillväxtverket ska kunna göra en bedömning behövs tydliga beskrivningar/svar på följande:

 • Beskrivning vilka regionala- och kommunsamverkande behov eller utmaningar som projektet avser att bidra till att lösa.
 • Beskrivning av hur projektet bidrar till kompetensförsörjningsarbetet.
 • Mål och delmål för projektet.
 • Beskrivning av aktiviteter och hur de bidrar till projektets måluppfyllelse.
 • Aktivitetsplan.
 • Geografiskt område för genomförande.
 • Samverkans-/samarbetspartners och organisation för projektets genomförande.

Ansökan ska också innehålla:

 • Ett dokument som styrker vem som får teckna organisationens firma.
 • Eventuellt samverkansavtal om flera regioner samverkar i projektet.

Tillväxtverkets ”Allmänna villkor för stödPDF” gäller för ansökan och för beviljat projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Utöver detta gäller att:

 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska avsätta resurser för att delta i nationella och/eller regionala träffar för erfarenhetsutbyte, 1-2 gånger per år.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Kostnadslag
Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Följande kostnadsslag kan användas, se mer om respektive kostnadsslag här:

 • Personalkostnader
 • Externa tjänster
 • Resor och logi

Materiel och lokaler (Observera för detta kostnadsslag i denna utlysning gäller att investeringar inte är en stödberättigadkostnad, dvs inklusive datorer, telefoner och annan IT-utrustning)

 • Schablonkostnader (Indirekta kostnader)
 • Kostnadsslag i projekt som medfinansieras av EU-medel

Observera att ni förväntas delta på erfarenhetsutbytesträffar inom Sverige och därför bör budget innehålla kostnader för detta.

Nationella stöd
Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Stödet styrs av förordning 2015:210 om statligt stöd för att regionalt stödja små och medelstora företag.

Tillväxtverkets Allmänna villkorPDF gäller för stödet.

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en informationsskrift Inför ansökan om projektmedelPDF som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i skriften samt Allmänna villkor för stöd följs.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten ska slutredovisas senast 31 oktober 2020. Det innebär att aktiviteter i projektet bör avslutas ca 2 månader innan.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket avser att fördela totalt 13 miljoner kronor i stöd. Finansiering avser maximalt 50 procent av kostnaderna i projektet.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via vår elektroniska tjänst Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mallar för bilagor till ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Utvecklingsprojekt för grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Utifrån detta och kriterierna nedan kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av vilka projekt som bäst kan bidra till de övergripande målen för utlysningen.

Följande prioriteringar är aktuella för utlysningen:

 • Samverkan
  Projektet bidrar till ökad samverkan mellan aktörer inom eller över länsgränser.
 • Förnyelse och utveckling
  Projektet bidrar till långsiktig strukturell förändring. Projektets verksamhet utgörs till övervägande del av utveckling med en tydlig avgränsning mot ordinarie verksamhet.
 • Överlevnad och långsiktighet
  Projektet bidrar till långsiktiga och positiva effekter i enlighet med regeringsuppdragets mål. Bedömningen av insatsernas effekt på långsiktighet görs utifrån hur regionen avser arbeta med spridning och implementering av projektets resultat och effekter samt dess strategiska påverkan.
 • Näringslivets medverkan
  Projektet skapar nytta eller utvecklingsmöjligheter för det regionala/nationella näringslivet och/eller stärker näringslivets medverkan.
 • Hållbarhetsaspekter
  De tre hållbarhetsaspekterna är miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Mer information om hållbarhetsaspekter kan du läsa i handboken för nationella projektmedel.
 • Samordning med andra strategier och program
  Projektet överensstämmer med regionala utvecklingsstrategier. Projekt som kompletterar andra insatser inom regional utveckling är prioriterade. Exempel på detta kan vara smart industri, digitalisering mm.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta någon av våra handläggare.
För E-post använd fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Handläggare:
Anita Sandell, telefon: 08-6816580

Camilla Karlsson, telefon: 08-6819593

Örjan Johansson, telefon: 08-6819380

Maria Ljung Westin, telefon: 08-6819114