Tillväxtverket

Förstudie - Smart och Hållbar tillväxt för alla- Östra Mellansverige

EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2019:1 för ansökningar om förstudiemedel.

Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medel­stora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Programmet har tre insatsområden med separata budgetar:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Läs mer om programmet Östra Mellansverigelänk till annan webbplats

Se även denna utlysning

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan exempelvis vara universitet och högskolor, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka.

Organisationen bör vara en aktör som är beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet vidare efter avslutat projekt och att integrera arbetet i det regionala tillväxtarbetet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna genomföra en insats.

Er förstudie ska vara inriktad på något av följande insatsområden:

 • Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Vi ser gärna att förstudien har en koppling till något av Östra Mellansveriges identifierade utmaningsområden:

-Hållbar livsmedelsförsörjning

-Life science med välfärd och hälsa

-Morgondagens energilösningar

-Smart industri

 • Insatsområde 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 • Insatsområde 3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Mer information om vad ni kan söka stöd för inom respektive insatsområde finns i våra programdokument.länk till annan webbplats

OBS. På grund av begränsade medel innebär en beviljad förstudie ingen garanti för att sedan kunna söka medel för ett genomförandeprojekt.

Innan ni söker rekommenderar vi att ni kontaktar någon av våra handläggare.

I ansökan ska en tydlig förändringslogik finnas beskriven. Det skapar både styrbarhet och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger också stöd för att på ett tydligt sätt kunna integrera de horisontella kriterierna Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt.

Övergripande om er ansökan

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014–2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Vi vill särskilt understryka vikten av jämställdhet, integration och miljö som bärande faktorer i projekten.

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

I er ansökan ska all nödvändig information finnas med. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Östra Mellansverige

Lägg om möjligt in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger, för att inte riskera att systemet överbelastas.

Förstudien bör vara förankrad hos regionalt utvecklingsansvarigt landsting, oavsett om ni söker medfinansiering där eller inte.

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50% medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • Max 6 månader genomförandetid och ytterligare 3 månader för avslutsarbete.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kan avslås.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången öppnar 18 januari 2019 och ansökningar tas emot löpande.

Sista dag för ansökan: 22 april 2019, kl. 23.59

Prioritering sker vid tre tillfällen:

 • 22 mars 2019
 • 24 maj 2019
 • 14 juni 2019

Första dag för projektstart: Tidigast det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket

Om en ansökan kommer in efter kl. 00.00 sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om er förstudie beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planeralänk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

För att avgöra om ni kan genomföra ett framtida projekt ska förstudien resultera i ett underlag som besvarar följande frågeställningar:

Omvärld och samverkan: Vad har gjorts tidigare? Finns det kopplingar till andra program?
Målgrupp: Vilka ska delta i projektet? Vilka intressenter finns?
Näringslivets behov: Vilken efterfrågan finns från näringslivet. Hur ska näringslivet involveras?
Organisation: Hur kan det framtida projektet organiseras? Vilka roller behövs? Vem ska äga projektet?
Genomförande: Vilka aktiviteter ska ingå? Tidsplan? Hur kan miljö, jämställdhet, integration och mångfald användas som verktyg i projektet?
Mål och resultat: Vad ska projektet resultera i? Vilka effekter kommer projektet ha för regionen?
Kan projektet genomföras som ett så kallat Östersjöstrategiprojekt?

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan registrerats som inkommen i Min ansökan.

Förstudier som längst pågå 6 månader med tillägg för 3 månaders avslutsarbete, totalt 9 månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering och maximalt 400 000kr genom Regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av andra offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.länk till annan webbplats

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Örebro som ansvarar för Östra Mellansverige. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Örebrolänk till annan webbplats.

Det går också bra att skicka e-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se