Tillväxtverket
eu-logotyp

Investeringar för sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland

Utlysning 2019:1 inom EU-programmet Övre Norrland (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Programmet Övre Norrland bygger på sju fokusområden:

 • Innovationer inom hälso- och sjukvård
 • Life Science
 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar
 • Digitala tjänstenäringar för smart region

Läs mer om programmet Övre Norrlandlänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Det regionala strukturfondsprogrammet är skrivet och strukturerat utifrån EU-kommissionens budskap om resultatfokus för programperioden 2014-2020. Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Om den verksamhet som ni ansöker om stöd för, har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden.

Det är inte möjligt att söka medel för förstudier.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveck-ling och innovation, investeringsprioritering 1b.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.

För närvarande finns ca 26 Mkr i insatsområdets budget.

Särskilt mål 1:
Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter och civila samhället.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag (10-249 anställda) som samarbetar i sin innovationsverksamhet (%)

Särskilt mål 2:
Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer.
Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk- eller marknadsförings-innovation), %.

Det här gäller för både Särskilt mål 1 och Särskilt mål 2

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.

 • Vi efterlyser särskilt:
  a) så kallade skärningspunktsprojekt, se nedan
  b) ansökningar från pågående projekt med ambitioner om internationalisering för så kallad transnationell komponentlänk till annan webbplats

För skärningspunktsprojekt: Vi vill främja möten inom och mellan branscher och olika typer av företag, forskning och kompetensområden för framtida innovationer. Forskning visar att nya innovationer eller innovativa språng kan uppstå när ett kompetensområde eller bransch korsar ett annat.

Ett exempel på en skärningspunkt är industrins teknik- och tjänsteutveckling som efterfrågar applikationer och andra IKT-lösningar, som aktörer inom de kreativa näringarna skulle kunna erbjuda (vilka ingår i fokusområdet Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar).

För sådana ansökningar gäller att:

 1. Ni som sökande ska motivera era val av fokusområden, samt hur ni tänkt arbeta i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.
 2. Ni kan visa på vilka utmaningar, eller vilken kunskapslucka, ni ser framför er i arbetet med skärningspunkten/-punkterna.
 3. Kunna visa på vem slutanvändaren av kunskapen/tekniken är.
 4. Er omvärldsbevakning ska visa om ert projekt utvecklar befintliga lösningar eller är helt nyskapande.

  Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken, investeringsprioritering 2c


  Insatsområdets budget är begränsad, ca 4 Mkr i dagsläget. Vi efterlyser ansökningar som ökar utbudet av behovsorienterade digitala tjänster, såväl offentliga som privata, med syftet att förenkla och effektivisera vardagen för invånare och företag i regionen eller som ökar den digitala delaktigheten.

  Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av följande särskilda mål:

Särskilt mål 1:
Fler digitala tjänster ska utvecklas för att skapa en ökad tillgång till privat och offentlig service

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel företag (10-anställda) som använder vissa IT-tjänster (%).

Särskilt mål 2:
Användningen av digitala tjänster ska utvecklas för att öka den digitala delaktigheten

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel privatpersoner (16-85 år) som använder vissa IT-tjänster (%)

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar i den här utlysningen.

Insatsområde 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a och 3d

För närvarande finns ca 60 Mkr i insatsområdets budget. Vi efterlyser ansökningar som är tydligt branschspecifika och bygger på en väl underbyggd behovsanalys. Vi ser gärna ansökningar:

- med syfte att lösa de strukturella problem för företagande som uppkommer i en gles befolkningsstruktur och en åldrande befolkning, inklusive ägar- och generationsskiftesfrågor. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.

- med fokus på målgrupper och/eller utmaningar med inriktning mot företags expansionspotential på en internationell marknad. Digitaliseringens möjligheter bör användas som en integrerad del av projektet.

- transnationell komponentlänk till annan webbplats som tillägg till befintliga projekt inom insatsområdet.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen:

Särskilt mål 2, investeringsprioritering 3a:
Fler växande företag i Övre Norrland.

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Omsättning i små och medelstora företag (MSEK).

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om stöd för insatser gällande Finansieringsinstrument i den här utlysningen.

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 3d:
Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader.

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorn: Andel små och medelstora företag (0-249 anställda) som bedriver export (%).

Ert projekt ska ligga inom något av programmets fokusområden.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer, investeringsprioritering 4b och 4c

För närvarande finns ca 20 Mkr i insatsområdets budget.

Vi önskar särskilt ansökningar med en större strategisk påverkan samt ansökningar från pågående projekt med internationaliseringsambitioner, i form av så kallad transnationell komponent

länk till annan webbplats
Mer information, inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt inom Insatsområde 4 i hela landet hittar du på sidan Klimatsynklänk till annan webbplats.

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i samtliga projekt i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. På sidan hittar du också budgetar för andra projekt samt medfinansiärer, som kan ge dig idéer om var du kan hitta medfinansiering samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering: ”Sök medfinansiering”. Ett exempel kan också vara att kombinera Regionalfondsmedel med till exempel Klimatklivets medel.

För att ta del av pågående projekt inom Insatsområde 4 kan du även använda Tillväxtverkets projektbank

Både Klimatsynks hemsida och Tillväxtverkets projektbank är bra att nyttja för den omvärlds- och intressentanalys som ska ingå i ansökan.

Projektledare för beviljade projekt kommer att ingå i ett nationellt nätverk samt få stöd med spridning av projektets resultat.

Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 4b:
Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorerna:
- Slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag (MWh/MSEK)
- Andel användning av förnybar energi (%)

Särskilt mål 1, investeringsprioritering 4c:
Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn.

Måluppfyllelse mäts via resultatindikatorerna:
- Energianvändning per m² i bostäder (småhus och flerbostadshus), kWh/m2
- Andel användning av förnybar energi (%)

Inspiration och stöd
Ansökningar till denna utlysning bör beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet.

Det innebär att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.

Se till att er ansökan är komplett

Er ansökan ska inkludera all nödvändig information. Handläggaren ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till det operativa programmet för Övre Norrland.

För bilagor till ansökan, ska ni enbart använda de mallar som är giltiga för ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som finns på sidan Ansöka om stöd.

När ni skickar in ansökan för ett genomförandeprojekt ska nödvändiga beslut och/eller tillstånd, som till exempel miljöprövningstillstånd, finnas.

Tänk på att förankra länsöverskridande projekt hos regionalt utvecklingsansvarig myndighet i båda länen, oavsett om ni söker medfinansiering eller inte.

Viktigt angående medfinansiering

Observera att ni som sökande ansvarar för att samtliga av rätt person underskrivna medfinansieringsintyg, inklusive sammanställningen (vid fler än två medfinansiärer), kommer in till Tillväxtverket senast sista datum för medfinansieringsintyg. Kontrollera därför i god tid vilka beslutsdatum som gäller för tilltänkta medfinansiärer.För sent inkomna intyg, oriktigt undertecknade eller villkorade intyg, kommer inte att godkännas.Vi bereder ansökningar utifrån de intyg som inkommit i tid.

En eventuell senare ändring av medfinansiär (till samma belopp), förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket.

Lägg in er ansökan i ”Min ansökan” i god tid innan utlysningen stänger. Ansökningar som kommer in efter att utlysningen stängt kommer att avslås.

Där målgruppen är företag

För projekt som har företag som målgrupp ska hänsyn tas till EU:s regler om statligt stöd.länk till annan webbplats Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER.

Ni som har ett pågående projekt

För er som redan driver ett pågående projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland, och avser komma in med ansökan om ett fortsättningsprojekt (etapp 2), gäller att:

 • pågående projekts aktiviteter, exklusive avslutsmånaderna, ska enligt aktuellt projektbeslut inte pågå efter den 1 september 2019
 • till ansökan bifoga en rapport med hittills uppnådda resultat
 • i ansökan tydligt visa vilka lärdomar som dragits av det första projektet och hur de avspeglar sig i den nya ansökan

Observera att ansökningar som inte uppfyller de krav som beskrivs ovan kommer att avslås.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 14 december 2018 – 14 februari 2019, kl 16.00
 • Sista dag för ansökan: torsdagen den 14 februari 2019, kl 16.00
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: måndagen den 25 mars 2019
 • Prioritering sker: onsdagen den 29 maj 2019

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planeralänk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan SKA möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1. Gå till sidan för de styrande dokumentenlänk till annan webbplats

 • Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd.
  Tag gärna tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverket i Luleå för att se vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Som vägledning i arbetet med projektet, för er som sökande och eventuell stödmottagare, finns en Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. 
Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 30 september 2022. 
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 december 2022. 
 
Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan genom Min ansökanlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterierlänk till annan webbplats. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • fyllt i blanketten Testa er projektidélänk till annan webbplats. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • noggrant ha läst igenom utlysningstexten

Handläggare från Tillväxtverket kommer att finnas på plats på Region Västerbottens kontor i Umeå den 17 och 18 januari 2019 för inbokningar av individuella tider. Föranmälan krävs. För vidare information, se Wordinbjudan till att diskutera din projektidé Wordoch för frågor och stöd gällande jämställdhet, kontakta Sara Pejok, strateg jämställdhet: sara.pejok@regionvasterbotten.se.

 

Utöver dessa dagar är det möjligt att boka in individuella möten med Tillväxtverkets handläggare via Skype eller annan teknisk plattform.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets enhet i Luleålänk till annan webbplats