Tillväxtverket
eu-logotyp

Grundläggande regional kompetens­försörjning

Erbjudande om fortsatt basfinansiering för regionalt grundläggande kompetensförsörjning riktat till aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Under 2018 har regionalt utvecklingsansvariga aktörer erhållit basfinansiering för stöd till det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Utlysningen är en fortsättning av uppdraget enligt villkorsbeslut 2018 från regeringen till regionalt utvecklingsansvariga. Den avser perioden 2019 - 2020. Utlysningen sker under förutsättning att nödvändiga medel avsätts till Tillväxtverket, beloppen är därför indikativa.

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig enbart till de organisationer som är utsedda att vara regionalt utvecklingsansvariga av regeringen.

För vad kan vi söka?

Denna utlysning av basfinansiering riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga med behov av fortsatta insatser för att utveckla och säkerställa strukturer för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer som väljer att söka fortsatt basfinansiering ska i ansökan beskriva motiven för behov av ytterligare insatser utifrån ett eller flera av de områden som pekats ut av regeringen:

 • Processleda regionalt kompetensförsörjningsarbete och skapa hållbara strukturer och målsättningar i samverkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga berörda aktörer i länet, utifrån de prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin
 • Säkerställa strukturer för framtagande av analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
 • Föra en löpande dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt initiera insatser som kan tillgodose behoven för bättre kompetensförsörjning.
 • Utveckling av effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 • Utveckla planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
 • Utveckla samverkan med lärcentrum för att tillgodose fler behov av kompetensförsörjning.

Er ansökan om finansiering hanteras utifrån samma rutiner och regelverk som för Tillväxtverkets verksamhetsbidrag.

Budgeten i er ansökan kan fördelas enligt nedanstående kostnadsslag eller enbart belasta ett fåtal av kostnadsslagen.

 • Personalkostnader
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Materiel och lokaler

Observera för detta kostnadsslag i denna utlysning gäller att investeringar inte är en stödberättigadkostnad, dvs inklusive datorer, telefoner och annan IT-utrustning.

 • Schablonkostnader (Indirekta kostnader)

Observera att ni ska särredovisa era kostnader och fördela dem enligt ovanstående kostnadsslag i er ekonomiska redovisning och uppföljning av stödet. Det kommer vara möjligt att ändra mellan kostnadsslagen utan ändringsbeslut efter dialog med ansvarig handläggare på Tillväxtverket.

När kan vi söka?

Ansökan kan lämnas in i Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Tillväxtverkets webbplats från och med den 15 februari 2019. Sista dag för ansökan är den 31 maj 2019.

Tillväxtverket fattar beslut löpande efter komplett inkommen ansökan.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Basfinansiering betraktas som ett verksamhetsstöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

För att kunna ta del av finansieringen ska ni redovisa den verksamhet som genomförs, utifrån villkorsbeslut/regleringsbrev, i sin helhet.

Om ni beviljas basfinansiering betalas stödet ut genom förskott två gånger per år. En förutsättning för stödet är att ni som stödmottagare följer bestämmelserna och att ni lämnar in en ansökan om förskott i samband med er ansökan.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Generell information som stöd inför er ansökan finns i dokumentet ”inför ansökan om projektmedelPDF” under rubriken ”guider för att ansöka om stöd”

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Återrapportering
Planering för Tillväxtverkets uppföljning av denna finansiering utgår ifrån villkorsbeslut/regleringsbrev. Skriftlig återrapportering kommer att så långt det är möjligt att följa andra redovisningstillfällen. Uppföljning kommer även ske muntligt med Tillväxtverkets handläggare. I samband med beslut om stöd fastställs även utbetalningstillfällen för förskottet.

Krav på uppgifter i ansökan
Aktivitetsplan för verksamhetsbidraget ska innehålla angivna delar med beskrivning enligt nedan:

 • Processleda regionalt kompetensförsörjningsarbete och skapa hållbara strukturer och målsättningar i samverkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga berörda aktörer i länet., utifrån de prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin.
 • Säkerställa strukturer för framtagande av analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
 • Föra en löpande dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt initiera insatser som kan tillgodose behoven för bättre kompetensförsörjning.
 • Utveckling av effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 • Utveckla planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
 • Bidra till fortsatt etablering och utveckla samverkan kring lärcentrum för att tillgodose behov av kompetensförsörjning.

Observera att det inte är tillåtet att använda verksamhetsbidraget till insatser som omfattas av försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd (eller de minimistöd).

Här kan du läsa Tillväxtverkets Allmänna villkorPDF som gäller för stödet.

Period för basfinansiering?

Basfinansiering kan beviljas från den dag ansökan kommit in till Tillväxtverket. Medel får upparbetas tom 30 oktober 2020 och därefter ska slutrapport och slutredovisning lämnas till Tillväxtverket senast 20 december 2020.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

 • Regioner som 2019-01-01 går över i ny landstingsregional organisation med utvecklingsansvar garanteras en basfinansiering om högst 1 800 000 kr för åren 2019–2020.
 • Övriga regioner kan erhålla en basfinansiering om högst 900 000 kr för samma period.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mallar för bilagor till ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering. Där kan ni också läsa mer om e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de frågor och områden som ansökan innehåller och läsa om användarkonto och E-legitimation.

När ni loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket - Verksamhetsbidrag – Regional kompetensförsörjning- Basfinansiering 2019-2020.

Observera att det finns två olika ingångar i min ansökan. Här ser du vilken ingång du ska välja.PDF

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om ansökan uppfyller kraven i aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

För att beviljas stödet så krävs att alla obligatoriska underlag har inkommit.

 • Ansökan om förskott
 • Intyg om firmatecknare
 • Underlag som styrker beräkning av indirekta kostnader

Kontakt

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta någon av våra handläggare.

Anita Sandell, 08-6816580
Camilla Karlsson, 08-6819593
Örjan Johansson, 08-6819380
Maria Ljung Westin, 08-6819114

För E-post använd fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se