Tillväxtverket

Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

Förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande behöver förbättras i hela landet för att vi ska få en hållbar tillväxt. Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer söka finansiering för att genomföra den handlingsplan som tagits fram tidigare. Varje region är viktig för att driva på utvecklingen!

Sociala företag bidrar till hållbar tillväxt. De bygger på idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Det ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Tillväxtverket vill därför förbättra förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande i hela landet. Vi ser att regionalt utvecklingsansvariga är viktiga aktörer för att driva denna utveckling. Regionerna har själva identifierat sina behov i sina handlingsplaner som de nu kan söka finansiering för att genomföra.

Insatsen ska bidra till...

 • ökad kunskap hos offentliga aktörer och privat näringsliv om att göra affärer och samarbeta med sociala företag
 • att sociala företag får bättre tillgång till rådgivning
 • ökad affärsmässighet hos sociala företag
 • att socialt företagande och entreprenörskap är en integrerad del av regionernas ordinarie tillväxtarbete.

Vem kan söka?

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer länk till annan webbplatssom i ett tidigare steg tagit fram en handlingsplan för att utveckla socialt entreprenörskap och socialt företagande i sin region.

Regionernas kontaktpersoner

För vad kan vi söka?

Regionalt utvecklingsansvariga kan söka finansiering för att genomföra prioriteringar och aktiviteter som identifierats i arbetet med att ta fram handlingsplaner för att utveckla socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Projekten ska genomföras under perioden 2019-02-01 – 2020-10-31.

Regeringens strategi för sociala företaglänk till annan webbplats är en viktig utgångspunkt för arbetet. Den pekar ut fem huvudområden som är viktiga för att stärka de sociala företagen i Sverige. De regionala handlingsplanerna kan beröra alla eller delar av dessa huvudområden och ni ska arbeta med ett antal prioriterade områden som ni kommit fram till är relevanta för just er region. I ansökan beskriver ni vilka prioriteringar och aktiviteter i handlingsplanen som ni söker medel för att genomföra.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen under perioden 2018-10-15 – 2018-11-30.
Tillväxtverket fattar beslut senast 2019-02-01

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Den sökande organisationen ska vara beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet med att utveckla förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande vidare efter att projekten upphört och att integrera frågorna i det ordinarie regionala tillväxtarbetet. Därför kommer vi att prioritera ansökningar där vi ser att regionalt utvecklingsansvarig aktör tar ansvar för arbetet genom att avsätta en del egen arbetstid i projektet.

Den sökande organisationen ska i sin ansökan beskriva:

 • sammanfatta det aktuella läget avseende socialt företagande i regionen
 • vilka prioriteringar från den tidigare inlämnade handlingsplanen som kommer att genomföras i projektet, vilka aktiviteter och arbetsmetoder som kommer att användas
 • vilka organisationer, offentliga, ideella och privata, som kommer att delta i projektet och deras respektive roll i förhållande till de sociala företagen
 • hur de sociala företagens perspektiv och inflytande ska garanteras i genomförandet
 • vilka delar av regionen som kommer att omfattas.
 • beskriva hur projektet kompletterar och samverkar med andra insatser som genomförs i regionen
 • redovisa, i den mån det berörs inom ramen för projektgenomförandet, vilka författningsbestämmelser för företagsstöd som du som sökande avser tillämpa. Det blir aktuellt i den mån som medel för genomförandet används på så sätt att visst företag eller en grupp av företag direkt eller indirekt kommer att gynnas ekonomiskt. Förordningar som kan komma i fråga är Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alternativt, Förordning (SFS 2015:211) om statligt stöd för regionala investeringar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den sökande organisationen ska under projekttiden:

 • medverka vid gemensamma erfarenhetsträffar och berätta om arbetet, ca. 2-3 tillfällen per år
 • medverka i ett eventuellt processtöd, samt dela erfarenheter med regeringsuppdragets utvärderare
 • lämna in läges- och slutrapportering enligt beslutet
 • ansvara för att i enlighet med regeringens uppdrag beakta EU:s statsstödsregler i relevanta delar.

Krav på medfinansiering

Medfinansiering krävs med 30 procent av planerad budget. Projektägaren kan medfinansiera genomförandet med kontanta medel. Medfinansiering genom bidrag i annat än pengar kan endast göras av annan aktör än projektägaren, det kan exempelvis vara arbetstid eller tillhandahållande av lokaler, utrustning eller material.

Samverkansprojekt

Projekten kan genomföras som samverkansprojekt med likvärdiga parter. Ett samverkansavtal ska då lämnas in tillsammans med ansökan. Samverkansavtalet ska godkännas av Tillväxtverket.

Det är dock viktigt att det är regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för genomförandet och långsiktigheten i satsningen.

Det är dock viktigt att det ändå är regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för genomförandet och långsiktigheten i satsningen.

Mall för samverkansavtallänk till annan webbplats

Löpande utvärdering och mångfaldsuppföljning

Tillväxtverket ska kunna utvärdera de insatser vi finansierar och ta fram statistik som vi är skyldiga att redovisa. Stödmottagaren ska delta i Tillväxtverkets arbete med löpande utvärdering. Syftet är bland annat att mäta och följa upp hur våra insatser når män, kvinnor, olika åldersgrupper samt personer med utländsk bakgrund samt att se resultat och effekter av satsningen.

Allmänna och särskilda villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2018 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

 • Stödmottagaren blir skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Övrigt

Ni kan beviljas medel endast för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Slutredovisning skaske inom ramen för projektperioden.

Det är möjligt att ansöka om förskott max två gånger per år, med max 20% av totalt beviljat belopp vid varje tillfälle. (Max 400 000 kr per tillfälle).

Informationsskriften Inför ansökan om projektmedellänk till annan webbplats är en vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska beviljas stöd och för att det ska betalas ut ska du följa de krav och villkor som anges i skriften samt de villkor som anges i Allmänna villkor för stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Ansökan till genomförande: 2018.10.15-2018.11.30

Projektperiod genomförande: 2019.02.01-2020.10.31
Slutrapportering och ekonomisk redovisning ska ske senast 2020-10-31.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Vi förväntar oss projektansökningar med rimliga budgetar utifrån de behovsanalyser och handlingsplaner som tagits fram. Tillväxtverket planerar att bevilja 10-15 projekt, med max 2 000 000 per projekt.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska göras via den elektroniska tjänsten Min ansökan.länk till annan webbplats

Ansökan kan lämnas under perioden 2018-10-15 – 2018-11-30

Instruktionsfilm Projektmedel - Skapa ansökan om stödlänk till annan webbplats

Instruktionsfilm Skicka ansökanlänk till annan webbplats

Instruktionsfilm - Så kontaktar du tekniskt supportlänk till annan webbplats

Här hittar du de dokument du behöver.länk till annan webbplats Här kan du också läsa mer om Min ansökan, om de frågor och områden som ansökan innehåller samt vad du behöver veta om användarkonto och E-legitimation. Läs även Tillväxtverkets allmänna villkor innan du fyller i ansökan.

När du loggat in på sidan, gå vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Utveckla socialt entreprenörskap i din region.

Obligatoriska bilagor

 • Intyg om firmatecknare som inte är äldre än ett år
 • Missiv med signatur från behörig firmatecknare (skapas i systemet Min ansökan efter att ansökan skickats in. Skriv sedan ut, firmatecknare skriver under, mejla sedan in till projektmedel@tillvaxtverket.se)
 • Den regionala handlingsplanen

Vid behov:

 • Medfinansieringsintyg (i de fall man har externa finansiärer)
 • Samverkansavtal (vid samverkansprojekt)

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. För att se synergier mellan insatser som genomförs inom regeringsuppdragen för socialt företagande kommer externa bedömare som Vinnova att delta i bedömningen av ansökningarna.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökan kommer att bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

 • Formella krav: Att sökande organisation har regionalt tillväxtansvar.
 • Relevans: Hur väl sökande organisation har förstått avsikten med utlysningen och hur den sökande beskriver mål för och organisation av arbetet med förstudien.
 • Kvalitet: Garanterar upplägget tillräcklig bredd i kompetens och inflytande för de inbjudna aktörerna.
 • Genomförbarhet: Till exempel; Finns tillräcklig kompetens hos den sökande och projektorganisationen? Är målen realistiskt uppsatta?

Urvalskriterier

Beslut om vilka projekt som beviljas finansiering kommer att fattas av Tillväxtverket. Endast ansökningar som uppfyller nedanstående skall-krav kommer att komma i fråga för nästa steg som är prioritering.

Skall-krav:

 • Att sökande är regionalt utvecklingsansvarig.
 • Medfinansiering 30%

Bedömning och prioritering av ansökningar

 • Ansökan kommer att bedömas i konkurrens med andra inkomna ansökningar. De ansökningar som uppfyller urvalskriterierna kommer att prioriteras utifrån nedanstående punkter:
 • Överensstämmelse med syfte: Hur väl svarar din projektbeskrivning mot Tillväxtverkets syfte med utlysningen? 
 • Behov: Hur väl motiverar du regionens behov av att utveckla socialt entreprenörskap och socialt företagande? 
 • Genomförbarhet: Finns tillräcklig kompetens hos dig som sökande och i projektorganisationen? Är målen realistiskt uppsatta? Finns tidigare erfarenhet av liknande insatser?
 • Aktörer och samverkan: Vilka aktörer ska projektet samverka med, på vilket sätt medverkar de i genomförandet och hur avser de att ta ansvar för fortsatt arbete efter projekttiden? Hur involveras befintliga sociala företag i projektets planering och genomförande? Hur tas befintlig kompetens hos olika aktörer tillvara i projektet? Garanterar upplägget tillräcklig bredd i kompetens och samverkande aktörer för att genomföra det? Hur väl är projektet förankrat hos samverkande aktörer?
 • Förutsättningar för långsiktighet: Hur stort är engagemanget hos sökanden och samverkande aktörer att driva arbetet vidare efter projektets slut? Den sökande organisationen ska vara beredd att ta ett långsiktigt ansvar för att driva arbetet vidare efter att projekten upphört och att integrera socialt entreprenörskap och socialt företagande i det ordinarie regionala tillväxtarbetet. Därför kommer vi att prioritera ansökningar där vi ser att regionalt utvecklingsansvarig aktör avsätter arbetstid i projektet för att driva och förankra arbetet.
 • Jämställdhet: Hur kommer verksamheten att garantera jämställdhet och målgruppens delaktighet i planering, genomförande och uppföljning.

Kontakt

Carin Persson tel: 08-681 65 22
Rebecka Hinn tel: 08-681 66 58

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.