Tillväxtverket

Investeringar i bredband för EU-programmet Mellersta Norrland

Ansökningsomgång 2019:1, det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland öppnar för ansökningar för investeringar i bredbandsinfrastruktur.

Detta är en del av utlysningen Investeringar i bredband för EU-programmet Mellersta Norrland.

Om ansökningsomgången

Investeringar inom bredband – insatsområde 2

Denna ansökningsomgång är öppen för aktörer som vill ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät i områden där inga andra aktörer planerar att bygga.
Att inga andra aktörer visat intresse inom dessa områden kontrollerar Tillväxtverket genom ett offentligt samråd.

Läs om konkurrensutsatt utlysning.

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a
Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av specifika krav (länk till specifika krav).

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät Med ortsammanbindande nät avses en den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, förutsatt att förbindelsen leder fram till ett befintligt eller planerat accessnät.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 25 § förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Läs mer om särskilda villkor för bredbandsprojekt.

Behovskartläggningen visar vilka områden som kan byggas ut

I behovskartläggningen som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband. Tillväxtverket har kontrollerat att inga andra aktörer har visat intresse för områdena genom ett offentligt samråd. EU-stöd får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år. Detta är ett krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet inom Regionala fonden.

Synpunkter om befintligt bredband på orter/objekt i det offentliga samrådets behovskartläggningar har inkommit. Dessa orter och objekt kan därmed inte ingå i denna ansökningsomgång. Orter/objekt per län som inte är stödbara i denna ansökningsomgång framgår av bilagd sammanställning. Synpunkterna kommer att utredas och eventuellt kan vissa orter/objekt vara stödbara i kommande ansökningsomgång.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

  • 14 december 2018 – 14 mars 2019 för Västernorrlands län och Jämtlands län.

Sista dag för ansökan: 14 mars 2019 kl. 16.00.

Prioritering sker vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde den 4 juni 2019.

Om intresseanmälningar att bygga bredbands utan EU-stöd inkommer, tas dessa sträckor bort ur behovskartläggningen som sökbara med EU-stöd. Om flera aktörer inkommer med intresseanmälan att bygga samma sträckor med EU-stöd går processen vidare till ett konkurrensutsatt förfarande där intressenterna får lämna anbud. Den som vinner anbudet får därefter rätten att lämna in en ansökan om EU-stöd. Ansökan ska vara inlämnad senast 2019-03-14 kl. 16.00.

Information om processen med konkurrensutsatt förfarande vid ansökan om EU-medel till bredband.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Östersund. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Östersund.